اکوسیستم و نقش انسان در آن

اِکوسیستم یا ایکوسیستم یا بوم سازگان به معنی یک اجتماع بوم شناسی
عناصر اجزای زنده و اجزای غیرزنده و تعامل آن ها با یکدیگر در محیط های
تعریف شده است. این اجزای زنده و غیرزنده از طریق چرخه های مواد مغذی و
جریان انرژی با یکدیگر مرتبط می شوند.
اصطالح اکوسیستم برای اولین بار در سال ۱۹۳۵ در نشریه ای توسط آرتور
تانزلی، بوم شناس انگلیسی استفاده شد. وی بعداً این اصطالح را تصحیح کرد و
آن را چنین توصیف کرد:(کل سیستم، … نه تنها از مجموعه موجودات زنده،
بلکه مجموعه تمام عوامل فیزیکی تشکیل دهنده آنچه ما محیط می نامیم).
تانزلی اکوسیستم ها را نه فقط به عنوان واحدهای طبیعی بلکه به عنوان
(ایزوله های ذهنی)در نظر می گرفت. تانزلی بعداً با استفاده از اصطالح بومگاه
دامنه مکانی اکوسیستم ها را تعریف کرد.

جی اِولین هاچینسون، آبگیرشناس معاصر تانزلی، نظرات چارلز التون در مورد
بوم شناسی تغذیه ای و نظرات والدیمیر ورنادسکی، ژئوشیمیست روسی را
ترکیب کرد. در نتیجه، وی پیشنهاد کرد که حضور مواد معدنی مغذی در یک
دریاچه شکوفایی جلبک را محدود می کند. این امر، به نوبه خود، میزان
فراوانی جانورانی را که از جلبک ها تغذیه می کنند، محدود می کند. ریموند
لیندمن این ایده ها را بیشتر پیش برد و پیشنهاد کرد که جریان انرژی در یک
دریاچه محرک اصلی اکوسیستم است.

در تعریف دیگر، یک اکوسیستم (Ecosystem )یا زیست بوم به عنوان یک
محیط به همراه هر گونه موجود زنده و تمام عوامل غیرزنده که درون آن
محیط وجود دارند، تعریف می شود. اکوسیستم همه جنبه های یک زیستگاه را
مشخص می کند که شامل تمام برهمکنش های بین عناصر متفاوت آن است.
جی اِولین هاچینسون، آبگیرشناس معاصر تانزلی، نظرات چارلز التون در مورد
بوم شناسی تغذیه ای و نظرات والدیمیر ورنادسکی، ژئوشیمیست روسی را
ترکیب کرد. در نتیجه، وی پیشنهاد کرد که حضور مواد معدنی مغذی در یک
دریاچه شکوفایی جلبک را محدود می کند. این امر، به نوبه خود، میزان
فراوانی جانورانی را که از جلبک ها تغذیه می کنند، محدود می کند. ریموند
لیندمن این ایده ها را بیشتر پیش برد و پیشنهاد کرد که جریان انرژی در یک
دریاچه محرک اصلی اکوسیستم است.
زیست بوم می تواند گستره وسیعی از نور و بخش هایی از زندگی گیاهی و
جانوری را در بر بگیرد. فرایندهایی که در یک زیست بوم انجام می شوند، از تولد
و تولید مثل تا مرگ و تجزیه جسد موجودات زنده جانوری و گیاهی را در

در یک اکوسیستم، ارگانیسم ها به سه دسته کلی طبقه بندی می شوند که شامل تولید کنندگان یا اتوتروف ها خود پروردگان، مصرف کنندگان یا
هتروتروف ها دگر پروردگان و تجزیه کنندگان هستند. تمام موجودات گیاهی تولید کنندگان را تشکیل می دهند، مصرف کنندگان شامل
ارگانیسم هایی هستند که از گیاهان به عنوان غذا استفاه می کنند و یا سایر حیوانات را می خورند. آخرین گروه یعنی تجزیه کنندگان، شامل
باکتری ها و گندخواران هستند که مواد و اجساد ارگانیسم های مرده را شکسسته و تجزیه می کنند.


انواع گروه های موجودات زنده در یک اکوسیستم شامل موارد زیر هستند:

 • تولید کنندگان:

تولیدکنندگان اولیه اکثر اکوسیستم ها، گیاهان فتوسنتز کننده هستند، در محیط های آبی فیتوپالنکتون ها به عنوان تولید

کنندگان اصلی اکوسیستم شناخته می شوند.

 • مصرف‌کنندگان:

جانوران و موجوداتی که از گیاهان و سایر تولید کنندگان تغذیه می کنند، به عنوان مصرف کنندگان شناخته می شوند.

 • تجزیه‌کنندگان:

میکروارگانیسم ها و موجوداتی مانند باکتری ها که از اجساد و ترکیبات به جا مانده از سایر موجودات زنده استفاده می کنند، به

عنوان تجزیه کنندگان شناخته می شوند.

این سه گروه از جانداران در یک اکوسیستم در کنار هم فاکتورهای زیستی آن اکوسیستم را تشکیل می دهند. فاکتورهای غیرزیستی یا عوامل و ترکیبات غیرزنده یک اکوسیستم می توانند شامل عوامل اقلیمی یا آب وهوایی، شرایط اجتماعی و عوامل ادافیک عواملی که تحت تاثیر زمین و خاک ایجاد می شود باشند.

اکوسیستم دائماً در حال تغییر است. تهدیدات بشر در برابر تنوع زیستی شامل جنگل زدایی، آلودگی، انتقال بیماری از مرز های طبیعی، معرفی گونه های غیربومی و کاهش زیستگاه های طبیعی از طریق ازدیاد جمعیت هستند. تهدید های طبیعی بیشتر شامل مواردی مانند مهاجرت یک گونه به یک منطقه خاص، تغییر در فصل یا وجود بیماری کشنده ای است که فقط یک گونه را درگیر می کند.

جریان گرمایی یا جریان انرژی Flow Energy درطول یک زنجیره غذایی اکوسیستم حرکت می کند،
در درجه اول ورودی اکوسیستم را تامین می کند، به عنوان مثال، میزان نور خورشید در دسترس برای
حیات گیاهی و سطح مواد مغذی خاک، نمونه هایی از جریان های انرژی به شمار می آیند. بدون عوامل
غیرزنده، هیچ اکوسیستمی برای موجودات زنده ایجاد نمی شود.

نمونه‌های زیست بوم


نمونه های زیادی از اکوسیستم در سراسر کره زمین وجود دارند. اکوسیستم همیشه منطقه بزرگی را پوشش نمی دهد. آن ها در برکه های کوچک، داخل خانه های مسکونی و حتی در روده انسان وجود دارند. از طرف دیگر، اکوسیستم ها می توانند مناطق عظیم کره زمین را تحت پوشش خود قرار دهند.
یکی از کوچکترین زیست بوم ها در منطقه، نه در جمعیت درون دستگاه گوارش انسان و بخش روده قرار دارد. این اکوسیستم از نور خورشید انرژی دریافت نمی کند، اما میلیون ها ارگانیسم زنده را پشتیبانی می کند. این میکروارگانیسم های زنده با یک منبع غذایی در یک محیط مرطوب، تاریک و گرم شرایط مناسب برای این میکروارگانیسم ها زندگی می کنند. بدن ما حاوی هزاران اکوسیستم است که همه آن ها کلونی هایی عظیم از ارگانیسم های سالم یا بیماری زا و تک سلولی را پشتیبانی می کنند.

یک برکه کوچک در یک منطقه معتدل نشان دهنده اکوسیستم آبی است. خاک های وارد شده به آب و گیاهانی که در این برکه زندگی می کنند، بر تنوع زیستی گیا هان تأثیر می گذارند، در واقع در این اکوسیستم فقط گونه های مناسب برای این محیط، رشد و تکثیر می یابند. در دسترس بودن تولید کنندگان
بر رشد جانداران موجود در برکه و اطراف آن تأثیر می گذارد. مصرف کنندگان اولیه گیاهخواران باید انرژی کافی را برای مصرف کنندگان ثانویه و سایر جانداران فراهم کنند.
در مقیاس بسیار بزرگتر، اما مصنوعی، می توان به زیست بوم عدن اشاره کرد که نمایشی کوچک از اکوسیستم
جهانی در بردارنده چندین اکوسیستم برای اهداف تحقیقاتی است. اکوسیستم عدن جایی است که در سازه های گنبد ی
شکل جداگانه اقلیم و سطح نوری متفاوتی ایجاد می شود و از موجودات گروه های مختلف تولیدکنندگان، مصرف
کنندگان و تجزیه کننده ها در آن زیست بوم زندگی می کنند. در یک بیوم یا اکوسیستم مصنوعی بسیاری از
متغیر ها به شدت کنترل می شوند، به همین دلیل معموالًا گله ای از فیل ها در بیوم مصنوعی قرار نمی گیرد.

انواع اکوسیستم


اکوسیستم ها انواع فراوانی دارند. با این حال، در اساسی ترین طبقه بندی، آن ها شامل سه زیستگاه اصلی هستند:

 1. اکوسیستم زمینی (Ecosystem Terrestrial)
 2. اکوسیستم دریایی (Ecosystem Marine)
 3. اکوسیستم آبی (Ecosystem Aquatic)


به طور طبیعی، این گروه ها می توانند به هزاران اکوسیستم کوچکتر تقسیم شوند که هر یک ترکیبی
متفاوت از آب و هوا، زیستگاه و اشکال زندگی را ارائه می دهند.

زیست بوم‌های زمینی


وسعت اکوسیستم های زمینی در حدود ۱۴۸٫۳۲۵٫۷۷۰ کیلومتر مربع تخمین زده می شود و اکوسیستم زمینی تنها ۲۹ درصداز وسعت کره زمین را در
بر می گیرد.

از آنجا که این زیستگاه ها متنوع هستند، اکوسیستم های زمینی به شش نوع مختلف تقسیم می شوند:
 • اکوسیستم جنگلی برگ ریز(Ecosystem Forest Deciduous )

در مناطق معتدل یافت می شود و طبق چهار فصل نوسانات دما و بارش را تجربه می کند. اهداف حفاظت کنونی محیط زیست برای حفظ این اکوسیستم ها، شامل احیای مجدد شکارچیان راس هرم غذایی پس از مدت های

طولانی که آن ها را در این اکوسیستم ها سرکوب کردند و فراهم کردن محیطی پر از درختان بالغ در جهت جبران جنگل زدایی کنترل نشده است.

 • اکوسیستم های بیابانی( ecosystems Desert )

می توانند گرم و خشک، نیمه خشک، ساحلی یا سرد باشند. خصوصیتی که این ها را به همپیوند می دهد، فقدان آب و نبود الیه ای از خاک است که در آن پوشش گیاهی بزرگتری مانند درختچه ها و درختان بتوانند رشد کرده و تکثیر شوند. در

حالی که زندگی بومی در این اکوسیستم ها با فقدان آب سازگار شده است، یک کویر هنوز قادر به حمایت از جمعیت یک زیستگاه مرطوب نیست.

تعداد زیادی از گیاهخواران به اندازه کافی قادر به زنده ماندن در یک محیط بیابانی نیستند و این امر به نوبه خود تعداد موجودات بزرگ و گوشتخوارانبزرگتر را در اکوسیستم های بیابانی محدود می کند.

 • چمنزار ها(Grasslands )به عنوان مرغزار(Prairies« ،)پامپا(Pampas« ، )ساوانا یا گرم دشت(Savanna )یا استپ(Steppe )

نیز شناخته می شوند. این اکوسیستم ها می توانند گرمسیری یا معتدل باشند و در واقع چمنزارها زیستگاه هایی هستند که از پیوند بین کویر و جنگل شکل می گیرند. آن ها به ندرت باران کافی را برای حمایت از درختان دریافت می کنند، اما به اندازه کافی مواد مغذی خاک برای تغذیه گیاهان بزرگ و علفی را دارند. این مواد مغذی انرژی قابل توجهی را برای مصرف کنندگان اولیه فراهم می کنند. با وجود تعداد زیادی از تولیدکنندگان، یک اکوسیستم چمنزار به طور مشابه می تواند از مناطق بزرگی از علفزارها حمایت کند که به نوبه خود مصرف کنندگان را در طول زنجیره غذایی می توانند تغذیه کنند.

 • تایگا(Taiga )منطقه ای از جنگل های زیر ناحیه شمالگان،

جنوب دایره قطب شمال است. این اکوسیستم الیه های خاک منجمد (Permafrost)
یا سنگ هایی در زیر خاک کم عمق دارد که باعث ایجاد خاک باتالقی یا مردابی در آن می شوند.
اکوسیستم تایگا تعداد زیادی از گیاهان مخروطی مانند کاج ها را پشتیبانی می کند، مخروط ها درختانی با رشد آهسته و مقاوم به سرما هستند.

سایرگیاهان اغلب عمر کوتاهی دارند و شامل گل سنگ ها، گیا هان باتالقی و درختچه های کوچک هستند. نقشه زیر نحوه توزیع این اکوسیستم در سراسر جهان را نشان می دهد.

 • جنگل های بارانی گرمسیری(Forests Rain Tropical )

احتمالًامهم ترین زیست بوم در زمینه حفاظت از محیط زیست به شمار می آیند. این زیست بوم که در نزدیکی خط استوا واقع شده، با داشتن بارندگی و گرمای مداوم و نداشتن همه فصول، دارای اقلیمی پایدار است، اما وجود ابر و سایه
درختان باعث می شود کف جنگل های بارانی به مکانی تاریک تبدیل شود. از طریق بارندگی مداوم، خاک از مواد مغذی شسته می شود. در اکوسیستم جنگل های بارانی عمر گیاهان طوالنی است و سازگاری زیادی با محیط دارند و همین امر اکوسیستم جنگل های بارانی گرمسیری را به اکوسیستم زمینی با بیشترین تنوع زیستی تبدیل می کند.

 • زیست بومتوندرا(Tundra ،)آخرین مورد از شش اکوسیستم زمینی،

محیطی بدون درخت در دایره قطب شمال است. تغییرات آب و هوایی درتوندرا به سرعت می تواند این اکوسیستم را تغییر دهد، به طوری که آب و هوای گرم، ممکن است شکارچیان غیربومی را به آنجا وارد کند، جایی که آن هابرای طعمه های محدود با یکدیگر رقابت می کنند.
با گرم شدن آب و هوا در این اکوسیستم، بوته های خاصی در آن رشد می کنند که می توانند الیه خاک منجمد قطبی را ذوب کنند. این بوته ها با گلسنگ که منبع اصلی غذای گوزن شمالی است، رقابت می کنند.

زیست بوم‌های دریایی


اکوسیستم های دریایی و آبزی ۳۶۱٫۷۳۹٫۷۵۴ کیلومتر مربع از کره زمین را پوشش می دهند. ۹۷ ٪از این آب ها را آب های شور تشکیل می دهند و همین امر باعث شده است که اکوسیستم های دریایی به عنوان بزرگترین گروه اکوسیستم های جهان شناخته شوند.


مشاهده و کنترل اکوسیستم های دریایی بزرگ (Ecosystems Marine Large )دشوار است، زیرا زیستگاه های مختلف آب شور دارای ترکیبات شیمیایی پیچیده ای هستند که از ساحل به ساحل و از مناطق کم عمق تا عمیق با یکدیگر تفاوت دارند.

این ترکیبات پیچیده به دلیل جزر و مد و جریان های آبی برای همیشه در حال تغییر و جابجایی هستند.


آالینده ها و ارگانیسم ها در آب ها همراه با جریان آب حرکت می کنند که البته حرکات آن ها قابل پیش بینی هستند، اما به طور مداوم در حرکت هستند.

حجم بسیار زیادی از آب که اکوسیستم دریایی را پوشش می دهد، وسعت زیادی از کره زمین را در بر می گیرد.

نقشه زیر روند جمعیتی گونه های بومی و تهاجمی عروس دریایی و میزان جمعیت آن ها در مناطق مختلف کره زمین را نشان می دهد.

این مطالعه به بررسی روند رفتار عروس دریایی در اکوسیستم های دریایی بزرگ می پردازد.

پیش بینی این روند در مقیاس جهانی امکان پذیر است، اما متغیر های بالقوه و واقعی بی شماری بر آن موثر است.

زیست بوم های دریایی یا اقیانوس ها به سیستم های دریایی آزاد، بستر اقیانوس، صخره های مرجانی، رودخانه، آبشار و تاالب نمکی و سیستم های گیاهی مانگرو تقسیم می شوند.

این ها محیط های دریایی از سطوح و بستر های عمیق ترین بخش های اقیانوس ها تا مرداب های خاکی را پوشش داده اند.


زیست بوم‌های آبی


اکوسیستم های آب شیرین تقریباً ۳ ٪سطح کره زمین را در بر می گیرند. اکوسیستم های آبی همچنین شامل مصب رودها قبل از ورود آب شیرین به آب شور دریا(، تاالب، حوضچه ها )طبیعی یا مصنوعی، دریاچه ها و رودخانه ها هستند.


از آنجایی که آب شیرین برای زندگی اکثر موجودات ضروری به شمار می آید، زیست بوم های آبی نسبت به سایر اکوسیستم ها از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.

با این حال، آن ها در مقایسه با سایر زیستگاه ها بسیار اندک هستند و این اکوسیستم ها در طول قرن ها توسط بشر به عنوان محلی برای دفع زباله تبدیل شده اند.

زیست بوم از دیدگاه سیاسی


اکوسیستم ها بخصوص از منظر سیاسی اهمیت یافته اند، زیرا کنوانسیون تنوع زیستی سی بی دی توسط ۱۷۵ کشور به تصویب رسیده است، بر طبق تعریف این کنوانسیون حفاظت از اکوسیستم ها، مسکن های طبیعی و حفظ جمعیت ماندگار انواع موجودات زنده در محیط اطراف به عنوان یکی از تعهدات الزام آور کشورهای تصویب کننده می باشد.

این امر باعث ایجاد یک الزام سیاسی به منظور شناخت هویت اکوسیستم ها و روش های متمایزسازی آن ها به شمار می رود. بر طبق تعریف سی بی دی« اکوسیستم »یک اجتماع پویا از گیاهان، حیوانات و جامعه عوامل میکرو-ارگانیسم و
تعامل آن ها با محیط غیر زنده به عنوان یک واحد فعال می باشد”. مفاهیم اولیه اکوسیستم عبارت بود از یک واحد فعال ساختارمند در موازنه جریان انرژی و ماده در میان عوامل تشکیل دهنده.
از این دیدگاه یک سیستم اکولوژیک یک سازمان عملیاتی پویا یا »حالت یکنواخت است.

حالت یکنواخت به عنوان یک مرحله از پیدایش سیستم های اکولوژیک در نظر گرفته می شود که در آن ارگانیسم ها در حالت توازن با یکدیگر و با محیط اطراف خود هستند.

این توازن از طریق انواع مختلف تعامالت مانند شکار، انگل شناسی، همیاری، همزیستی، رقابت و یاد زدایش تنظیم می گردند. معرفی عوامل جدید چه از نوع غیر جاندار یا جاندار به مجموعه اکوسیستم باعث ایجاد اثری نفاق افکن خواهد داشت. در برخی موارد، این امر منجر به فروپاشی اکولوژیک و مرگ عوامل طبیعیآن می شود.

شاخه ای از علم اکولوژی که به این امر می پردازد را با نام سیستم اکولوژی می شناسیم. با چنین دیدگاه جبر گرایانه، چکیده اندیشه سالمت اکولوژیک سعی در اندازه گیری توانمندی و ترمیم ظرفیت یک اکوسیستم خواهد داشت.

بدان معنی که یک اکوسیستم چه مقدار از حالت یکنواخت فاصله دارد.

دیدگاه اکولوژیست‌های جمعیتی


اکولوژیست های جمعیتی و تصادف گرایان دیگر،(دن بائر و ردینگیوس، ۱۹۹۶ ،)اکوسیستم را به عنوان یک اظهار امور تصادفی و پاسخ های متقابلارگانیسم ها در نظر می گیرند.

از این رو، پیدایش اکوسیستم ها نتیجه دریافت پاسخ های الیتناهی ارگانیسم ها به محرک های صادره از سوی عوامل غیر
جاندار و جاندار محیط اطراف می باشد. حضور یا غیبت جمعیت اکوسیستم صرفاً به موفقیت توانائی تولید مجدد و پراکندگی بستگی داشته و سطح جمعیت در مواجهه با رویدادهای تصادفی شانس نوسان خواهد داشت.

هرچه شمار انواع موجودات یک اکو سیستم بیشتر باشد، شمار محرک ها نیزبالاترخواهد بود.
از منظر ریاضیات می توان این حالت را به این شکل نشان داد که شمار باالتر عوامل مختلف متعامل، تمایل به تعدیل نوسانات در هر عامل تک راافزایش می دهد.

از این دیدگاه، اکوسیستم ها تعدیل نگشته و توازنی در طبیعت وجود ندارد. تصادف گرایان این اصل را به رسمیت می شناسند که مکانیزم های مشخص ذاتی در طبیعت وجود دارند. از دیدگاه آنان این مکانیزم ها تعدیل کننده سطح جمعیت بوده و این عمل را عمدتاً از طریق رفتارهای داخلی به انجام می رسانند. اندروواتا و بیرچ (۱۹۵۴ )اعتقاد داشتند
تمایل رفتارهای داخلی به نگه داشتن سطح جمعیت در حدی خواهد بود که مسئله تهیه غذا در آن، عاملی تحدیدکننده محسوب نگردد.

از این رو، تصادف گرایان به رفتارهای داخلی به عنوان یک مکانیزم تعدیل کننده سطح جمعیت انواع تشکیل دهنده و نه یک مکانیزم تعدیل کننده سطح اکوسیستم، می نگرند.

دیدگاه

در قسمت اعظم کره زمین، چشم اندازى که اکنون در معرض دید است عمدتا مصنوع
تفکر و ساخته و پرداخته دست انسان است. برخورد و اثر انسان در محیط طبیعى به طور
روزمره و آشکار فضاهاى جغرافیایى را دگرگون ساخته است.

اثر تجمعى جمعیت انسانىدر طول زمان و به ویژه با استفاده از تکنولوژى در دهه هاى پایانى قرن بیستم این
تغییرات را بسیار سریع نموده است.

چگونگى رابطه انسان با محیط طبیعى در محتواى دانش جغرافیا مورد مباحثات طوالنى در سده گذشته قرار گرفته و مکاتب محیط گرائى متمایزى رشد و نمو یافته اند. در آغاز قرن بیست و یکم یکى از رسالت هاى جغرافیا
برجسته و آشکار نمودن مشکالتى است که فرایند حاصل از این تغییرات مى باشد.


انسان همچون سایر جانداران، جزئى از محیط زیست است و به هوا، آب و خاک و دیگرموجودات نیاز دارد.

به دلیل وابستگى اجزاء کره زمین به همدیگر، هر تغییرى در هر از اجزاء کره زمین حاصل شود کل سیستم را در معرض خطر قرار خواهد داد.

در حال حاضر مشکالت زیست محیطى بسیار گسترش یافته است.

نحوه تحول جامعة زنده و به بیان دقیق تر، تحول و تکامل اکوسیستم را اصطالحاً (توالی اکولوژکی) یا بلوغ اکوسیستم می نامند. ماهیت تحول و بلوغ جایگزین شدن منظم و جهت دار جامعه های زنده کیی به دنبالدیگری است.

توالی با استقرار کم نیازترین جامعه ها آغاز می شود و هرجامعه ای شرایط محیط را برای استقرار جامعه ای دیگر و جامعه ای
پرنیازتر از خود آماده می سازد. به تعبیری دیگر، علت توالی، نوسان توان رقابت جانداران به دنبال تحول در شرایط محیط است.

اثرات انسان بر اکوسیستم:


انسان به منظور کسب خواسته های مادی خویش در اکوسیستم های جهانی دخل وتصرف میکند و آن را تغییر می دهد.

به عنوان مثال انسان جنگل ها و مراتع را می تراشد و در آن کشت می نماید و یا به ساختمان سازی می پردازد و در این میان به اکوسیستمی ناقص و ساده به نام شهر یا انواع بزرگراه ها تبدیل میکند در حالی که توسعه پایدار، نگهداری اکوسیستم های طبیعی را در کنار توسعه انسانی تأکید می نماید.


مشکل اساسی این است که چنین تغییراتی موجب هجوم آفت ها، علف های هرز و امراض گیاهی ناشی از میکروارگانیسم های ناخواسته می گردد که باعث نابودی برخی گونه های گیاهی و تولیدات آنها می گردد و درنتیجه استفاده از آفتکش ها و علف کش های مصنوعی به تدریج مقاومت آنها افزایش مییابد و درجه اثرپذیری مواد شیمیایی نیز به تدریج از بین می رود.

دامداران با کشتار گونه های وحشی مانند گرگ ها،عقاب ها و دیگر جانوران حیات وحش، سعی در حفظ دام های خویش دارند که در این صورت موجب انقراض حیات وحش منطقه می گردند و نیز به منظور پروار نمودن دام های خویش، مراتع وچراگاه ها را بیش از حد ظرفیت مورد استفاده قرار داده و باعث نابودی مراتع و نیز فرسایش خاک می شوند.

استفاده از سوخت های فسیلی در صنایع وسایط نقلیه موتوری و مراکز خانگی و تجاری موجب بروز آلودگی های صنعتی و شهری و در نتیجه تولید باران های اسیدی می گردد.

در حقیقت، ازدیاد جمعیت انسانی در سطح جهان موجب نابودی اکوسیستم های کره زمین
و کاهش تنوع زیستی می گردد. در جلسه ی بعد در رابطه با اکوسیستم و ارتباط آن با معماری بحث خواهد شد.

اقلیم ایرانClimate of Iran

اقلیم

اقليم از كليما در يونان باستان معمولًا به عنوان ميانگين آب و هوا براي مدت طولانی تعريف می شود.

بازه زمانی اين تعريف براي يك دوره متوسط ۳۰ ساله است، اما بسته به هدف مورد نظر، ممكن است غير از دوره متوسط، از بازه

هاي زمانی مختلف ديگر مانند اندازه تغييرات روز به روز يا سال به سال نيز استفاده شود. تعريف واژه نامه هيئت بين المللی

تغيير اقليم مربوط به ۲۰۰۱ به شرح زير است:( اقليم به معناي دقيقتر كلمه معمولًابه عنوان ميانگين آب و هوا) تعريف می شود.

اين عنوان توصيف آماري ميانگين و تغيير مقادير مربوطه در يك بازه زمانی از ماه ها تا هزاران يا ميليون ها سال را در بر می گيرد.

طبق تعريف سازمان جهانی هواشناسیWMO دوره كالسيك آن ۳۰ سال است


كه اغلب شامل متغيرهاي سطحی، مانند وضعيت دما، بارش و باد می باشد. اقليم به شرايط آب و هوايی يك منطقه جغرافيايی

نظير دما،رطوبت، فشار اتمسفر، باد، بارش و ساير مشخصه هاي هواشناسی در مدت زمانی نسبتاً طوالنی نسبت

داده می شود.

در هواشناسی معمولًا شرايط حال حاضر آب و هوا مورد بررسی قرار می گيرد در حالی كه در اقليم شناسی مشخصه هاي

درازمدت آب و هوا مورد توجه است.

تقسیمات اقلیمی معماری ایران

اقليم در مناطق مختلف دنيا با عرض جغرافيايی و ارتفاع از سطح دريا مشخص می شود. ايران فلاتی است مرتفع كه در عرض


جغرافيايی(۴۰–۲۵)درجه در نيمكره شمالی و در منطقه گرم واقع است. تقسيمات اقليمی، كه بر اساس مطالعات

پيشنهادهاي دانشمندان محيط شناس ايرانی تدوين شده عموماً در حيطه معماري شامل تقسيم بندي هاي چهارگانه به شرح زير است:

 • اقليم گرم و خشك (فلات مركزي ايران)
 • اقليم سرد كوهستانی (مناطق كوهستانی غرب كشور)

 • اقليم معتدل و مرطوب (كرانه جنوبی درياي خزر)
 • اقليم گرم و مرطوب(كرانه شمالی خليج فارس و درياي عمان)

يران داراي اقليمهاي مختلف و مناطق با آب و هواي متفاوت در فصول چهارگانه است. معماري گذشته ايران با تكيه به تجربه و


تكنيك ساخت و به وسيله مصالح بومی، راه و روشهايی منطقی جهت برآورده شدن شرايط آسايش انسان ابداع نموده بود.

با بررسی معماري سنتی اين سرزمين می توان آن را معماري پايدار يا يكی از نمودهاي معماري پايدار ناميد.

از مسائل مهم معماري پايدار توجه به موضوعات متفاوتی همچون اكولوژي، ارزانی، در دسترس بودن، سازگاري با محيط زيست و موارد ديگر است.

درساختمان هاي سنتی هميشه استفاده از انرژيهاي ارزان و در دسترس مانند آفتاب، باد و نور مد نظر بوده است،

به همين دليل ساختمان ها در مناطق مختلف داراي پالن و قرارگيري متفاوتی جهت حداكثر استفاده از انرژيهاي ياد شده

می باشد. امروزه اين مسئله به دلایلی همچون افزايش قيمت زمين، افزايش جمعيت، افزايش قيمت مصالح، به وجود آمدن

وسايل تهويه مطبوع، استفاده از انرژيهاي فسيلی و … تا حد زيادي باعث تغيير روند معماري شده است.

اهميت تاثير اقليم بر معماري،انجام مطالعات و پژوهش هاي جامعی را در اين زمينه ايجاب می كند. به ويژه در كشور ما كه تنوع


شرايط اقليمی در آن كامال مشهود است.انجام تحقيقات گسترده در اين زمينه امري اجتناب ناپذير است.

معماري واقليم، پيوندشان بيشتر به رابطه نوزاد وآغوش می ماند، يا نسبت هر رستنی با خاک ، حريم امن وبستر باليدن.

با بستگی اي تكامل آفرين؛ الهام بخش والبته ، نه محيط زا. در اين معنا، آغوش، خاک واقليم ، رابط حيات وسرزندگی ونبودشان

نمود ميرايی است .


تجربيات معماري بومی در پهنه جهان وآروين هاي آن در معماري ايران زمين نيز ، خود گواه تاكيدي

بر انديشه ي فرم زايی مالحظات اقليمی در معماري است تا عاملی بر محدوديت آن يا اسارت معمار.


ميزان متفاوت وتركيب گوناگون عوامل اقليمی كه خود ناشی از تفاوت موقعيت جغرافياي مناطق مختلف است، حوزه هاي اقليمی

متفاوتی در جان پديد آورده كه هريك ويژگی هاي خاصی دارد. محيط زيست ، شهرها وحتی بناهاي مربوط به اين حوزه هاي

ا قليمی،ويژگيهاي خاصی متناسب با شرايط اقليمی خود به دست آوردند.

موقعیت جغرافیایی ایران

ايران از شمال به آذربايجان، ارمنستان، تركمنستان و درياي خزر، از شرق به پاكستان و افغانستان، از جنوب به خليج فارس و

درياي عمان و از غرب به تركيه و عراق محدود می شود. اين كشور همچنين جزيره هايی را در خليج فارس در اختيار دارد.

كل گستره ي ايران،
۱٫۶۴۸٫۱۹۵ كيلومتر مربع است كه ۱۱۶٫۶۰۰ كيلومتر مربع آن را آب هاي اين كشور تشكيل می دهند.

حدود يك سوم از مرز ۸٫۳۳۴ كيلومتري آن نيز آبی است.

اين كشور خاورميانه اي، موقعيت استراتژيكی در خليج فارس دارد و تنگه هرمز در جنوب كشور، مسيري


حياتی براي انتقال نفت خام است.

سرزمين ايران، از ثروت طبيعی فراوانی برخوردار است؛ حدود ۱۱ درصد زمين هاي آن، قابل كشت هستند و نفت، گاز طبيعی،

زغال سنگ، كروم، مس، سنگ آهن، سرب، منگنز، روي و گوگرد شناخته شده ترين منابع طبيعی ايران هستند.

از ديدگاه ناهمواري ها، ايران كشوري كوهستانی با بيابان و دشت هايی در ميانه است.

اين كشور ممكن است با خشك سالی دوره اي، سيل، طوفان هاي غبار يا شنی و زمين لرزه تهديد شود.

آلودگی هوا به ويژه در مناطق شهري، عدم مديريت درست پساب صنعتی، جنگل زدايی، بيابان زايی، آلودگی نفتی در خليج

فارس، تلفات در تالاب ها بر اثر خشك سالی، فرسايش خاک و آلودگی آب، از مهم ترين مسائل زيست محيطی در ايران هستند.


سرزمين ايران به شكل كلی، كوهستانی و نيمه خشك است بيش از نيمی از مساحت ايران را بلندي و كوه هاي اين كشور، يك

چهارم آن را دشت هاي آن و كمتر از يك چهارم ديگر آن را زمين هاي در دست كشت، می سازند.


پارک هاي ملی ايران و مناطق حفاظت شده ي اين كشور از مهم ترين جاذبه هاي جغرافيايی آن هستند.

اين كشور همچنين ۱۳ ذخيره گاه زيست كره دارد كه شامل ارسباران، ارژن، گنو، پارک ملی گلستان، منطقه حفاظت شده حرا

و تالاب بين المللی خور خوران، پارک ملی كوير، پارک ملی درياچه اروميه، شبه جزيره ميانكاله، منطقه حفاظت شده توران، دنا،

تنگ صياد، درياچه هامون و كپه داغ می شود.

اب وهوا ایران

اقليم ايران بسيار متنوع است و از نيمه گرمسيري تا زيرشمالگانی را شامل می شود. بلندي، عرض جغرافيايی، تأثيرات دريايی،

بادهاي فصلی و نزديكی به دامنه هاي كوهستانی يا بيابان ها، نقش مهمی در نوسانات دماي روزانه و فصلی در اين كشور ايفا

می كند.

بارش نيز در سراسر كشور، متغير است؛ پر باران ترين فصل ايران، زمستان است و بيش از نيمی از بارش ساالنه در اين ۳ ماه

رخ می دهد.

شمال كشور در آمار بارش يك تضاد بزرگ به وجود آورده است؛ كوه هاي بلند البرز، بخش هاي جنوبی خود را از اثر درياي خزر

محروم می سازند و يك شمال حاصلخيز و جنگلی، براي ايران به وجود می آورند؛ در شمال ايران، هوايی تا ۳۸ درجه سانتی گراد

پديدار می شود، يخبندان بسيار نادر است و ممكن است رطوبت تا ۱۰۰ درصد افزايش يابد. به جز در شمال كشور، تابستان به

عنوان يك فصل خشك در ايران شناخته می شود. از ويژگی هاي آب و هواي ايران اين است كه مناطق مختلف آن، می توانند

داراي چهار فصل جدا از هم باشند.

تقريباً يك دهم ايران جنگلی است و گسترده ترين جنگل هاي آن، در جنوب درياي خزر قرار گرفته است؛ در اين منطقه انواع


درختان برگ ريز، بلوط، راش، نمدار، نارون، گردو و بسياري درخت و گياهان ديگر، می رويند. در نواحی خشك ميانی كشور نيز


ارس، بادام و شماري گياه ميوه دار رشد می كنند. انواع درمنه و درختچه نيز در نواحی بيابانی و سراسر كشور پراكنده هستند.

تپه هاي ماسه اي كويري ايران، با نگهداري آب، از رشد گياهانی همانند مورديان پشتيبانی می كنند. واحه هاي ايران نيز با كمك


به رشد تاكستان ها، تمشك ايرانی، صنوبر، خرما، مورد، خرزهره ايان، آكاسيا، بيد، آلو و توت باعث تنوع بيشتر پوشش گياهی


منطقه می شوند.

برخورد با محیط زیست و اقلیم ایران

در يك نتيجه گيري كوتاه از ارتباط بين انسانها و محيط زيست اينچنين برداشت ميشود كه تقابل بين انسان و محيط زيست سواي


فرآيندهاي ارتباطی بين اين دو گونه، به نوعی جدال متقابل تبديل شده است و تا زمانی كه انسانها در برخورد با طبيعت بصورت

آگاهانه و اخالقمدار عمل نكنند، اين جدال به نابودي هر دوي محيط زيست و انسانها خواهد انجاميد.


از نظر اخالقی، آن نوع فنآوري كه با شعار زندگی كنيم تا زيستن را ممكن سازيم

به غلبه بر طبيعت و بهرهبرداري بيرويه از آن،


فراهم آوردن فراوانی اقتصادي و رفاه عمومی ميانجامد، باعث ازخودبيگانگی انسانها گشته و نيازهاي

مصنوعی براي او ايجاد ميكند و در اين بين انسان بين رقابت و سازشكاري، با طبيعت و محيط زيست بومی خود بيگانه ميشود و

همين امر باعث تنزل نفس به شیء


در ميان اشياء و بيگانگی عواطف ميگردد كه اين امر نابودي انسان و محيط زيست اوست. با اين حساب بهترين راه براي جلوگيري از

اين امر، استفاده عقالنی و اخالقی از طبيعت است.وابستگی و توجه به محيط زيست موضوع مهمی براي تعيين و تصميمگيري

است. اهميت اين كار در تعيين مشخصههاي مؤثر و ميزان


اثرگذاري آنها ميباشد. اينكه فقط از مردم بپرسيم كه آيا به محيط زيست عالقه دارند يا خير در واقع تنها مطرح كردن

سئوالی است كه يك جواب مثبت را طلب ميكند.


نتايج مطالعات نشان ميدهد كه برخی از عوامل تاُثيرگذار در دلبستگی و عالقه عبارتند از: جنسيت، سن، خاطرات بچگی مذهب،


سياست، طبقه اجتماعی، مليت، فرهنگ، تفاوتهاي شهري و غير شهري، روحيات و ارزشها، تحصيالت و فعاليتها.

بايد به اين نكته نيزتوجه داشت كه هر عالقهاي منجر به واكنش نميشود و در واقع افراد راحتی خود را مهمتر از عالقه ميدانند.

عالقهمنديهاي محيطی ممكن است در سطح گستردهاي وجود داشته باشد، ولی بنظر ميرسد كه آنقدر پتانسيل ندارد كه به

عمل منجر شود.

با انجام آموزشهاي الزم ميتوان عالقه منديهاي افراد را از حالت بالفعل به حالت بالقوه درآورد و اگر قرار است

محيط تبديل به فضايی ملموس شود تنها از راه آموزش امكانپذير است.

همانطور كه قبالً نيز در مورد زيستگاه انسانی مطلوب و چگونگی توجه به محيط زيست سخن به ميان آمد، الزم است تذكر داده


شود كه محيط زيست مطلوب زمانی حاصل ميگردد كه افراد جامعه با ميل و رغبت درونی خود و بر اساس واقعيت و حقايق

اجتماعی باور و رفتار خود را نسبت به محيط زيست تغيير داده و به حفاظت آگاهانه محيط زيست و منابع آن بپردازند. براي


حصول به اين مهم، ميبايد تنوير افكار عمومی و جلب همگردانی مردمی با دانشافزايی و ارتقاء سطح آگاهيهاي زيست محيطی

آحادو طبقات مختلف اجتماعی از طريق توليد، توزيع و ترويج دانش زيستمحيطی و نهادينه ساختن فرهنگ اسالمی – ايرانی

زيست محيطی با تأكيد بر توانمندسازي جوامع محلی و ايجاد فناوري متناسب محلی صورت پذيرد.

تفکر اکوسیستم در معماری ایرانEcosystem thought in Iranian architecture

اکوسیستم

تقلید از طبیعت از دیر باز از ایده های بشر بوده است.

رابطه انسان با طبیعت در گذشته رابطه ای ناگسستنی بوده است به نحوی که عالوه بر تسخیر و


استفاده آن ، رابطه دیگری زا سبب می شد و آن تقدیس طبیعت بود . حس احترام به طبیعت و اهمیت

آن امروزه از مسائلی است که نادیده گرفته شدهکه بشر امروزی در تالش برای ایجاد این رابطه مجدد است.


از دیدگاههای اساسی با اصول سیستم طبیعی که اکو سیستم اطالق میشود این است که اکوسیستم ها ،قادر به مقابله با

تخریب ها و باز گرداندن مجدد هستند.

اساس پایه بر مبنای نگهداری و مدیریت سیستم زنده است . محافظت از یکپارچگی ودست نخوردگی شبکه موجودات زنده

،عملکرد این اکوسیستم، هدف اصلی است واز هم گسیختن شبکه های ارتباطی و اکوسیستم ها شرایط شکنندگی و اسیب

های جدی و غیر قابل جبران به بار می آورد .


با تغییرات آلودگی آب و هوا ،کاهش تنوع زیستی شکستن الیه ازن ، باال آمدن آب ها و سیل های ویرانگر، خشکسالی

و بی آبی ، تاثیرات فراوانی بر ناپایداری روزافزون بیونسفر مشاهده می شود .

از این رو بهترین راه حل در طراحی پیرامون ، طراحی با در نظر گرفتن اصول طبیعت دوستی است

تقلید از طبیعت از دیر باز از ایده های بشر بوده است. رابطه انسان با طبیعت در گذشته رابطه ای ناگسستنی بوده است به

نحوی که عالوه بر تسخیر واستفاده آن ، رابطه دیگری زا سبب می شد و آن تقدیس طبیعت بود .

حس احترام به طبیعت و اهمیت آن امروزه از مسائلی است که نادیده گرفته شده


که بشر امروزی در تالش برای ایجاد این رابطه مجدد است.

دیدگاها


از دیدگاههای اساسی با اصول سیستم طبیعی که اکو سیستم اطالق میشود این است که اکوسیستم ها ،قادر به مقابله با

تخریب ها و باز گرداندن مجددهستند.

اساس پایه بر مبنای نگهداری و مدیریت سیستم زنده است . محافظت از یکپارچگی ودست نخوردگی شبکه موجودات زنده

،عملکرد این اکوسیستم، هدف اصلی است واز هم گسیختن شبکه های ارتباطی و اکوسیستم ها شرایط شکنندگی و اسیب

های جدی و غیر قابل جبران به بار می آورد .


با تغییرات آلودگی آب و هوا ،کاهش تنوع زیستی شکستن الیه ازن ، باال آمدن آب ها و سیل های ویرانگر،

خشکسالی و بی آبی ، تاثیرات فراوانی برناپایداری روزافزون بیونسفر مشاهده می شود .

از این رو بهترین راه حل در طراحی پیرامون ، طراحی با در نظر گرفتن اصول طبیعت دوستی است.

برج مسکونی تورنینگ تورسو معروف به پیکره مارپیچ طرح مبهم از ستون فقرات انسان بوده

و هر طبقه به صورت قطعه ای مجزا طراحی شده است.

الهام گیری معنایی از طبیعت


استعاره و معنی می تواند ما را از دام سطحی نگری در امان نگه دارد. کارهای معمارانی که به طبیعت از دید جام استعاری

نگریسته اند و ساختمان های خودرا بر مبنای آن بنا کرده اند بهترین الگوی این راهبرد خالقیت می باشند .

فرودگاه TWAآمریکا با طراحی اروسارینن نمونه ای استعاره ای می باشد .

این فرودگاه از باال مانند یک پرنده است . در سقف فلزی سفید این بنا از بیان گرایی سازه ای استفاده شده است که

پوست و استخوان این هواپیمای مواج بدون موتور محسوب می شوند .

اما آنچه که در این طرح جدید است منحنی ارگانیک قسمت فوقانی سقف است.

الهام از قواعد طبیعت


بهترین و اصولی ترین الهام گیری از طبیعت، استفاده از قواعد و قوانین آن است و چون این قواعد، درطبیعت عمومیت دارند، نباید

برای بهره گیری از آنها، از یک نمونه خاص، الهام گرفت .

سازه های معماری با بهره گیری از این قواعد طبیعی، به طبیعت نزدیک تر می شوند .

حفظ ساختار موجود درمقابل بارها و نیروهای وارد بر آن در پدیده های طبیعت مهم ترین فلسفه وجودی سازه آنها است

که در سازه های طبیعی از روش های مختلفی برای مقابله با نیروهای خارجی تهدیدگر استفاده می شود .


طبیعت همواره سعی دارد که تا حد امکان از تنش های کششی و فشاری در سازه های خود استفاده کند و از تنش های

خمشی جز در مواردی که ساختار آن ماهیت الیه ای دارد استفاده نکند . اساسا همه ساختارهای طبیعی بافت الیه ای دارند

یعنی سطوح و احجام آن ها از کنار و روی هم قرارگرفتن الیه ها به وجود آمده است .

ماهیت الیه ای موجب می شود تا در فرم های طبیعی، فقط عکس العمل های کششی و یا فشاری بوجود آید .

چراکه خمش یعنی بیهودگی در مصرف مصالح و در طبیعت هیچ چیز بیهوده خلق نشده است.

ضوابط و مقررات در طراحی بر اساس معیار های اکوسیستم


شناخت مکان و فضا:

طراحی بر اساس معیار های اکوسیستم با شناختی از مکان مطرح میشود زیرا اگر ما به مسائل ظریف مکانی حساسیت داشته


باشیم میتوانیم بدون تخریب در آن ساکن شویم. شناخت مکان مانند جهت نور یک ساختمان به طراحی کمک کرده و باعث

محافظت محیطی میشود و حتی دسترسیها را نیزآسانتر خواهد کرد .


ارتباط با طبیعت:

در طراحی سایت که چه درون شهر و چه در محیط طبیعیتر باشد، طراحی هماهنگ با طبیعت بازگشت به زندگی محیطی را در

خوددارد و تاثیرات طراحی به ما کمک میکند که فضایی طبیعی داشته باشیم .

– شناخت فرایندهای طبیعی؛ در طبیعت اتالفی وجود ندارد.


تولید یک ارگانیسم غذا را برای دیگری فراهم میسازد و به عبارتی سیستمهای طبیعی چرخه بستهای دارند.

با کار با فرایندهای زنده ما به نیاز گونه ها احترام گذارده و با طراحی که بتواند خود را در چرخه طبیعت قرار دهد، طراحی را به

زندگی بازگشت میدهیم .


شناخت تاثیرات محیطی:

طراحی پایدار کوششی جهت داشتن شناختی از تاثیرات محیطی با ارزیابی سایت است . تاثیرات منفی محیطی میتواند با

کارایی انرژی تجدیدپذیر، تکنولوژی ساختارها و انتخاب مصالح پایدار تخفیف پیدا کند.

در معماری سازه باید تابع قوانین طبیعت و تأمین کننده الزامات آن باشد و به طبیعت احترام بگذارد .

هر نوع توسعه در مهندسی ساختمان فقط به کمک این قوانین امکان پذیر است .

به سبب سادگی ذاتی درطبیعت وجود دارد که اگر بتوان آنرا در طراحی سازه به کاربست ، می توان مطمئن بود که ساختمانی

موزون وزیبا بوجود خواهد آمد .

طبیعت به ما درس طراحی سازه می آموزد . طبیعت با قوانین جاری درون خود راههایی را نشان می دهد که می توان با

استفاده از آنها با کمترین اجزا ، ترکیبات متنوع و بی انتها از فرمهای سازه ای را بوجود آورد .

روشها و ایده های جدید درطراحی سازه را می توان از طبیعت آموخت . بلورهایبرف نمونه اعجاب آمیز از این توانائی طبیعت

هستند . بلور برف دارای فرمی شش وجهی ، متقارن و یکنواخت است و می تواند الگوهای نامحدودی ایجاد کند که


هیچکدام تکراری نیستند .

هردانه بلوربرف منحصر به فرد است و در عین حال الگوهای گوناگونی درون خود دارد . بلور برف نتیجه اعجاز طبیعت درصرف


کمترین مقدار انرژی و مواد برای شکل گیری آن درتعامل با شرایط محیطی ، دما ، رطوبت ، سرعت باد و فشارجو است .

طبیعت فرمها و سازه هایی را بر اساساصل استفاده از کمترین انرژی خلق می کند.

اقلیم در معماری ایرانی و خانه های قدیمی


معماری ایرانی که ابتدا در محدوده فالت ایران و سپس در حوزه نفوذ فرهنگ ایرانی شکل گرفت، همچون همه معماری هایی که

ریشه در فرهنگ بومی دارند، به اقلیم توجه داشته و تا پایان دوره ی قاجار آثار با ارزشی از خود به جا گذاشته است.


بررسی نمونه های به جا مانده نشان می دهد:
 • رنگهای به کار رفته در تزیینات ساختمانها متأثر از ویژگی های اقلیم گرم و خشک بوده اند.
 • مصالح ساختمانها، عالوه بر توانایی های سازه ای و توجه به مسائل اقتصادی و تأمین مصالح از نقاط نزدیک، بهترین شکل بهره برداری از انرژی محیط خشک را نشان می دهند.
 • سازه های طاقی در این بناها نشان دهنده رابطه اقلیم و معماری هستند.
 • حتی در نقوش تزیینی رد پای خورشید را به عنوان مهمترین عامل اقلیمی در نقوشی با نام شمسه و چرخ خورشید می توان دید.
 • در این جا به بررسی فضاهایی می پردازیم که به طور مشخص به دلیل ویژگی های اقلیمی شکل گرفته اند و اقلیم در آنها موضوع اصلی بوده است. نام اغلب این
 • فضاها از همین ویژگی اقلیمی آنها گرفته شده است، مانند اتاق کرسی، زمستان نشین، سردابه و …
 • حیاط های مرکزی در این بررسی نیامده اند، گرچه این حیاط ها خود پاسخی اقلیمی به فضای باز خانه اند و ایجاد فضایی با درخت و حوض آب و در امان از
 • بادهای گرم و تابش شدید آفتاب، بهترین دلیل شکل گیری حیاط در مرکز خانه بوده و در همه اقلیم های مشابه هم دیده می شود.

خانه های قدیمی


از جمله خصوصیات خانه های قدیمی مساحت زیاد آن است.


نقشه معماری آنها غالبا شامل دو قسمت اندرونی و بیرونی بوده و عموما از قسمت های ذیل تشکیل می شده اند:
 • سکو
 • سردر ورودی
 • در ورودی
 • هشتی
 • داالن
 • ایوان ها
 • حیاط و اتاقهای اطراف آن
 • حوض
 • آشپزخانه
 • سرویس ها
حیاط نارنجستان

در کتاب فرهنگ مهرازی ایران، نارنجستان چنین تعریف شده است:

میان سرایی که می توان آنرا سر پوشیده کرد و در باغچه آن درختان نارنج و غیره پرورش داد.


حیاط نارنجستان حیاطی کوچک در مجموعه اندرونی بوده که عالوه بر تأمین نور فضاهای اطراف، امکان نگهداری گیاهانی را که نسبت به یخبندان شبهای زمستان

مناطق کویری حساس هستند فراهم می کرده است.

ابعاد کوچک آن و مجاورت با طاق ها و توده های ساختمانی که در طول روز با انرژی خورشید گرم می شدند


موجب می شده که با تخلیه این انرژی در طول شب، دمای فضای محدود حیاط باالی صفر حفظ شود، و

حتی در برخی موارد این حیاط ها سقفی با یک سوراخ بزرگ در مرکز دارند که در زمستانهای خیلی سرد امکان پوشاندن آن با

پارچه و جود داشته است.


این حیاط ها به ندرت در محور های اصلی بنا و بیشتر در گوشه ها و فضاهایی که مشکل نور گیری داشتند ساخته می شدند.

الگوی معمولی آنها مربع ۹ قسمتی است که در هر وجه آن یک فضای سه دری قرار می گرفته یا هشت ضلعی بوده اند.

در برخی موارد با گوشه سازی، نوعی گنبد ناقص روی آنها ساخته می شده ،


تزیینات این فضا که تحت تأثیر تزیینات اتاق ها و فضاهای جانبی هم بوده، به شکل گلویی آجرکاری یا آجر لعاب دار بوده است.

گودال باغچه


گودال باغچه یا باغچال در وسط حیاط مرکزی ساخته می شده و یک طبقه در داخل زمین فرو می رفته است.

نمونه های این فضا در اقلیم های بسیار خشک کویری ازجمله در کاشان، نایین و یزد دیده می شود. گودال باغچه عالوه بر تأمین

خاک مورد نیاز خشت های استفاده شده در بنا، امکان دسترسی به آب قنات را هم فراهم میکرده.

این مساله، در شهر هایی مثل نایین که یک شبکه پیچیده ی قنات داخل شهر داشته اند بسیار مهم بوده است.

بنابر این معموالً در گودال باغچه آب روانی می بینیم که حوض میانی را پر می کرده و سر ریز آن به خانه های دیگر می رفته

است.

در حاشیه این حیاط اغلب رواق و گاه چند اتاق به شکلی نیمه باز ساخته می شده و کاشت درخت انار، پسته و انجیر در این

گودال باغچه ها مرسوم بوده است. با توجه به کوچکتر و پایین تر بودن این حیاط ها و استفاده از رطوبت و خنکی زمین،


عالوه بر رطوبت گیاهان و خنکی آب، در واقع فضایی به مراتب اقلیمی تر از حیاط شکل می گرفته است.


گودال باغچه خانه پیر نیا در نایین و مسجد مدرسه آقا بزرگ در کاشان نمونه های خوبی از این فضاها هستند.

معماری خانه طباطبایی ها به شیوه گودال باغچه متقارن و درون گرا است، در کویر خانه ها را گود می ساختند تا بنا عایق حرارت

و صدا بوده ودسترسی به آب قنات هم راحت تر و در مقابل زلزله مقاوت تر باشد.

بام


بام در معماری ایران به جرأت بخشی از فضای زندگی است و عالوه بر وجود حجم های پیچیده و زیبا، به عنوان حیاط هم مورد

استفاده قرار می گرفته است.

درشهرهایی چون نایین در برخی از بناها با دیوار های صندوقه چینی شده، اطراف بام را تا حدود یک متر و نیم باال آورده و نوع

حیاط در بام بوجود می آوردند که در شب های تابستان برای خواب استفاده می شده است.

همچنین این دیوارها با سایه اندازی بر بخشی از بام در ساعات مختلف روز نقش اقلیمی ثانویه ای نیز داشته اند.

چنین فضاهایی در مساجد نیز مورد استفاده بوده است.

در مسجد سپهساالر در باالی بام وضو خانه ای که چهل شیر نام دارد، این فضا به همینشکل وجود دارد.

نمونه دیگر خانه عباسیان کاشان با چنین حیاطی در بام است که در آن معماران با قاب بندی های ظریف از مشبک آجری،

امکان تهویه را نیز فراهم آورده اند.

سرابستان


باغ کوچکی بوده که کنار خانه ساخته می شده و تأثیر اقلیمی زیادی بر خانه داشته است.

نمونه بسیار خوب آن در کنار خانه ی پیر نیا در نایین در قسمت جنوبی حیاط وجود دارد، در واقع متمو لین با ساختن چنین فضایی

نوعی ییالق در کنار خانه خود بوجود می آورده اند.

زمستان نشین اگرچه زمستان نشین پیش از آنکه نام فضای معینی باشد، به همه فضاهایی که در وجه شمالی حیاط ساخته

می شوند تا از آفتاب زمستان که با زاویه ای مایل به درون اتاقها می تابد استفاده کنند، گفته می شود اما مجموعه ی معینی از

فضاها با رابطه ای خاص، مجموعه ی فضاهای زمستان نشین را تشکیل می دهند که


عبارتند از سه دری، پنج دری و شکم دریده، که روی محور اصلی قرار می گرفته اند و دو فضای ارتباطی که می توانند

راهرو یا تختگاه باشند و گوشواره هایی که از سه دری، اتاق ارسی یا تهرانی و اتاق دو دری تشکیل شده اند و گوشه های این

بخش را تشکیل می دهند.

فضای اصلی زمستان نشین روی محور اصلی قرار گرفته و برای ورود بیشتر نور خورشید اغلب پنجره های آنرا از ارسی های

بزرگ می ساخته اند. داخل فضاهای مرکزی با توجه به بسته بودن فضا، تزیینات پیچیده ای چون قطارهای مقرنس و آیینه کاری

های بسیار پیچیده دیده می شود.

تابستان نشین


تابستان نشین نیز موقعیتی مانند زمستان نشین دارد با این تفاوت که در وجه جنوبی حیاط قرار گرفته است تا در تابستان از

تابش مستقیم آفتاب در امان بماند وروی محور اصلی آن معموالً فضای نیمه باز با تاالر قرار می گیرد.


این تاالرها و ایوان ها جز در مواقع بسیار سرد سال مهمترین فضایی زندگی در خانه بوده اند، و اگرچه همیشه تزیینات

داشته اند، اما با توجه به باز بودن و نفوذ گرد وخاک، از تزیینات بسیار پیچیده در آنها پرهیز و به نقوش ساده ی گچی در ترکیب با

آجر یا سیم گل قناعت می شده است.


حسینیه خانه بروجردی ها که فضای بسیار پیچیده با تزیینات ترکیبی کم نظیری در تابستان نشین آن دیده می شود، از نمونه

های استثنایی این مجموعه فضا است.


در شهرهای سرد سیری چون تبریز، زنجان، اردبیل، عمالً وجه تابستان نشین از بنا حذف شده و فضای نیمه باز ایوان را هم

ندارند.

بهار خواب


این فضا همان مهتابی است و در مناطقی از خراسان تخ بوم

(تخت بوم) نیز نامیده می شود.

این فضای بدون یقف در مجاورت حیاط و در طبقات باالتر از اول ساخته می شود و شب های تابستان در آن می خوابند و بسته

به محل استقرار آن، در ساعاتی که دیوارهای اطراف بر آن سایه ی مناسب می اندازد از آن استفاده


می شود. در بهار و پاییز در تمام ساعات روز و در تابستان شب ها قابل استفاده بوده است.


این فضا در دوره ی قاجار به مسجد مدرسه ها نیز راه یافت و نمونه های زیبایی از آن را در مسجد سید اصفهان، مسجد

سلطانی سمنان و مسجد سپهساالر تهران می توان دید و در مناطق گرم و مرطوب چون دزفول و شوشتر جزء جدایی ناپذیر خانه

های مسکونی است.

تزیینات رایج این فضا از جنس تزیینات نمای رو به حیاط است.

اتاق کرسی


این اتاق در مجموعه ی زمستان نشین و اغلب در گوشه های این بخش که در و پنجره ی کمتری به حیاط دارند، ساخته

می شده تا در زمستان با بستن درو پنجره ها بتوان آنرا گرم کرد.

در وسط اتاق، چال کرسی قرار داشته و ابعاد اتاق تابع ابعاد کرسی بوده، چون دیواره های آن برای تکیه دادن مورد استفاده


قرار می گرفته اند.

این فضا در همه خانه های اقلیم سرد و کوهستانی وجود دارد. این اتاق در مناطق پر شیب در پشت اتاق ها و داخل کوه کنده

می شده وفاقد پنجره بوده است.

این بخش در خانه هایی که حیاط بیرونی داشتند، گاه روی محور اصلی که شکم دریده یا چلیپا بوده نیز قرار می گرفته است.

در خانهی حیدرزاده تبریز اتاق کرسی الگوی شکم دریده دارد. که با توجه به استفاده ی این اتاق در شب و در بخش های

خصوصی خانه تزیینات مفصلی ندارد.

درخانه ی پیرنیا در نایین این اتاق با استقرار در محور اصلی، تزییناتی بسیار ظریف با الیه کاری گچی دارد.

شوادان


این فضا که شبادان، شبابیک، خشیان و باد کش نیز نامیده می شود به طور مشخص در شهرهای دزفول و شوشتر

دیده می شود.

و زیر زمینی با عمق بسیار زیاد است.

با توجه به ویژگی خاک این دو شهر، در واقع در دل زمین حفر می شود و معموالً فاقد مصالح بنایی است و حداکثر در مواردی

بخش هایی از دیوارهی آنرا با گچ می پوشانند.

سقف آن گنبدی و فاقد سازه است. در باالترین قسمت سقف، سوراخی وجود دارد که معموالً به کف حیاط می رسد.


این فضا که گاه ۶ تا ۷ متر در زیر زمین پایین می رود به زیر حریم مالکیتی خانه ی مجاور نیز نفوذ می کند.


شوادان ها عالوه بر مکش سوراخ باال که موجب جریان هوا می شود، از پدیده ی نفوذ تأخیری فصول در زمین استفاده می کنند.

در چنان عمقی معمولا با دمای یک یا حتی دو فصل قبل روبرو هستیم.

اتاق بادگیر


در تابستان نشین خانه های حاشیه کویر یا حاشیه دریای جنوب، عالوه بر تاالر اصلی، در برخی موارد گوشواره ها نیز از جریان

هوای بادگیر استفاده می کردهاند.

اتاق بادگیر به هر فضایی در طبقه اول تابستان نشین که از هوای بادگیر استفاده کند گفته می شود.

تزیینات این فضا همچون تزیینات ایوان است.

جهت خانه ها‌


جهت خانه تابع زاویه ی نور خورشید و قبله است . هر وجه خانه برای فصل خاصی از سال مناسب بود و عناصری مانند تاالر ،

بادگیر، پنج در ی سه دری و ارسی در شمار راه حل ها بودند. در اکثر قریب به اتفاق خانه های سنتی، محور اصلی بنا، محور شمالی جنوبی بودند و بهترین موقعیت را برای گرفتن نور خورشید داشتند تا در روزهای گرم تابستان از سایه و در زمستان از گرمای خورشید برخوردار باشد ؛ فضاهای اصلی زندگی نیز در دو سمت شمالی و جنوب ساخته

می شدند و فضاهائی که اهمیت کمتری داشتند، به خصوص فضاهای خدماتی در دو سمت شرق و غرب ساخته می شدند.

خانه های سنتی در این نواحی مانند نواحی مرکزی ایران به صورت حیاط مرکزی احداث می شدند.

منتهی در اینجا اتاق های واقع در سمت شمال حیاط از سایر قسمت ها بزرگتر و وسیع تر هستند و تاالر یا اتاق اصلی نشیمن

خانه در همین سمت واقع می باشد. این مطلب به دلیل استفاده از تابش مستقیم و حرارت آفتاب در


زمستان است و چون فصل تابستان عمدتاً کوتاه و دمای هوا نسبتاً معتدل است از سمت جنوب ساختمان کمتر

استفاده می شود. اتاق های جنوبی و همچنین اتاقهای شرقی و غربیدر صورت وجود جهت انبار و فضاها

خدماتی استفاده می شدند.
این خانه ها اغلب دارای زیرزمینی با سقف کوتاه در زیر قسمت زمستان نشین هستند که در تابستان به دلیل

هوای نسبتاً خنک آن ها برای سکونت اهالی خانه مناسب هستند.

از آنجا که هوا در اغلب مواقع سال سرد یا بسیار سرد است لذا اکثر فعالیت های روزمره در داخل اتاق ها صورت می گیرد

به همین دلیل ابعاد حیاطها در این نواحی کوچک تر از مناطق فالت مرکزی ایران است و عمق ایوان ها نیز از مناطق جنوبی

کشور به مراتب کمتر است.

در اکثر شهرهای این مناطق کف حیاط ساختمان ها ۱ الی ۵/۱ متر پایین تر از پیاده رو است تا آب جاری در جوی ها و نهرها را

بتوان سوار باغچه در یاط یا آب انبار واقع در زیرزمین نمود از طرفی این اختالف سط باعث حفظ حرارت درون ساختمان نیز می شود.

احجامی نظیر مکعب و مکعب مستطیل که نسبت سطح بیرونی آن ها به حجم داخل بنا کم است

برای این مناطق مناسب هستند. در سال های اخیر بر خالف گذشته که از سقف های مسطح استفاده می شد، استفاده از بام

شیروانی رواج یافته ولی هنوز کماکان در روستاها بام ساختمان ها به صورت مسطح و با پوشش تیرچوبی و کاهگل می باشد که دلیل آن عمدتاً ضعف مالی روستاییان است. در روستاها جهت نگهداری از چهارپایان اگر خانه دو طبقه باشد معموالً چهارپایان در طبقه ی زیرین نگداری می شوند و طبقه ی دوم مسکونی می باشد.

بدین طریق سطح تماس فضای طویله و محیط مسکونی با سرمای خارج کم می شود و سقف بین هر دو طبقه از هر دو طرف گرم می گردد که برای هر دو طبقه مفید می باشد.

فرم ساختمان

به طور کلی بهترین فرم ساختمان فرمی است که کمترین مقدار حرارت کالری را در زمستان از دست بدهد و در تابستان نیز

کمترین مقدار حرارت را از آفتاب ومحیط اطراف دریافت کند.

بنابراین پالن مربع بهترین فرم محسوب می شود زیرا با وجود بیشترین حجم، کمترین سطح خارجی را دارد. البته این مسأله در

مورد ساختمان های قدیمی که معموالً پنجره های بزرگی ندارند و به همین دلیل می توان نفوذ بسیار کم آفتاب به داخل آن ها را نادیده انگاشت، صدق می کند.

ولی در مورد ساختمان های امروزی که دارای قسمت های شیشه خور بزرگی هستند صادق نیست.

به دلیل سرمای شدید این مناطق در زمستان، فرم های باز یا فرم هایی

که ضلع شمالی- جنوبی آن بلندتر از ضلع شرقی- غربی آنهاست مناسب نیست و بهتر است

فرم ساختمان فشرده و پالن مربع باشد.

ساختمان های دو طبقه ای که فرم آن ها شبیه به مکعب است بهترین نوع ساختمان از نظر کنترل گرمای هوای داخلی در زمستان است.

کاملا فرم های بسته با ساختمان های به هم چسبیده پشت به پشت در جهت محور شمالی- جنوبی ارجحیت دارند. در این مناطق بهتر است ساختمان ها مرتفع باشند.

روش‌های کنترل دما در ساختمان‌های واقع در اقلیم سرد حرارت به سه روش تابش، همرفت و رسانش انتقال می یابد. برای کنترل دما در ساختمان با ید راه های انتقال حرارت از درون به بیرون و همرفت و رسانش را کنترل کنیم.

روش های رایج در جلوگیری از اتالف انرژی و پدیدآوردن شرایط آسایش به شرح زیر می باشد:


▪ استفاده از تابش نور خورشید یا مقابله با آن
▪ استفاده از ظرفیت حرارتی مصالح ساختمانی جهت جلوگیری از گرم و سرد شدن داخل بنا
▪ باد پناه بودن ساختمان
▪ استفاده از جریان های مطلوب باد
▪ به حداقل رساندن انتقال گرمای بنا.

عوامل مهم در استقرار بناهای واقع در اقلیم سرد


جهت‌گیری ساختمان


این عامل تعیین کننده مقدار جذب تابش آفتاب است. در این مناطق ساختمان در جهتی قرار می گیرد که بیشترین انرژی تابشی

را در فصل زمستان دریافت کند.
قرارگیری ساختمان‌ها در مجاور یکدیگر برای جلوگیری از اتالف حرارت در این مناطق، ساختمان ها را در مجاورت یکدیگر می سازند تا سطح کمتری از بنا در مجاورت هوای آزاد قرار گیرد و در عوض سطوح رو به آفتاب بیشترین مقدار را دارند.

مصالح و رنگ آن‌ها در بنا


در این مناطق سطوح خارجی بنا را از مصالح با جذب حرارت زیاد و رنگ های تیره در نظر می گیرند. همچنین مصالح دارای ظرفیت

حرارتی زیادی می باشند.


استفاده از اثر گلخانه‌ای

در این مناطق برای بهره وری بیشتر از تابش خورشید در قسمت آفتاب گیر بنا، راهروهایی با پنجره های بزرگ در نظر می گیرند

تا بیشترین نور خورشید را وارد ساختمان نمایند. اشعه خورشید بعد از عبور از شیشه تغییر طول موج داده و نمی تواند از شیشه برگردد، در نتیجه دمای درون راهرو بالا رفته و دما به مصالح اطراف نفوذ می کند و باعث گرم شدن محیط اطراف می گردد.

جلوگیری از برخورد باد با بنا


برخورد باد با بدنه ساختمان باعث افزایش انتقال حرارت تولید شده در ساختمان می شود به همین دلیل تالش می گردد تا جهت گیری ساختمان به نحوی باشد که

حداقل سطح در مقابل باد قرار گیرد.


پایین بردن بنا از سطح معبر


استفاده از قسمت های بادپناه تپه یا کوه از راهکارهای رایج در این مناطق است.

نوع مصالح به کاررفته:


در مناطق سرد هدف اصلی حفظ حرارت در داخل ساختمان است و عمده ترین عامل در این مورد مقاومت حرارتی دیوارهای

جانبی ساختمان است.


بنابراین در این مناطق دیوارهای جانبی ساختمان باید مقاومت حرارتی مناسبی داشته باشد تا از اتالف حرارت داخلی ساختمان

جلوگیری کند.

از طرفی مصالح مورد استفاده ی ابنیه ی سنتی در مناطق کوهستانی مانند سایر مناطق اقلیمی آن چیزی است که در

دسترس است، بنابراین اغلب جهت دیوارها از سنگ و برای پوشش سقف طبقات و بام از چوب درختان و کاهگل استفاده می شود.

در نواحی حاشیه ی کوهپایه و مناطقی که خاک رس به حدکافی وجود داشته باشد، دیوارهای خشتی و آجری نیز ساخته

می شود.

مصالح (ساختمان)

در ساختمان های امروزی با استفاده از تکنولوژی مدرن و تأسیسات مکانیکی،


سعی در مقابله با این عوامل اقلیمی شده است، ولی در گذشته این تجهیزات وجود نداشته و ابنیه سازان سنتی می بایستی

باالجبار با استفاده از وسایلو مصالح محلی با عوامل نامناسب و فرسایشی طبیعت مقابله کنند و جهت فراهم نمودن شرایط

آسایش در محوطه های شهری و در داخل ساختمان ها استفاده ی بهینه از عوامل اقلیمی همیشه مسأله ی اساسی و مهم در طراحی و اجرا بوده است. به طور کلی می توان بیان

نمود که ساختمان های سنتی ما برعکس اغلب ساختمان های امروزی، در ستیز با شرایط طبیعی نبودند بلکه با استفاده ی مناسب از این شرایط در یک همزیستی و بهره وری منطقی در بطن طبیعت قرار داشته اند.

جهتگیری بنا:


به صورت یک اصل کلی می توان گفت جهت گیری بناها عموماً رو به جنوب بین ۱۵ درجه ی جنوب شرقی تا ۱۰ درجه ی جنوب

غربی می باشد به گونه ای که فضاهای اصلی قرار گرفته در جبهه ی شمالی مانند طنبی، کله ای و اتاق های نشیمن، رو به

جنوب قرار می گیرد. تنها در خانه ی حاج شیخ جبهه ی اصلی ساختمان در سمت غرب قرار گرفته است که دارای جهت گیری

مناسب می باشد.


همسایگی ها:

با توجه به قرارگیری خانه های مورد مطالعه در بافت قدیمی و فشرده ی شهر، اکثر آن ها از چندین جهت دارای همسایگی

می باشند.

در یک بررسی کلی مشاهده می شود که بیشتر خانه ها از سه جبهه دارای همسایگی بوده و تنها یک جبهه ی آن ها به معبر

محدود است.

در این موارد ورودی نیز بیشتر در جبهه ای که به معبر محدود می شود قرار گرفته است.

در چند مورد نیز خانه از هر طرف دارای یک همسایگی است.

سواحل خلیج فارس


ساختمان ها در حوزه شرق بندرعباس ازنظر حجم کوچک تر و در فضای محدودتری ایجادشده و برعکس

هر بنا دارای باغ و باغچه بزرگی است که نخل های بلند و پر باری در آن غرس شده و دلیل ایجاد باغ های مرکبات بزرگ و نخلستان های وسیع وجود آب رودخانه ها است که بی دریغ در این مناطق جریان دارد و از برکت جریان آن سر سبزی و نعمت فراوان به این ناحیه اعطاشده است.
بادگیر در حوزه شرق بندرعباس نقش اصلی را در بنا ندارد و به همین دلیل بادگیرهای این مناطق کوتاه و دهانه آن ها با نی

می پوشانند و شاید یکی از علل بی توجهی به بادگیرها وجود آب فراوان در رودخانه های پر آب این نواحی است منتهی بر روی

تمام خانه های میناب جان پناهی ساخته شده که دیوار آن ها مشبک و با نقوش هندسی می آرایند.

خانه‌هایی خنک امارو به آفتاب


شیشه در درگاه ها کمتر به کار می رود و فقط از ۶ دریچه ای که معموالً در هر در وجود دارد دوتای آن شیشه و بقیه

با تخته کنده کاری یا نقاشی شده پوشیده شده است و استفاده از این شیوه در درگاه ها صرفاً برای جلوگیری از نفوذ شدید نور خورشید به داخل اتاق ها است.
بناهای بلند و پرحجم و با مصالحی از سنگ و گچ و به ارتفاع ۶ متر تقریبی ساخته شده که با توجه به بلندی بنا و بادگیرها و زیبایی خارجی آن ابهتی خاص توأم با آرامش به کوچه ها می دهد، مغازه و دکان به صورت انفرادی در محالت قدیمی وجود ندارد و معمولًا بازار و بازارچه ها تمام مایحتاج عمومی را برای اهالی آماده و عرضه می کنند.
استفاده از دریچه های مشبک با نقوشی هندسی و زیبا در تمام بناهای این منطقه یکی از اختصاصات تلفیقی هنر معماری

بنا ها

سنتی ساکنان این ناحیه است که به طور عموم در تمام بناها از این نوع دریچه های زیبا استفاده می شود.
حمام عمومی به شیوه ای که در نواحی دیگر ایران رواج دارد در حوزه خلیج فارس معمول نیست.

کاروانسرا به صورت ساختمان های عریض که در فضای وسیعی ایجادشده با اتاق های متعدد و در جهت طولی خاصه در ساحل

خلیج و مشرف به اسکله ها به وجود آمده که متأسفانه تعداد عمده ای از این نوع بناهای بزرگ و
قدیمی و کاروانسراها به ویژه در بندرلنگه، و بندر خمیر یا به وسیله شهرداری ها و یا توسط اشخاص ویران شده است.

معماری بومی هرمزگان


ویژگی این اقلیم تابستان های بسیار گرم و مرطوب و زمستان های معتدل است.

شهرهای بندرعباس، جاسک، بندرلنگه، میناب و بستک ازجمله شهرهای با این
اقلیم هستند.

با توجه به شکل گیری و ترکیب معماری بومی این مناطق این واقعیت آشکار می شود که خصوصیت اقلیمی منطقه به طور

فراوانی در شکل گیری شهرها و ترکیب معماری این مناطق تأثیر داشته است.
بندرعباس و سایر شهرهای ساحلی استان هرمزگان در سواحل جنوبی کشور، از شرایط ویژه آب و هوایی نظیر رطوبت شدید،

دمای زیاد هوا، وزش بادهای نسیم دریابه خشکی و بادهای محلی برخوردار هستند.

که هر یک به نوعی بر چهره معماری و شکل گیری محیط مسکونی تأثیر گذاشته است.
عواملی که در شکل گیری اقلیم استان هرمزگان از اهمیت خاصی برخوردار است، می توان از عرض جغرافیایی، نزدیکی به دریا،

کمی ارتفاع، نقش دریا در افزایش رطوبت، برخورداری از بادهای مدیترانه ای و موسمی، وجود دو نوع رژیم بارش و غیره نام برد

که هر یک به نوعی بر چهره معماری و شکل گیری محیط مسکونی تأثیر می گذارد.
در اقلیم گرم و مرطوب عموماً فضاهای زندگی باالتر از سطح زمین در نظر گرفته می شوند تا از نفوذ

بیشتر رطوبت جلوگیری شود. برای جلوگیری از رطوبت به زیربناهم ساختمان باالتر از سطح زمین قرارگرفته است.

اما برای اطالع از ویژگی های خانه های تاریخی هرمزگان کتاب راز و رمزهای زیبایی برخی از این بناها را ورق می زنیم؛ خانه

هایی که مبتنی بر اقلیم و شرایط آب وهوایی منطقه قد علم کردند تا بتوانند سال ها پایدار باقی بمانند.
خانه فکری یا عمارت فکری، این خانه تاریخی در شهرستان بندرلنگه واقع شده است و از نقاط دیدنی استان هرمزگان در جنوب

ایران است.

قدمت

قدمت این بنا حدود ۷۵سال می رسد و توسط مرحوم عبدالواحد فکری، از تجار معروف بندرلنگه ساخته شد و مساحتی بالغ بر دو

هزار و ۶۰۰ مترمربع دارد.
این بنا دارای دو حیاط اندرونی و بیرونی، پنج بادگیر، ۲۵ اتاق، ۱۰ سرویس بهداشتی و دو سرسرا است.

عمارت فکری که یکی از مهم ترین بناهای دوره قاجاریه در شهر بندرلنگه است، از ویژگی های معماری چشم گیری برخوردار

است و تزئینات برجسته آن مشتمل بر منبت کاری و گچ بری های زیبا است.
خانه اعیانی یادآور خانه های چند خانوار قدیمی در داخل فالت ایران و در شهرهایی چون یزد، اصفهان و کاشان است و یکی از

نمونه های قدیمی مسکن جمعی درحاشیه خلیج فارس محسوب می شود.


خانه فکری با بادگیرهای بلند و زیبا، یکی از الگوهای اصیل معماری جنوب در ساحل بندرلنگه در هرمزگان است.

این اثر زیبا جزو آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

بادگیر


مالحظه بادگیرهای بلند که با غروری خاص در آسمان صاف و نیلگون شهرهای جنوب ایران قد برافراشته و

بناهای پرحجم با درگاه ها و پنجره های متعدد و توأم با نقوش هندسی متفاوت و زیبا که درنهایت تناسب بخش عمده ای از فضاهای خارجی ساختمان را پوشیده، کوچه های عریض و بلند و میدان های کوچک و بزرگی که با توجه به اوضاع واحوال اقلیمی و متناسب با آب وهوا و با در نظر گرفتن نیاز منطقی و عمومی ساکنان این نواحی به وجود آمده یکی از موارد مهم و قابل توجه در بررسی معماری و سنتی این نواحی است.

بادگیر چیست؟


(بادگیر)در حقیقت تکامل یافته ترین اختراع معماران سنتی نواحی جنوبی کشور است و به عنوان مطمئن ترین وسیله و به

منظور تفوق با هوای سوزان و ناسازگار این مناطق به وجود آمده است.


ساختمان های پرحجم با طبقات متعدد و اتاق های بزرگ و سقف بلند که با پنجره های بزرگ و کوچک پوشانده شده و در پس ایوانی عمیق و ستون دار پنهان است.

از خصوصیات عمده معماری سنتی حوزه خلیج فارس است که با تلفیق عوامل دیگر موجب ادامه حیات در این گونه ساختمان ها

شده و بیننده درمی یابد که چرا اشعه سوزان آفتاب در فصول گرما مستقیماً به داخل اتاق و محل سکونت این گونه

بناها نمی تابد.


اساس ایجاد ساختمان با ایوان های ستون دار و عمیق در حوزه خلیج فارس صرفاً برای جلوگیری

از نفوذ مستقیم اشعه آفتاب بوده است که در مناطق دیگر ایران استفاده از چنین شیوه ای متداول نیست.

دیوار ساختمان ها ضخیم و مصالح عمده آن را کلوخه سنگ های گچی تشکیل می دهد که در مالطی قطور از گچ زنده پوشانده

می شود و مهم ترین استفاده از دیوارهای ضخیم در این گونه مناطق جلوگیری از نفوذ گرمای شدید و استحکام آن در برابر

باران های سیل آسا است.


سقف اتاق ها بیش از ۵ متر بلندی دارد و بر باالی درگاه های ورودی پنجره های مشبکی از نوع پنجره های گچی قالبی که با نقوش هندسی زیبایی به وجود آمده تزیین شده و یکی از خواص ارزنده این گونه پنجره ها جریان هوای خنک به داخل ساختمان است.


تمام بناهای حوزه خلیج فارس دارای یک یا چند بادگیر است که بخش عمده ای از ساختمان را در گرمای طاقت فرسای تابستان

خنک و قابل زیست می کند.

مصالح ساختمانیBuilding Materials

پردیس فناوری کیش _طرح مشاوران ومتخصصان مدریت گروه فنی و مهندسی

مصالح ساختمانی چیست؟

مصالح ساختمانی از موادی است که برای ساخت و ساز استفاده میشود .از بسیاری از موادی که به صورت طبیعی هستند

ایجاد می شوند مانند : (خاک رس، ماسه ، چوب، سنگ و حتی شاخه وبرگ )
که برای یک ساختمان کاربرد دارند .

به غیر از مواد و مصالح طبیعی، برخی از مواد ساخته شده توسط انسان نیز به صورت ترکیبی، در ساخت‌وساز استفاده

می‌شوند. در بسیاری از کشورها، تولید مصالح ساختمانی به صورت یک صنعت درآمده‌ است.

ممصالح ساختمانی شامل :

 • گچ (GYPSUM)
 • اهک ( LIME )
 • سیمان
 • قیر
 • چوب
 • شیشه
 • فلز
 • خاک
 • سنگ
 • اجر
 • کاشی
 • ملات
 • اسفالت
 • بتن
 • بازدارنده (عایق)

انواع مصالح ساختمانی از لحاظ جنس:

مصالح ساختمانی از نظر جنس به دو گروه ساده و مرکب تقسیم می گردند.

مصالح ساده

به فرآورده های معدنی، طبیعی یا مصنوعی که از یک جنس و مواد داخلی مشابه تشکیل شده باشند، مصالح ساده گویند. شن، ماسه، سیمان ، کاشی، تیرآهن و… از این دست مصالح ساختمانی می باشند.

مصالح مرکب

فرآورده های معدنی، طبیعی یا مصنوعی که از چند نوع ماده داخلی تشکیل شده باشند، مصالح مرکب نامیده می شوند. بتن، تیرچه، ایرانیت، ایزوگام، ملات ها و… مصالح ساختمانی مرکب می باشند.

مصالح ساختمانی طبیعی :

مصالح ساختمانی طبیعی آن دسته از موادی هستند که بصورت طبیعی و از منابع طبیعی استخراج شده اند.شن، ماسه ، خاک ، سنگ و … از این دسته مصالح هستند که فعالیت انسانی تنها در نقش استخراج کننده آن است.به این معنی که در ماهیت این مواد تغییری به وسیله فعالیت انسانی صورت نمی گیرد.

مصالح ساختمانی مصنوعی:

همانطور که از نام این دسته از مصالح پیداست،این مواد می تواند به صورت طبیعی استخراج شده و سپس یا دستکاری در آن صورت گیرد و یا با موادی دیگری (در محیط صنعتی)  ترکیب  می شوند و مصالح جدیدی تولید می نمایند.بتن و قطعات پیش ساخته بتنی ، سیمان ، آجر ، میلگرد ، شیشه  و پلاستیک و رنگ های نفتی نیز در این دسته از مصالح قرار می گیرند.

مصالح ساختمانی بر اساس متد تولید

مواد و مصالح پیش ساخته

مواد و مصالحی نظیر کاشی، سرامیک، سفال، آجر، بلوک، بتن، قیرگونی، ایزوگام و … که از طریق  عملیات و در کارخانه مربوطه تولید می شوند، مصالح پیش ساخته می گویند.

مواد و مصالح درجا

مواد و مصالحی نظیر ملات ها، بتن درجا، بلوک سقفی، چهارچوب درجا، اسکلت و …که در محل ساخت و ساز تهیه می شوند، مصالح درجا می گویند.

از جمله مواد پیش ساخته و یا درجا که از ترکیب شن وماسه و ماده چسباننده به دست می آیند بتن ها می باشند، که انواع مختلفی مانند بتن سیمانی، بتن آسفالتی، بتن های خاکی دارند. از بتن ها در شالوده های زیر ستون ها، پایه های پل ها، ساخت سد خاکی و … استفاده می شوند.

گچ

گچ ماده ای است معدنی که به صورت سنگ‌گچ در طبیعت یافت می شود .سنگ٬گچ کلسیم سولفات آبدار طبیعی است و دارای چندین فرم بلوری است . سنگ‌گچ به صورت لایه های نسبتاً ضخیم در پوسته زمین یافت می شود . و از لحاظ فراوانی در طبیعت در رتبه پنجم قرار دارد .
گچ‌یکی از مصالح پر کاربرد در صنایع مختلف می باشد که البته بیشترین مصرف آن ، با توجه به ویژگی هایی که دارد  مربوط به صنعت ساختمان سازی است .
قدمت استفاده از گچ به حدود ۵ هزار سال قبل می رسد . و جزء سنگ های رسوبی محسوب می شود .

اهک

آهک متریالی مهم در صنعت ساخت و ساز است که از آن برای ساختمان سازی، جاده سازی، تولید ملات، تولید و تقویت بتن، تولید سیمان، شفته کاری و … استفاده می شود. این ماده از اکسید کلسیم تشکیل شده و قابل ترکیب با سایر اکسیدها است. این متریال ترکیبی قلیایی و بسیار قوی دارد و به صورت سنتی، صنعتی و یا از ماسه بادی تولید می شود.
 آهک از جمله مصالحی است که استحکام و چسبندگی ملات را بالا می برد و از ترک خوردن سطح پس از آنکه خشک شد جلوگیری می کند. آهک پودری سفید رنگ با وزن بسیار سبک است، در نتیجه حمل و نقل و استفاده از آن آسان می باشد. این متریال یکی از مصالح سنتی است که در مقایسه با سایر مصالح قیمت ارزان تری دارد. این ماده در انواع مختلف تولید و مورد استفاده قرار می گیرد .

سیمان

سیمان پودری است که از سنگ آهک و خاک رس تولید می شود و از مخلوط آن با مصالح سنگی دیگر خصوصا ماسه، شن و سنگ برای ساخت انواع ملات و بتن استفاده می گردد. مواد اولیه سیمان و قسمت عمده سیمان مصرفی از نوع سیمان پرتلند می باشد، که به آن سیمان پرتلند معمولی یا OPC13 نیز وجود ندارند که اکثرا در کارهای اجرایی در لایه های زیر سطحی استفاده می شود و همین طور سیمان با آلومینای بالا HAC15. 

قیر

قیر ماده‌ای است سیاه رنگ و خمیری  شکل که در عایقکاری  رطوبت  و ساخت آسفالت  کاربرد دارد. قیر انواع گوناگونی دارد که هر یک از انواع آن، دارای کاربرد خاصی است. قیر از مشتقات نفت است.و اغلب در پالایشگاه نفت تولید می‌شوند.
قیر ماده‌ای هیدروکربنی است به رنگ سیاه تا قهوه‌ای تیره که در سولفید کربن  و تتراکلرید کربن کاملاً حل می‌شود. قیر در دمای محیط، جامد  است. اما با افزایش دما، به حالت خمیری درمی‌آید و پس از آن مایع  می‌شود.


کاربرد مهم قیر به علت وجود دو خاصیت مهم این ماده است؛
 • نفوذناپذیری در برابر آب
 • چسبندگی
  قیر معمولاً از تقطیر  نفت خام  به دست می‌آید. چنین قیری قیر نفتی  یا قیر تقطیری  نامیده می‌شود. قیر نفتی محصول دو مرحله تقطیر نفت خام در برج تقطیر  است. در مرحله نخست تقطیر، مواد سبک مانند بنزین  و پروپان  از نفت خام جدا می‌شوند. این فرایند در فشاری نزدیک به یک اتمسفر (واحد)  انجام می‌شود. در مرحله دوم نیز ترکیبات سنگین مانند گازوئیل و نفت سفید خارج می‌شوند. این فرایند در فشاری نزدیک به خلاء صورت می‌پذیرد. در نهایت مخلوطی از ذرات جامد بسیار ریز به نام آسفالتن  باقی می‌ماند که در ماده سیال گریس‌مانندی به نام مالتن  غوطه‌ور است.
قیر طبیعی چیست؟

قیر طبیعی همان‌طور که از نامش پیداست نوعی از قیر است که به‌صورت طبیعی به وجود آمده است. این نوع قیرها بدون نیاز به تقطیر قابل‌استفاده می‌باشند. به‌عبارت‌دیگر، قیر طبیعی از نفت خام منشأ می‌گیرد ولی اجزای سبک نفت خام به‌صورت طبیعی و به‌مرورزمان تبخیر شده و فرآیند پلیمریزاسیون و اکسید شدن هم به‌مرورزمان انجام‌شده است. قیر طبیعی از نظر خواص و ترکیب بسیار متنوع است.
بهتر است بدانید قیر طبیعی به‌تنهایی در طبیعت یافت نمی‌شود و به‌صورت مخلوط با مواد معدنی دیگر وجود دارد که به آن آسفالت گفته می‌شود. قیر طبیعی را می‌توان به‌وسیله استخراج از مخلوط آسفالت به دست آورد. خالص‌ترین آسفالت طبیعی گیل سونایت نام دارد که این آسفالت خود محتوی بیش از ۹۰ درصد قیر است. سه نوع آسفالت طبیعی داریم: آسفالت صخره‌ای، آسفالت دریاچه‌ای و مواد آسفالتید یا همان گیل سونایت.


چوب

موارد استفاده چوب در ساختمان 

از جمله مهم‌ترین کاربردهای چوب، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :

 1. استفاده از چوب برای اعضای باربر
 2. استفاده از چوب برای نماسازی و تزئین
 3. استفاده از چوب در ساخت مصنوعات چوبی

استفاده از چوب برای کارهای کمکی در ساخت و ساز، مانند قالب سازی، چوب بست و….

به‌طورکلی چوب‌هایی که در ساختمان‌سازی مورداستفاده قرار می‌گیرند معمولاً به دودسته تقسیم می‌شوند:
چوب درخت‌های سوزنی‌برگ‌ و چوب درخت‌های پهن‌برگ. انواع درختان سوزنی‌برگ شامل: درخت سرو، کاج، سرخدار و نراد است. درختان پهن‌برگ نیز شامل بلوط، اقاقيا، افرا، ممرز، توسکا، راش، چنار، صنوبر و بید می‌شوند.

شیشه

شیشه ساختمانی

شیشه های ساختمانی را می توان به عنوان پرکاربردترین نمونه از شیشه ها معرفی کرد. تنوع تولید شیشه موجب گردیده است تا بتوان شاهد بازار های نامحدودی در استفاده از آن بود. صنعت معماری ساختمان از مهم ترین مخاطبین انتخاب شیشه های ساختمانی است.

استفاده از شیشه در صنعت معماری و ساختمان سازی معمولا در قسمت هایی از جمله درب و   پنجره شکل می گیرد و می توان در دیگر قسمت های ساختمان نیز از شیشه ها استفاده کرد.

فلز

انواع مختلف فلز وجود دارد که در صنعت ساخت و ساز مورد استفاده قرار می گیرد. طراحان ، معماران و سازندگان به دلیل دوام ، مقاومت در برابر انواع اشکال آب و هوا و استحکام و مقاومت کامل در ساخت و سازها از فلز استفاده می کنند.

انواع فلز های ساختمان:
 • فلز مورد استفاده در ساخت و ساز – آلومینیوم
 • فلز مورد استفاده در ساخت و ساز – فولاد
 • فلز مورد استفاده در ساخت و ساز – فولاد ضد زنگ
 • آهن
 • برنج
 • مس

خاک

خاک مخلوطی تشکیل شده از مواد آلی و معدنی می باشد که حاصل تخریب سنگ ها به سبب هوازدگی و فرسایش است.

انواع خاک ها:
 • خاکهای نباتی
 • خاکهای ریزدانه سخت تا مقاوم
 • خاکهای دانه ای متراکم تا خیلی متراکم با چسبندگی کم
 • رسوبات یخچالی (مورن)
 • خاکهای خشک و بدون چسبندگی (خاکهای ریزشی)

سنگ

موارد کاربرد سنگ ها در طراحی ساختمان

کف ساختمان و پلکان

سنگی که برای پلکان و کف سازی مورد استفاده قرار می گیرد در معرض سایش و ضربه خواهد بود، بنابراین باید بسیار سخت باشد و از مقاومت سایشی و ضربه ای بالایی برخوردار باشد. سنگ کف ساختمان باید قابل برش در یک جهت باشد. سنگ های رسوبی و دگرگون این مزیت را دارا هستند. علاوه بر آن سنگ کف و پلکان به دلیل قرار گرفتن در معرض آلودگی باید تخلخل کمی داشته باشند تا در اثر شستشو با مواد شوینده و ریختن مواد اسیدی یا بازی روی آن نفوذناپذیر بوده و آسیب نبیند. از جمله سنگ هایی که برای کف و پلکان مناسب می باشند، می توان سنگ های مرمریت و گرانیت را نام برد.

پوشش دیوارهای داخل ساختمان

استفاده از سنگ برای دیوار داخلی ساختمان ظاهری بسیار باشکوه و خنک به آن می بخشد. اصولاً از سنگ برای پوشش دیوار حمام و سرویس بهداشتی، ساختمان های اداری، فروشگاه ها، سالن های غذاخوری و … استفاده می شود. سنگی که برای دیوار به کار می رود باید ظاهری زیبا و سطحی جلاخورده داشته باشد. علاوه بر آن تخلخل آن کم باشد تا در اثر شستشو با مواد شوینده آسیب نبیند و مقاومت آن کم نشود.

دیوار و شالوده

سنگ هایی که برای دیوارهای حائل و شالوده به کار می روند به صورت نامنظم و بدون شکل خاص چیده می شوند. برای صرفه جویی در هزینه ساخت و ساز از سنگ هایی که در منطقه دیده می شوند استفاده می گردد. برای پر کردن فاصله بین سنگ ها نیز می توان از تکه های ریزتر استفاده نمود.سنگ های متخلخل و سنگ هایی که دارای لایه بندی بوده و قابلیت انحلال آنها بالاست برای دیوار و شالوده مناسب نیستند. اما سنگ های سخت با مقاومت فشاری بالا و وزن مشخص مناسب این کار می باشند. اغلب ماسه سنگ و سنگ آهکی دولومیتی گزینه ای مناسب برای دیوار و شالوده به شمار می آیند.

اجر

آجر چیست؟

گِل پخته شده که به صورت های مختلف و اندازه های گوناگون وجود داشته و در ساختمان سازی به کار می رود. ابعاد استاندارد آجر در ایران ۵/۵۱۱۲۲ سانتی متر است.

انواع اجر

آجر چیست؟

گِل پخته شده که به صورت های مختلف و اندازه های گوناگون وجود داشته و در ساختمان سازی به کار می رود. ابعاد استاندارد آجر در ایران ۵/۵۱۱۲۲ سانتی متر است.

 • آجر لعابی
 • آجر ماشینی
 • آجر ماسه آهکی
 • آجر نما
 • آجر نسوز
 • آجر سفالی
 • آجر سفال ده سوراخ
 • آجر لفتون
 • آجر چارک
 • آجر قزاقی
 • آجر دکوراتیو
 • آجر جوش
 • نانو آجر

کاشی

کاشی محصولات سفالین و سرامیکی است که در مرحله نازک کاری ، ساخت بنا استفاده میشود و به آن در اصطلاح سنگ مصنوعی هم گفته میشود. این واژه از نام شهر کاشان اقتباس شده که از اوایل دوران اسلامی به عنوان مرکز صنعت سفال سازی مشهور بود.
کلمه کاشی (Tile) از کلمه لاتین (Tegula) گرفته شده که مترادف فرانسوی TUILE می باشد به معنای گل پخته سقف و کلمه انگلیسی TILE نیز به معنای پوشش بر روی ساختمان است. کلمه سرامیک (Ceramic) نیز از ریشه یونانی آن یعنی کراموس KERAMOS گرفته شده به معنی سفالگری Potiery و چیزی که سوخته شود.

ملات

ملات چیست؟

ملات ها از جمله چسب های ساختمانی هستند که موجب اتصال مصالح به یکدیگرمی شوند. به عبارت دیگر ماده ای است خمیری که برای چسباندن قطعات مصالح به یکدیگر و تامین بستری برای توزیع بار و بالاخره اندود کاری سطوح داخلی و خارجی ساختمان و بند کشی نماها به مصرف می رسد.
ملات ها از دو قسمت اصلی تشکیل می شوند یکی از این دو قسمت چسب ملات است که دارای حجم کم بوده و دیگری پرکننده ملات که ۸۰ درصد از حجم ملات را تشکیل می دهد. به عنوان مثال ملات ماسه و سیمان را می توان نام برد. سیمان به عنوان چسب ملات و ماسه به عنوان جسم پرکننده ملات هستند.

اسفالت

اسفالت ماده‌ای ترکیبی است که از مخلوط کردن شن و ماسه و قیر ساخته می‌شود و در ساخت جاده، باند فرودگاه و پشت بام ساختمان‌ها به کار گرفته می‌شود.

انواع اسفالت


آسفالت با توجه به نحوه کاربرد و اختلاط، به سه دسته آسفالت گرم، آسفالت حفاظتی و آسفالت سرد تقسیم‌بندی می‌شود. 

بتن

بتن چیست؟

بتن از سه جز اساسی آب، سنگدانه (ماسه و شن) و سیمان پرتلند تشکیل شده است. سیمان و بتن با یکدیگر تفاوت دارند. در واقع سیمان یکی از مواد تشکیل دهنده ی بتن محصوب می شود.
سیمان اغلب به صورت پودری بوده و در هنگام اختلاط به آب و سنگدانه اضافه می شود. ماده حاصل از این اختلاط پس از گذشت زمان سخت شده و به صورت منسجم در می آید که به آن بتن می گویند.

بازدارنده (عایق)

در میان فرآوردههاي ساختمانی، بازدارندههاي نم، الکتریسیته، صدا و دما جایگاهی ویژه دارند

 • بازدارندههاي نم
 • بازدارندههاي الکتریسیته
 • بازداندههاي صدا و دما

انسان و محیط زیست در معماری Man and the environment in architecture

پردیس فناوری کیش _طرح مشاوران ومتخصصان مدریت گروه فنی و مهندسی

شناخت محیط زیست


سازمان ملل متحد محيط زيست را مأواي كامل انسان تعريف كرده است. اما در تعريف بومشناختی، محيط زيست عبارت است از


محيط زندگی جانداران اعم از انسانها، حيوانات و گياهان و … . اين محيط نه تنها محيط فيزيكی ما را تشكيل ميدهد، بلكه محيط


اخالقی، فرهنگی و نيز محيط ارتباطی ما را با انسانهاي ديگر، جانداران و نيز عوامل طبيعی تشكيل ميدهد. در تعريفی عموميتر

همه محيطهايی كه در آنها زندگی بنوعی جريان دارد محيط زيست ناميده ميشود در محيط زيستی عوامل غيرزنده مانند خاك،


آب، گازها و غيره به همراه جانداران وجود دارند. موجودات زنده با هم و با محيط غيرزنده خود ارتباطی متقابل برقرار ميسازند. اين


ارتباطها براي بقاي محيط زيست بسيار الزمند و در عين حال چرخه طبيعی محيط زيست را كامل ميكنند و عبارتند از:

 • ارتباط غذايي: كه جانداران براي بقا از يكديگر بهره غذايی ميگيرند.

 • رقابت: كه تالش براي زنده ماندن و برتري داشتن را شامل ميشود.
  همزيستي: كه الزمه حفظ و بقاي موجودات در برابر موجودات مهاجم و عوامل غيرزنده ميباشد و مهمترين نوع ارتباط بين
  جانداران را تشكيل ميدهد.

اكوسيستم موجودات زنده و عوامل غيرزنده هر منطقه زيستی را شامل ميشود.

عوامل زنده اكوسيستم عبارتند از:

 • موجودات توليدكننده
 • گياهان سبز
 • موجودات مصرفكننده جانوران
 • موجودات تجزيه كننده ) باكتريها و قارچها


و عوامل غيرزنده اكوسيستم عبارتند از:

 • گرما
 • دما
 • نور
 • گازها
 • آب
 • مواد شيميايی


دو مسئله عمده عصر حاضر و جامعه نوين، اكولوژي بومشناسی و موضوع جمعيت ميباشد.

تخريب محيط زيست، انفجارجمعيت، تغيير ارزشهاي اجتماعی و آلودگی محيط زيست از جمله مسائلی هستند كه امروزه توجه

بسياري كشورها، دولتها،سازمانها و مردم را بخود مشغول كرده است.

با پيشرفت تمدن بشري و توسعه فنآوري و ازدياد روزافزون جمعيت، در حال حاضر دنيا با مشكلی به نام آلودگی در هوا و زمين


روبرو شده است كه زندگی ساكنان كره زمين را تهديد ميكند. بطوري كه در هر كشور حفاظت محيط زيست موردتوجه جدي

دولتمردان است.

امروزه وضعيت زيستمحيطی بهگونهاي شده است كه مردم يك شهر يا حتی يك كشور از آثار آلودگی در شهر يا


كشور ديگر در امان نيستند.

عوامل اصلی تخريب محيط زيست بر اثر آلودگيهاي مختلف عبارتند از:

 • آلودگيهاي زيستی
 • آلودگيهاي زيست محيطی


آلودگيهاي زيستی شامل انواع بيماري ها، ناهنجاريهاي زيستی و تغييرات در زيست ميباشند

كه دربرگيرنده نحوه زيست جانداران مانند انسان و حيوانات و گياهان ميباشد.

در اين نوع آلودگيها، بيشتر نوع زيست و تغييرات زيست و ناهنجاريهايی كه در زندگی


جانداران اتفاق ميافتد، بررسی می شوند. علوم پزشكی و زيست شناسی و ساير علوم

مرتبط با زيست جانداران در پی كشف اين نوع آلودگيها و ناهنجاري ها می باشند.

محيط زيست مطلوب عبارت است از مجموعه زيستگاههاي طبيعی و انسانی به نحوي كه وضعيت طبيعی سيماي مناظر،


زيست بومها، زيستمندان و ذخاير ژنتيكی، منابع و عناصر حياتی هوا، آب و خاك آن حفظ شده و جسم و روان انسانها و


جوامع انسانی از سالمت و صحت مطلوب برخوردار باشند.

زيستگاه انسانی مطلوب به زيستگاهی اطالق ميشود كه داراي هوا، آب، خاك و كالبد زيستی مطلوب اعم از سكونتگاه ها،


گذرگاهها، و تفرجگاهها بوده و انسانها در پناه چنين زيستگاهی از بهداشت و سالمت جسمی و روانی، آرامش و امنيت


اجتماعی برخوردار باشند. اين ديدگاه در تعريف زيستگاه انسانی مطلوب، بسياري از پديدههاي پيرامون انسانها را اعم از عدم


ايجاد آلودگيها و بهرهبرداري مناسب از محيط زيست پيرامون شامل ميشود كه از آن بنام توسعه پايدار ياد ميشود. در اين


تعريف حفظ و ارتقاء محيط زيست چه طبيعی و چه مصنوعی از وظايف انسانی- اجتماعی ميباشد.

بررسي ارتباط سه جانبه انسان – محصول – محيط زيست


دوست داشتن طبيعت امري ذاتی و طبيعی است اما ميزان اين عالقه در افراد و فرهنگهاي مختلف متفاوت است.

در زمانهاي گذشته دو مقوله بسيار مورد توجه بودهاند: دينداري و علم.

گاهی اوقات اين دو با يكديگر برخوردها و تنشهاي مختلفی داشته


اند كه اين تنشها در مورد طبيعت و محيط زيست نيز به چشم ميخورد.

در زمانهاي قديم اين طرفداران دينداري و كليساها بودند كه به طبيعت بعنوان عنصري بكر نگاه ميكردند و از نابودي آن و

بهرهبرداري وسيع از منابع طبيعی هشدار می دادند.

اما امروزه با پيشرفت علم و بكارگيري تئوريهاي علمی، جاي بسياري از اين موارد از طريق روشها و ريشه هاي علمی براي مردم


بيان شده و در اصل معنی پيدا كرده اند.

پیوند انسان و طبیعت


حركت تاريخ بشر از هنگامی آغاز ميشود كه انسان دست به ساختن ابزار وتوليد ميزند و بدينسان بطور كيفی از جانوران


متمايز ميگردد و جامعه انسانی به معناي ويژه آن به وجود ميآيد. گامهاي نخستين جامعه سخت وابسته و تابع طبيعت است كه


نيروهاي آن قاهر و امكانات بشر براي مقابله و به خدمت گرفتن آن بسيار محدود و جزئی است. امكاناتی كه طبيعت در هر نقطه


معين در اختيار انسان قرار ميدهد و انبوهی يا كمی جمعيت بويژه در مراحل بدوي تكامل جامعه بشري و بطور كلی شرايط


طبيعی، اقليمی و جغرافيائی در امر توليد تأثير بسزائی داشته و در هر نقطه، محيط زيست ويژهاي را به انسان ساكن آنجا

تحميل نموده است.

بنابراين روند تكامل جامعه بشري در همه جا به يك شكل و به يك صورت واحد و شبيه به هم نبوده است. اما عليرغم


همه گوناگونيها جهت عمومی تاريخ بشر يكسان است. مطالعه تاريخ و دستآوردهاي علوم مختلف نشان ميدهد كه حركت جامعه


بشري از مبداء يك زندگی اشتراكی بدوي بر پايه مالكيت مشترك بر وسايل و فرآوردههاي توليد آغاز شده است. در جريان مبارزه


انسان با طبيعت و كوشش براي توليد و مصرف و ادامه بقاء، ابزار كار بطور مرتب تكامل مييابد، تجربه و مهارت بشر زيادتر ميشود و

همزمان با آن استفاده از محصوالت آماده طبيعی جاي خود را به كشاورزي و شكار حيوانات جاي خود را به اهلی كردن و پرورش


دامها ميدهد.

تغيير اساسی در نحوه ارتباط انسان با طبيعت را در اينجا ميتوان مالحظه كرد. انسان اوليه كه خود را در برابر

نيروهاي قاهر طبيعت تسليم محض ميديد، با استفاده از منابع طبيعی و پيشرفت علوم و ابزار و وسايل بكارگيري فكر و انديشه

خود، اكنون طبيعت را تسليم خواستههاي خود ميكند.

در طول قرون متمادي، اين نوع ارتباط همواره تغيير ميكند و ثابت نيست. انسان با تغيير در فكر و


انديشه خود، فناوري را نيز تغيير ميدهد و تغيير در فنآوري، ابزار و مواد الزم براي اجرا شدن ميخواهد.

بنابراين ارتباط انسان با محيط زيست خود همواره تغيير ميكند. آنچه كه در اين ميان ثابت است، وجود ارتباط بين انسان و طبيعت

و محيط زيست بعنوان عامل ثابت در تمامی اين ارتباطهاست. در حقيقت تماس با طبيعت و درك ويژگيها و مختصات عناصر آن و

همچنين شناخت قوانينی كه بر روابط آنها حاكم است، به عنوان شناخت عالم هستی و راه و روش زيست ايفاي

نقش می نمايند.

ارتباط و فنآوري جامعه انساني


انسانها بر طريق فطرت خود نياز به ارتباط با يكديگر دارند، با هم بينديشند و در كنار هم عمل كنند، در حالى كه به تعبير آرنولد

وتشتاين انسان مدرن در انتخاب وسايل خود نيز همانقدر بى اختيار است كه در انتخاب اهدافش، سلطه فنآوري امرى

سراسرىاست، نتيجه آن می شود كه وضعيت آدمى در جوامع مدرن، بر نسبت او با فنآوري مبتنى است نه بر نسبت او با ديگر آدميان

اين عدم ارتباط و تناسب است كه مشكل می آفريند. دنياى امروز به معناى عام با محوريت نظام سرمايه دارى و كشورهاى

پيشرفته صنعتى به معناي خاص به عنوان كانون توليد علم و فنآوري، توسعه فنآوري را به گونهاى رقم زدهاند كه هيچ نظارت و

كنترلى را برنميتابد و انسان را به دنبال خود مىكشد و اين انسان تابع، ناچار است خود را با انواع فن آوريهاي ارائه شده هماهنگ

و همسو كند.

آنچه مردم امروز آن را تهديدي براي بشريت به شمار ميآورند، بوسيله دو اصطالح بيوسفر و تكنوسفر بيان ميشود. بيوسفر


عبارت است از محيط نگهدارنده زندگی در كره زمين و بعبارت ديگر متشكل از پوسته زمين، سطح آن و جو زمين ميباشد. تكنوسفر
عبارت است از روبنائی كه انسان بوسيله نيروي ابتكار خود آفريده و به علت پيشرفت فنآوري به چيزي مانند رشدي انگل وار بر

روي بيوسفر تبديل شده است. بعبارت ديگر تكنوسفر بدن پدر و مادر خود بيوسفر را مصرف ميكند.


از آنجا كه جامعههاي صنعتی ميكوشند روح علوم عقلی را در روابط اجتماعی و اقتصادي وارد كنند و به آنها كميتی خاص قائل

شوند، به نوعی ابزارگرايی با مركزيت عوامل اقتصادي دچار ميشوند. اين ابزارگرايی با توجه به مطالب صفحات پيشين، به ايجاد


ارتباطی نامناسب بين انسان – شیء منتج ميشود.

عدم ايجاد ارتباط مناسب يك فرد با يك محصول و محيط زيست باعث بوجود آمدن مشكالت مختلف زيست محيطی ميشود:
 1. آلودگی يا اتمام منابع اوليه
 2. توليد گازهاي گلخانهاي
 3. فرآيندهاي ارتباطی انسانها با محيط زيست و مصنوعات پيرامون خود در طول تاريخ همواره تغيير كرده است و بتدريج با تغيير
 4. فرآيندها و الگوهاي ارتباطی، انسانها روزبروز از محيط زيست و طبيعت پيرامون خويش بيگانه گشته اند. بررسی ارتباط سه جانبه
 5. انسان – محصول – محيط زيست كه منتج به تخريب اليه اُزن ميشوند.
 6. توليد كلروفلوئوروكربنها
 7. توليد بارانهاي اسيدي
 8. تخريب اقليم و ايجاد محدوديتهاي فضايی
 9. مواد يا شيوههاي توليدي كه به گياهان، جانداران و انسانها آسيب ميرسانند
 10. آلودگی هوا، آب و خاك
 11. آلودگی صوتی كه بر روان انسان تأثير تخريبی دارد
 12. آلودگی بصري


بنابراين در يك نتيجهگيري كوتاه از ارتباط انسان با محيط زيست پيرامون خود و ارتباط او با محصوالت و اشياء پيرامونش ميتوان

عنوان كرد هرگونه عدم تناسب ارتباطی بين انسان – محيط زيست – مصنوع و يا ايجاد ارتباط نامناسب و ناقص بين اضالع اين سه


گونه، مشكالت زيست محيطی براي انسان و محيط زيست بروز ميكند.

ارتباط انسان ومحیط زیست


انسانها به طريق فطرت نيازمند ارتباط هستند و بايستی خود را از يكسو با محيط زيست و طبيعت و از سوي ديگر با محصوالت و

فنآوريهاي مختلف جامعه انسانی هماهنگ كنند.


انسان بر اساس نيازها و هدفهاي ارزشی خود محيط را دگرگون كرده و بطور متقابل تحت تأثير محيط دگرگون شده، قرار ميگيرد.

بويژه پيشرفت فنآوري اين امر را تسريع ميكند. تأثيرات تخريبی اين دگرگونیاخالل در نظام بومشناختی از نكات مهم انتقادي


دنياي امروز به شمار ميرود. در مقابل، برخی تأثير فنآوري را مثبت ارزيابی كرده و آن را باعث باال رفتن سطح زندگی انسانها به


شمار می آورند.

يكی از ويژگيهاي واالي انسان، درك و خلق زيبايی است و در اين راه هزينههاي زيادي را متقبل ميشود.

اگر چه اتاقكهايی ساده وبدون تزئينات پيشساخته صنعتی براي سكونت و محافظت از انسان در برابر عوامل جوي كافی است،

اما نيازهاي روانی او را کامل نميكند.

حتی در سادهترين ساخت و سازها و با بودجههاي اندك، بخش عمده هزينه صرف عوامل تزئينی و زيبا كردن محيط


ميشود. دگرگونی سريع محيط يكی از ويژگيهاي اساسی زمانه ماست. هر روز شهرهاي جديد، تجهيزات و وسايل جديد و نيز

شرايط جديد، رفتارهاي جديدي را به گروههاي مختلف جامعه تحميل ميكند، برخی را تقويت و برخی را تضييع مينمايد و بطور


كلی جهت گيريهاي جديدي را به گروههاي استفاده گران و محيط خود القاء مينمايد.

امروزه علوم مختلفی همچون روانشناسی زيستمحيطی سعی دارند محيط زيست انسانی اعم از طبيعت و محلهاي زندگی


انسانی را مطابق با خواستهها، نيازها و آمال و آرزوهاي انسانها تغيير دهند. با مطرح شدن اين علم، علوم ديگري مانند


اِرگونومی، انسانشناسی و جامعه شناسي نيز در اين حيطه وارد ميشوند. در بررسی برخوردهاي افراد مختلف با محيط زيست و


محصوالت موجود در محيط زيست، رفتارهاي عملكردي و احساسی مورد بررسی قرار ميگيرند تا با سازماندهی الگوي


ارتباطی هر فرد با اين موضوعات، الگوي صحيح ارتباطی بين انسان – محيط زيست – مصنوع تهيه گردد كه اين الگوي


ارتباطی ميتواند در طراحی محيطهاي مختلف براي زندگی انسانها كاربردداشته باشد )به اين موضوع در فصلهاي بعد


پرداخته خواهد شد(. بنابراين در پرداختن به ارتباط بين انسان و محيط زيست و محصوالت موجود در محيط زيست


انسانی، رفتارها و عكس العمل ها، حواس پنجگانه انسانی و ميزان درك و آگاهی افراد نيز دخيل هستند. شايد اگر تمامی


اين موارد در كنار يكديگر در يك فرد بصورت كامل دريافت شوند، ارتباطی كامل بين او و محيط زيست پيرامون صورت


خواهد گرفت.

تاثیر متقابل انسان و محیط


درست است كه محيط زيست طبيعی انسان با وجود پيشرفت علم براي او اهميت خاصی پيدا كرده است، اما نشانه هاي

موجود بيانگر تناقضی در اين مورد است. با وجود پيشرفت علم و بكارگيري اصولی منابع طبيعی، باز مواردي بوجود ميآيد كه


سرمنشاء آلودگی آن علم و جايگاه آن است. آنچه كه دوستداران محيط زيست در اين زمينه پاسخگوي اين تناقض ها هستند،

اين است كه نه دينداري و نه علم هيچكدام در مورد محيط زيست طبيعی پيرامون انسان نقش محوري را ايفاء نميكنند

؛
اگرچه تأثير بسزايی در اين امر دارند. آنها معتقدند كه رابطه انسان با محيط زيست اطراف خود به فرهنگ فرد و جامعه و نيز


احساس فرد از طبيعت باز ميگردد.


تا زمانيكه انسان محيط زيست اطراف خود را از آن خود نداند و با آن ارتباط معقولی برقرار نكند، هم در استفاده از آن و هم

در بهبودبخشی به آن دچار مشكل خواهد شد. اين ارتباط ناشی از احساسات و تفكرات و ساختمان تعقلی فرد و در سطحی


باالتر مربوط به فرهنگ جامعه آن فرد ميباشد. توسعه شهر كه به افزايش حمل و نقل منجر ميشود، نهايتاً آلودگی شهري را به


دنبال ميآورد.

علاوه بر آن مشكالت متعددي در جوامع مختلف از جمله اقتصاد وجود دارند كه باعث بوجود آمدن نوعی احساس عدم اطمينان به


محيط زيست شهري و فرار انسانها از آن ميشود. ۵ عامل اساسی باعث می شوند مردم به طبيعت و حيات وحش پناه ببرند:

 • اقليم
 • جنايت هاي حومه شهرها
 • تراكم جمعيت
 • آلودگی
 • هزينه هاي سرسام آور زندگی


با اين اوصاف ميتوان وابستگی و ارتباط متقابل بين انسان و محيط زيست او را درك كرد. اين ارتباط متقابل بين انسان و محيط

زيست را ميتوان با تأثيراتی كه هر دو بر روي يكديگر خواهند گذاشت، بصورت كامل شناخت.


ارتباط انسانها با محيط زيست هم از طريق » احساسات شخصی فرد « درباره طبيعت و هم از طريق » تعقل و آگاهی فرد «


در مورد مسائل زيست محيطی صورت ميپذيرد.

اين دو در اصل فرهنگ و بوم زيست جامعه انسانی را تشكيل ميدهند.

عالوه بر آن مشكالت متعددي در جوامع مختلف از جمله اقتصاد وجود دارند كه باعث بوجود آمدن نوعی احساس عدم اطمينان به


محيط زيست شهري و فرار انسانها از آن ميشود. ۵ عامل اساسی باعث می شوند مردم به طبيعت و حيات وحش پناه ببرند:

 • اقليم
 • جنايت هاي حومه شهرها
 • تراكم جمعيت
 • آلودگی
 • هزينه هاي سرسام آور زندگی


با اين اوصاف ميتوان وابستگی و ارتباط متقابل بين انسان و محيط زيست او را درك كرد. اين ارتباط متقابل بين انسان و محيط

زيست را ميتوان با تأثيراتی كه هر دو بر روي يكديگر خواهند گذاشت، بصورت كامل شناخت.


ارتباط انسانها با محيط زيست هم از طريق » احساسات شخصی فرد « درباره طبيعت و هم از طريق » تعقل و آگاهی فرد «


در مورد مسائل زيست محيطی صورت ميپذيرد. اين دو در اصل فرهنگ و بوم زيست جامعه انسانی را تشكيل ميدهند

دوستداران محيط زيست، از محيط زيست بعنوان عامل الهام افراد نام ميبرند. به عقيده آنها،

محيط زيست منشاء زندگی و الهام انسان در استفاده از منابع طبيعی و حتی ساخت محصوالت مختلف است.

انسان از طبيعت الهام ميگيرد و در امور علمی گوناگون از آنها بهره ميبرد. اگرچه اين بهره گيري از طبيعت چندان براي خود فرد

زياد شناخته شده نيست، اما آنچه كه مهم است در وجود تمامی


انسانها اين احساس از طبيعت و الهام از آن وجود دارد.

با نگاهی به زندگی موجودات زنده و محيط زيست طبيعی امروزه بسياري از


مشكالت انسانها مرتفع ميگردند. حال الهام از طبيعت هر چه بهتر انجام گيرد، به همان اندازه مفيدتر و سودمندتر خواهد بود.

انسان موجودي اندرونی، بيرونی است. آنچه انسان از دنياي درون و بيرون خود درك ميكند،

سرانجام بصورت شكلی از بيان و با معناي خاص به عرصه ظهور ميرسد.

اينكه معانی، زندگی را شكل ميدهند يا زندگی، مفاهيم را بوجود می آورد، شايد پرداختن به يك دور


باطل باشد؛ اما مالكهاي ارزش- گذاري در ذهن انسان، معيارهاي معناگرا و مفهومساز هستند.

گاهی دامنه معنايی مفاهيم از حوزهادراكی ما باالتر است؛ گاهی واژگانی خلق ميشوند كه يك جامعه با آن سخن ميگوید.

حقايق و وقايع بيشماري كه در ماوراء درك بشر قرار دارند او را واداشته اند تا براي ابراز انديشه ها و مفاهيمی كه بيان، فهم و


توصيف كالمی آنها مشكل بوده است، نظامهاي گوناگون با عنوان نماد ابداع كند. انسان تمامی غايات مطلوب خويش را در


قالب نماد بيان ميكند و ميكوشد تا با آيينهاي تمثيلی و نمادين به كمال دست يابد. نماد يكی از ابزار معرفت و كهن ترين و

بنيادي ترين روش بيان انديشهها محسوب ميشود. انديشه ها و آرمانهاي انسان، در اسطورهها و نماد متجسد ميشود بنابراين


انسان الهام گرفته از طبيعت و محيط زيست و برخوردار شده از لذت زيبايی طبيعت، دست به خلق معانی و مفاهيم ميزند و


آنها را تبديل به نماد ميكند. اين نمادها در فعاليتهاي هنري انسانها بسيار كاربرد دارند و بسياري از هنرمندان براي بيان منظور


خود از آنها استفاده ميكنند كه از آن دسته ميتوان معماران، طراحان صنعتی و صنايع دستی و ساير رشتههاي هنري را نام


برد.


در وراي الهام انسانها از محيط زيست، خود محيط زيست بازخوردي هوشمندانه نسبت به فعاليتهاي انسانی دارد. گاهی اوقات


با برخورد ناآگاهانه انسانها با محيط زيست، اين محيط زيست آنچنان با هوشمندي مسائل مختلف را به انسان آگاهی ميدهد


كه بسياري از انديشمندان مانند نيچه را متحير می- سازد. عواملی همچون خشكسالی و فرآيند آب شدن يخچالهاي طبيعی بر

اثر گازهاي گلخانهاي از آن دسته مواردي هستند كه طبيعت با بازخورد خود، انسان را به تفكر و آگاهی فرا ميخواند.

حقايق و وقايع بيشماري كه در ماوراء درك بشر قرار دارند او را واداشته اند تا براي ابراز انديشه ها و مفاهيمی كه بيان، فهم و


توصيف كالمی آنها مشكل بوده است، نظامهاي گوناگون با عنوان نماد ابداع كند. انسان تمامی غايات مطلوب خويش را در

قالب نماد بيان ميكند و ميكوشد تا با آيينهاي تمثيلی و نمادين به كمال دست يابد. نماد يكی از ابزار معرفت و كهن ترين و


بنيادي ترين روش بيان انديشهها محسوب ميشود. انديشه ها و آرمانهاي انسان، در اسطورهها و نماد متجسد ميشود بنابراين

انسان الهام گرفته از طبيعت و محيط زيست و برخوردار شده از لذت زيبايی طبيعت، دست به خلق معانی و مفاهيم ميزند و


آنها را تبديل به نماد ميكند. اين نمادها در فعاليتهاي هنري انسانها بسيار كاربرد دارند و بسياري از هنرمندان براي بيان منظور


خود از آنها استفاده ميكنند كه از آن دسته ميتوان معماران، طراحان صنعتی و صنايع دستی و ساير رشتههاي هنري را نام


برد.

در وراي الهام انسانها از محيط زيست، خود محيط زيست بازخوردي هوشمندانه نسبت به فعاليتهاي انسانی دارد. گاهی اوقات


با برخورد ناآگاهانه انسانها با محيط زيست، اين محيط زيست آنچنان با هوشمندي مسائل مختلف را به انسان آگاهی ميدهد

كه بسياري از انديشمندان مانند نيچه را متحير می- سازد. عواملی همچون خشكسالی و فرآيند آب شدن يخچالهاي طبيعی بر


اثر گازهاي گلخانهاي از آن دسته مواردي هستند كه طبيعت با بازخورد خود، انسان را به تفكر و آگاهی فرا ميخواند.

با اين اوصاف ارتباط بهرهبرداري انسانها از محيط زيست را بايد در دو بخش آگاهانه و ناآگاهانه تقسيم بندي كرد. در ارتباط


آگاهانه، انسانها بصورت اخالقی و فقط جهت ارضاي نياز خود به بهرهبرداري اصولی از محيط زيست دست مييازند. اما در

بهرهبرداري ناآگاهانه از محيط زيست سواي ارضاي بی رويه نياز، بعلت عدم يا كمی آگاهی از خطرات زيست محيطی پيرو اين

نوع بهرهبرداري، مشكالتی را براي خود و نيز براي محيط زيست بوجود ميآورند.

براي مثال امروزه در جوامع غربی بسياري از مردم نياز خود براي سالم زيستن را در زندگی در دل طبيعت ميدانند. در اينصورت دو

علت اساسی باعث دوباره سازي خانه ها و محيط طبيعی-گياهی پيرامون ميشود:

 • ساخت خانه ها بدون تفكر در دل طبيعت و عدم تفكر در مورد خود طبيعت و از بين رفتن آن
 • تمايل صاحبان خانهها به احياي دوباره طبيعت در اطراف خود غافل از اينكه هزينه هاي گياهكاري و ايجاد فضاي سبز
 • بسيار بيشتر از حفاظت آن است؛ بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه ميزان آگاهی در حفظ يا تخريب محيط زيست بسيار
 • تأثيرگذار است.

خانه آبشار طراحی فرانك لويد رايت معمار معروف آمريكايی


اين خانه در دل طبيعت و باالي يك آبشار ساخته شده است تا انسان را در


پيوند هميشگی با طبيعت قرار دهد.

خانه ابشار

ارتباط با ما : 
تلفن : ۰۲۱۶۶۱۷۶۱۹۶       ۰۲۱۶۶۴۹۳۵۲۷      ۰۹۰۵۹۶۲۶۹۰۰
نشانی : بلوارکشاورز خیابان ۱۶ آذر انتشارات دانشگاه تهران پلاک ۵۴ طبقه۵ واحد ۹
ثبت نام از طریق سایت زیر 
www.portal.kishtech.ir

شبکه های اجتماعی پردیس فناوری کیش : 

سامانه آموزش مجازی رهیاران : www.rahyaranlms.ir 
کانال تلگرام kishtech@ 
 اینستاگرام    kishtech.ir_             kishtech.ir

سبک پارسیPersian style

شیوه پارسی :


نخستین شیوه معماری ایرانی است که تا سده ی چھارم پیش از میلاد رایج بوده و از روزگار


ھخامنشیان تا حمله ی اسکندر به ایران را در برمی گیرد. در این سبکِ معماری بیشتر از آن

که بتوانیم به یک شیوه خاص اشاره کنیم، توانایی و ھنر ایران در تقلید درست و ھماھنگی


میان سبک ھای مختلف را شاھدیم.

در این دوران ھمکاری میان ھنرمندان از سرزمین ھای مختلف، تحت تأثیر گسترش قلمروی


ھخامنشیان دیده می شود و یکی از تأثیرگذارترین آثار این دوران در عرصه ی طراحی، الگوی

چھارباغ است.

ویژگی ھای معماری پارسی

 1. استفاده از سنگ بریده، منظم و پاک تراش و گاه صیقلی و تھیه بھترین مصالح از لحاظ مرغوبیت،
 2. رنگ و دوام از ھرجا که میسر بوده است.
 3. استفاده از سنگ ریزه در ساخت پی.
 4. قرار دادن ستون ھا در حداکثر فاصله ی ممکن نسبت به ھم و ارتفاع زیاد آن ھا نسبت به زمین و
 5. آرایش و چیدمان مناسب آن ھا برای تقسیم بار سقف بر ستون ھا.
 6. پوشش با شاه تیر، تیرچه چوبی تخته بریده و درودگری شده.
 7. آرایش دیوار ھای اطراف پلکان ھای کوتاه با نقش ھای برجسته و کنگره ھای زیبا و متناسب.
 8. ساختن دیوار ھای جداکننده با خشت خام و آرایش داخلی و خارجی آن با رنگ کاشی لعاب دار.
 9. پرداخت فرش کف با بھترین مصالحی که در آن زمان بوده است.
 10. تعبیه سایبان و آفتاب گیر برای ساختمان ھایی که نیاز به چنین امکاناتی داشته اند.

نیارش در معماری پارسی


در معماری سبک پارسی آسمانه تخت با تیر و ستون اجزاء اصلی ساختمانی بودهاست.

از چوب به سادگی می شد برای پوشش دھانه ھایی از ٢٫۵ تا ٣٫۵ گزبھره گیری کرد؛

ولی در معماری تخت جمشید دھانه میان ٢ ستون را تا حدود ۶ گز رسانده اند و این بزرگ ترین دھانه چوب پوش در جھان آن روز بود.

چنین چوبی درخور این دھانه در ایران یافت نمی شد.

از این رو آنھا چوب ھای درخت کنار را از جبل عامل


لبنان از راه شوش به تخت جمشید رسانده اند و آن را بکار برده اند.


پارسیان نیز اتاق ھایی می ساختند که دو ستون در میان آن بود و دو تیر چوبی را روی

ھم با کنف می بستند و روی ستون ھا می گذاشتند. بدین گونه به توانایی باربری تیر


می افزودند.در تخت جمشید تالار ھدیش خشایارشاه را با بیست ستون ساخته اند که


فاصله دیر سری آنھا نزدیک به سه گز و دھانه میان دو ستون چھار گز است.

نیارش

در سبک پارسی نوآوری ھای شگفتی در ساخت آسمانه تخت بکار برده می شد.


برای نمونه در تیر ریزی آسمانه برای اینکه تیرچه ھا در دو دھانه کنار ھم سنگینی


بار را روی یک تیر باربر نگذارد، راستای چیدن آنھا را تغییر می دادند، بدین گونه سر

ھر تیرچه بالشتکی به پھنای یک تیر باربر پیدا می کرده است؛ و این برای گسترش


بار تیرچه بھتر بود.

آرایه در معماری پارسی


در سبک پارسی آرایه ھای بکار رفته که ھرکدام منطقی خاص داشته است. آرایه سرستون

در معماری ایران ریشه کھنی دارد. در دخمه ھای مادی سرستون ھایی بر دیواره کنده شده


که ھمانند سرستون ھای ایونی یونان ھستند شاید بتوان منطق دست یافتن به این ریخت ھا


را چنین پنداشت که چون برای سوار کردن و نگه داشتن دو تیر در کنار ھم بر بالا و دو سوی


یک ستون آنھا را با ریسمانی بنام کبال به ھم می بسته اند و سپس تخته ای روی آنھا برای


بالشتک می گذاشتند. این چفت و بست و پیچش ریسمان سر تیرھا کم کم دگرگون شده و

ھمانندی چون سرستون ایونی پیدا کرده است. در تخت جمشید این آرایه در چند جا یافت


نمونه های سبک پارسی

اثر شاخص معماری پارسی: تخت جمشید

 • تخت جمشید یکی از شناخته شده ترین آثار بر جای مانده از معماری پارسی است.
 • در این بنای کماکان سنگی، ما شاھد ھنر نقش و تراش کاری ھنرمندان آن دوران ھستیم،

 • مصالح به کار رفته در ساخت تخت جمشید عبارت بوده است از: سنگ، خشت و گل، آجر،
 • گچ، چوب، آھن، فلزات گران بھا (طلا – نقره – مس) عاج، لاجورد، عقیق و غیره. دیوارھای تخت

 • جمشید در برخی جاھا به ضخامت ۵ /۵ متر بوده و قطعه سنگ ھای به کار رفته به وزن بیش

 • از ۴۵ تن می رسیده است.
 • تخت جمشید دارای سیستم حرارتی و تھویه بوده که فضاھای داخل آن را در زمستان گرم و در

 • تابستان خنک و معتدل می کرده است. دشت سرسبز مرودشت ، سقف ھای بسیار بلند و
 • فضاھای وسیع، درھای گشاده و پنجره ھای متعدد ھوای تخت جمشید را در تابستان معتدل و

 • خنک می ساخته و در زمستان دیوارھای خشتی و لایه ھای گچ که یک عایق حرارتی تشکیل

 • می داده، پرده ھای ارغوانی بلند و ضخیم که مانع نفوذ سرما به درون فضاھا و تالارھامی شده،

 • پوشش سقف نیز چوبی بوده که این امر در گرم شدن محیط تأثیر به سزایی داشته است.

 • تخت جمشید نیز دارای سیستم آب و فاضلاب بوده، در تخت جمشید مجاری زیرزمینی
 • آب رسانی و فاضلاب پیچ در پیچی کشف شده که به طول بیش از ٢ کیلومتر می رسد
 • تخت جمشید نه یک شھر بوده و نه یک دژ و نه یک پرستشگاه، بلکه دو نقش جداگانه اما تا

 • اندازه ای به ھم پیوسته ایفا می کرده، نخست اینکه چون در قلب امپراتوری قرار داشته گنج خانه

 • مناسبی برای اندوختن ثروت روزافزون کشور بوده، دوم اینکه جایگاه مناسب و باشکوھی برای

 • برگزاری مراسم و جشن ھایی بوده که در آن زمان برگزار می شده است (جشن ھای مھرگان و
 • اعیاد نوروز).

 • به نقل از مورخان در تخت جمشید بیش از ١٢٠٠٠٠ سکه ی طلا و نقره، ظروف و مجسمه ھای

 • بسیار ناب، اثاث گران قیمت، نیمکت ھای زرین، لباس ھا و فرش ھای ارغوانی گران بھا نگھداری
 • می شده که در نھایت با حمله ی اسکندر مقدونی ھمه ی این اشیاء یا به غارت رفت یا طعمه ی

 • حریق شد.

پاسارگاد


پاسارگاد یا به گفته مردم شھر مادر سلیمان، میان شیراز و اصفھان جای دارد و در زمان


ھخامنشیان باغی بوده است دربرگیرنده چندین ساختمان: دو کاخ با طرح کاملا ایرانی، شامل


تالاری ستوندار و بزرگ در میان دو اندام شبیه به ایوان در دو طرف آن. نقشه کلی آن شبیه به


حرف اچ است و در دو سوی یکی از ایوان ھا دو اتاق نیز وجود دارد.

در پیرامون آن انواع آبنماھا ی بسیار زیبا با فواره و حوض ساخته شده بوده است. در


میان این باغ، ساختمان دیگری بوده است که شاید جنبه مذھبی داشته است. در

آستانه درگاه آن، سنگی است که کوروش را نشان می دھد و در بالای سر او شکل


ذوالقرنین است، پلی نیز بر روی جوی یا رودخانه ایی ساخته شده بوده، که اکنون


ویران شده است.

ارامگاه کوروش


این آرامگاه در مغرب دھکده ی سلیمان واقع شده که سقف آن به صورت شیروانی یا بام دو


پشته ای به وسیله سنگھای تراشیده شده چھار گوش پوشیده شده است.و از سنگ ھای

آھکی سفیدی که به زردی متمایل است و احتمالاً از معدن سیوند تأمین شده است، بنا


شده است. ساختمان آرامگاه دو ھزار و پانصد سال در برابر عوامل مخرب طبیعی و غیرطبیعی


پایداری کرده است و ھنوز در دشت پاسارگاد پابرجاست.

مقبره

این مقبره ، اطاق کوچکی است که بر قاعده اش شش طبقه سنگی قرار دارد و ھر طبقه


از طبقه زیرین کوچک تر ساخته شده است. به طوری که پله ھا با اندازه ھای مختلف این

قبر را در برگرفته اند. مساحت کل بنا، ١۵۶ متر مربع (١٢×١٣متر) می باشد.

سقف آرامگاه از درون صاف و ساده است ولی از بیرون شیروانی شکل است و شیب دو طرفه


سنت ھخامنشی، برای سبک شدن و بھتر جابه جا کردن سنگ ھای گران، داخل سقف را گود

می کردند که وجود فضای خالی میان سقف درون و سقف شیب بامی بیرون را محل دفن


مرده می دانستند.

کاخ آپادانای شوش


این کاخ به دستور داریوش بزرگ پادشاه ھخامنشی در حدود سال ھای ۵١۵_۵٢١ پیش از

میلاد در شوش روی آثار و بقایای عیلامی بنا نھاد شد. دیوارھای کاخ از خشت و ستون ھای


آن از جنس سنگ است.


کاخ داریوش واحدھای مختلفی از جمله تالار بار عام، حرم سرا، دروازه و کاخ پذیرایی وھمچنین

سه حیاط مرکزی دارد. دیوارھای داخلی کاخ با آجر لعابدار منقوش با طرح ھای سپاه جاویدان،


شیر بالدار و نقش گل نیلوفر آبی مزین بوده اند که بقایای به جاماندهٔ آنھا در موزه ھای خارجی


و داخلی نگھداری می شوند.

انواع شیشه در معماریTypes of glass in architecture

پردیس فناوری کیش _طرح مشاوران ومتخصصان مدریت گروه فنی و مهندسی

شیشه یکی از مصالح ساختمانی است که در کنار سایر مصالح در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. این متریال از

شفافیت بسیار بالایی برخوردار است و می تواند نور را از خود عبور دهد. ساختار مولکولی شیشه در حالت معمولی نامنظم

است و وقتی آن را در دمای بالا حرارت می دهند به صورت مایع در آمده و قابل شکل گیری خواهد بود.


شیشه ماده ای شکننده است اما مقاومت بالایی در برابر زنگ زدگی و مواد شیمیایی نظیر اسیدها و بازها دارد. در دنیای مدرن

امروز طراحان و معماران شیشه را در کنار سایر متریال ها مورد استفاده قرار می دهند و جلوه ای بی نظیر و متفاوت در ساختمان

خلق می کنند. شیشه برای مصارف گوناگون مانند ساخت درب، پنجره و اشیاء تزئینی به کار می رود و در انواع مختلف با ویژگی

های متمایز در بازار به فروش می رسد.

شیشه


شیشه از مواد اولیه نظیر سنگ آهک، سیلیس و کربنات دو سود تولید می شود. برای افزایش مقاومت آن در برابر تغییرات مختلف آب و هوایی از تثبیت کننده هایی نظیر  اکسیدهای دو ظرفیتی باریم، منیزیم، کلسیم، سرب و روی استفاده می گردد.
اصولاً هنگام تولید شیشه یکسری حباب هایی ایجاد می شوند که با افزودن تصفیه کننده ها می توان آن ها را از بین برد. این تصفیه کننده ها به صورت فیزیکی و شیمیایی می باشند که تصفیه کننده های فیزیکی حباب های کوچک را با تولید حباب های بزرگ و تصفیه کننده های شیمیایی با ایجاد یکسری ترکیبات، حباب های کوچک را از بین می برند.


در پروسه تولید شیشه برای تغییر خواص آن از مواد افزودنی استفاده می شود که به شرح زیر می باشند:
 1. اکسید نقره برای تولید کریستال
 2. فلدسپار به منظور افزایش مقاومت شیشه در برابر مواد شیمیایی
 3. نیترات سدیم برای حذف رنگ سبز از شیشه
 4. اکسید فلزات به منظور تولید شیشه رنگی
 5. اکسید سزیم جهت جذب اشعه مادون قرمز
 6.  اکسید منگنز برای شفاف کردن شیشه و افزایش مقاومت آن در برابر شرایط مختلف جوی
 7. خرده شیشه جهت تسریع عملیات ذوب مواد
 8. اکسید سرب برای ساخت بلور و کریستال

انواع شیشه:

 • شیشه فلوت
 • شیشه پیرکس (ضد حریق)
 • شیشه سکوریت یا میرال
 • انواع شیشه رنگی
 • شیشه دوجداره
 • شیشه رفلکس
 • شیشه ضد گلوله
 • شیشه مسطح
 • انواع شیشه لمینیت (چند لایه)
 • شیشه های خمیده یا منحنی

شیشه رنگی

برای تولید شیشه رنگی به مواد اولیه یکسری مواد شیمیایی اضافه می کنند. برای مثال برای ایجاد رنگ قرمز از اکسید مس و برای ایجاد رنگ آبی از اکسید کبالت و برای رنگ زرد از اکسید اورانیوم و کادمیوم استفاده می شود. شیشه های رنگی در امور مختلف برای تزئین کاربرد دارند.

شیشه دوجداره

شیشه دوجداره همانطور که از نامش پیداست از دو جداره شیشه که به موازات هم قرار گرفته اند و فاصله بین آن ها با هوا یا مواد خشک کننده پر شده، تشکیل شده است. این شیشه ها عایق بسیار خوبی در برابر انتقال صوت و هوا می باشند و با استفاده از آن ها می توان دمای اتاق را در حد تعادل نگه داشت. شیشه دوجداره در مکان های مختلف کاربرد دارد و به دلیل عدم انتقال گرما و سرما هوای محیط را در حد مطلوب حفظ می کند.

شیشه نشکن

شیشه نشکن از دو الی سه لایه شیشه که تحت فشار و حرارت با استفاده از نایلون شفاف بهم چسبیده اند ساخته شده است. این شیشه ها برخلاف شیشه های معمولی که پس از خرد شدن به اطراف پراکنده می شوند نمی باشند، بلکه لایه نایلونی که بین لایه های آن قرار گرفته مانع از پخش شدن تکه های شیشه می گردد. اصولاً برای شیشه خودروها و ویترین مغازه ها از این نوع شیشه استفاده می شود.
این شیشه ها به دلیل چند لایه بودن از انتقال سر و صدا و انرژی فرابنفش جلوگیری می نمایند. شیشه نشکن به شیشه ضد گلوله نیز معروف است. در مکان هایی که بحث امنیت بسیار حائز اهمیت است استفاده از شیشه های نشکن بهترین گزینه در نظر گرفته می شود. برای مثال شیشه خودروهای پلیس و ویترین مغازه های فروش اشیاء عتیقه از این نوع شیشه ساخته می شوند.

شیشه ضد آتش یا پیرکس

برای ضد آتش نمودن شیشه به مواد اولیه آن اکسید بوریک اضافه می شود. البته مقدار سیلیس به کار رفته در تولید آن نیز در مقایسه با شیشه های معمولی بیشتر است. از این شیشه ها در مکان هایی که شیشه در معرض حرارت است، استفاده می شود؛ از قبیل بخاری ها و شومینه ها.

شیشه رفلکس

در شیشه رفلکس یک پوشش بازتاب کننده نور بر روی یک سطح شیشه قرار می گیرد. این شیشه ها نور را انعکاس می دهند و نقش مهمی در کاهش حرارت ایفا می کنند. شیشه های رفلکس بیشتر برای نماکاری ساختمان استفاده می شوند.

وقتی از بیرون به این شیشه ها نگاه می کنیم تصویری از محیط اطراف را بر روی آن ها می بینیم و داخل ساختمان قابل رویت نیست اما وقتی از داخل ساختمان به بیرون نگاه می کنیم به راحتی می توان بر محیط بیرون مسلط بود.
شیشه های رفلکس در شب برعکس عمل کرده و به راحتی می توان داخل ساختمان را از پشت آن ها مشاهده نمود. با استفاده از شیشه رفلکس میزان حرارت ناشی از خورشید در ساختمان به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می کند و نیازی به صرف هزینه های گزاف برای رفع آن نمی باشد.

شیشه کریستال

برای ایجاد ظاهری شفاف و بسیار درخشنده به شیشه و کریستالی نمودن آن از اکسید سرب استفاده می شود. شیشه کریستالی جزء شیشه های سیلیکاتی است که از سختی بسیار کمی برخوردار است. این شیشه ها را می توان تراش داد و برای ساخت ظروف استفاده نمود.

شیشه سکوریت یا شیشه میرال

از آن جایی که اولین کارخانه در ایران با نام میرال به تولید این شیشه مشغول بود، شیشه سکوریت نیز تا مدت ها با این نام شناخته می شد. شیشه سکوریت در اثر حرارت دادن و سرد شدن ناگهانی ایجاد می شود. این شیشه ها اگر بشکنند به قطعات ریزی تبدیل می شوند که لبه آن ها تیز نبوده و آسیبی به اطراف وارد نمی کنند. شیشه سکوریت اصولاً برای شیشه درب های اتومبیل و ویترین مغازه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

انواع شیشه سکوریت

شیشه های سکوریت، بر حسب ضخامت، ابعاد، مات یا غیر مات بودن و میزان مقاومت در برابر حرارت به انواع مختلفی تقسیم بندی می شوند. برای خرید شیشه سکوریت، توجه به تمامی این موارد از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
شیشه سکوریت شیمیایی، نمونه ای از شیشه های سکوریت می باشد که در طی مراحل تولید آن، شیشه به جای فرآیند حرارتی با استفاده از فرآیندهای شیمیایی سکوریت می شود. استفاده از این روش برای شیشه هایی با ضخامت یک، دو و سه میلی متری صورت می گیرد.

شیشه خم

شیشه خم همانطور که از نامش پیداست به صورت قوسی شکل بوده و برای انواع پروژه های معماری مورد استفاده قرار می گیرد. این شیشه ها با ایجاد هارمونی و هماهنگی در دید جذابیت و زیبایی را به ارمغان می آورند.

شیشه تاشو

شیشه تاشو یا شیشه آکاردئونی نمونه ای دیگر از انواع شیشه ها می باشد که امکان جمع کردن آن ها در یک طرف وجود دارد. از این رو استفاده از آن ها برای فضایی مانند بالکن، آلاچیق و بهار خواب مناسب است.

شیشه لمینت

شیشه لمینت ترکیبی از چند لایه متریالی است که در ساخت شیشه نرمال مورد استفاده قرار می گیرد. به همین خاطر وزن این شیشه ها نسبت به نوع معمولی بیش تر می باشد. ضخامت شیشه های لمینت نسبت به شیشه های معمولی بیش تر بوده و هم چنین میزان انتقال گرمای پایین تری دارند. از این مدل شیشه برای ساخت آکواریوم، پل های شیشه ای و غیره استفاده می شود.

شیشه خود تمیز شونده

از ویژگی شیشه های خود تمیز شونده می توان به فتوکالیستی و هیدروفیلی بودن آن ها اشاره کرد. همین امر باعث می شود که این شیشه ها غبار به خود نگرفته و همیشه ظاهری تمیز داشته باشند. همچنین نگهداری و استفاده از این شیشه ها بسیار راحت می باشد.

ویژگی های شیشه

شفافیت

از ویژگی های مهم که در هنگام انتخاب شیشه باید مورد توجه قرار دهید، شفافیت آن می باشد. شفافیت شیشه در میزان نمایان بودن نمای بیرونی تاثیرگذار می باشد. شفافیت شیشه می تواند تنها از یک طرف یا از دو طرف باشد. اگر میزان شفافیت تنها از یک سوی آن باشد، شیشه خاصیت آینه ای پیدا خواهد کرد.

مقاومت و سختی

میزان مقاومت و سختی شیشه به ضریب مقاومت آن در برابر شکستگی بستگی دارد. به طور کلی می توان گفت، شیشه متریالی شکننده می باشد اما با افزودن موادی مانند لمینت ها می توان میزان مقاومت آن در برابر شکستگی را افزایش داد.

خاصیت انتقال گرمایی پایین

منظور از خاصیت انتقال گرمایی شیشه، میزان گرمایی است که از طریق آن انتقال داده می شود. اگر شیشه به خوبی عایق بندی شده باشد میزان انتقال گرما پایین می باشد.

قابلیت بازیافت شیشه

شیشه، نمونه ای از متریالی است که صد در صد قابلیت بازیافت دارد. هم چنین می توان از آن به عنوان مواد خام در صنعت ساخت و ساز نیز استفاده کرد.

کاربردهای شیشه در دکوراسیون داخلی ساختمان

میزها، صندلی ها، آینه ها، اشیاء دکوراتیو و هزاران مورد دیگر از جمله کاربردهای شیشه در خانه می باشند. ما هر روزه این وسایل را در خانه خود مورد استفاده قرار می دهیم و از زیبایی و شفافیت آن ها لذت می بریم. مهم تر از همه، این اشیاء نور را منعکس می کنند و نقش مهمی در تامین روشنایی اتاق دارند.

صفحه شیشه ای میز نهارخوری و یا میزهای قهوه خوری استایل بی نظیری به دکوراسیون خانه شما خواهند بخشید. شما می توانید شیشه را در کنار متریال های دیگر نظیر چوب، چرم و فلز به کار ببرید تا زیبایی واقعی را به تصویر بکشید. علاوه بر آن می توانید از خطوط مزین شده و یا سنتی برای گردهم آوردن متریال های مختلف استفاده نمائید. 

کاربردهای شیشه در طراحی فضای خارجی ساختمان

امروزه استفاده از شیشه در نمای ساختمان خصوصاً ساختمان های تجاری بلند بسیار رایج شده است. اگر می خواهید خانه شما با فضای بیرون مرتبط باشد می توانید از شیشه های عریض گران قیمت و وسایل شیشه ای در خانه خود استفاده کنید.

نکات مهم در استفاده از شیشه

محدودیت های بسیار کمی در خصوص استفاده از شیشه وجود دارد. برای مثال هنگامی که اقدام به انتخاب شیشه برای طراحی داخلی منزل خود می کنید باید تغییرات دمایی و سرد شدن و یا گرم شدن ناگهانی هوا را مد نظر قرار دهید. همیشه برای هر مشکلی راه حل وجود دارد. اگر خانه شما در منطقه ای سردسیر قرار گرفته می توانید از شیشه هایی که ضخامت بالایی دارند استفاده نمائید.
شیشه در خانه هایی که به سبک مینیمالیسم طراحی شده اند برای ورود نور و تهویه مناسب استفاده می شوند. هنگام انتخاب این متریال به این نکته دقت کنید که برای ورود نور بیشتر کجا باید این متریال را به کار ببرید.

امروزه از انواع شیشه برای ساخت لوازم تزئینی، ظروف، درب، پنجره، نمای ساختمان و بسیاری از موارد دیگر استفاده می شود. هر نوع از شیشه، با توجه به ویژگی های مخصوصی که دارد، در موارد مختلفی به کار برده می شود. به طور مثال از شیشه سکوریت یا میرال، بیشتر در مواردی استفاده می شود که نیاز به ایمنی و مقاومت بالا می باشد.

اصول معماری اسلامی ایرانیPrinciples of Iranian Islamic Architecture

پردیس فناوری کیش _طرح مشاوران ومتخصصان مدریت گروه فنی و مهندسی

اصول معماری ایرانی


ھنر و معماری ایران از دیرباز دارای چند اصل بوده که به خوبی در نمونه ھای این ھنرنمایان
شده است .

این اصول چنین ھستند:

 • مردم واری
 • پرھیز از بیھودگی
 • نیارش
 • خودبسندگی
 • درون گرایی

مردم واری (محوری)


مردم محوری به معنای رعایت تناسب میان اندام ھای ساختمانی با اندام ھای انسان
و توجه به نیازھای او در کار ساختمان سازی است. در ایران ھم مثل مکان ھای دیگر،
معماری ھنری وابسته به زندگی است. پھنای اتاق خواب به اندازه یک بستر است و
افراز طاقچه به اندازه ای است که نشسته و ایستاده به آسانی در دسترس باشد و از
طرفی تالار که مخصوص مھمان است به اندازه ای پھناور بوده که شایسته پذیرایی
باشد.

پرھیز از بیھودگی


در معماری ایران تلاش می شده کار بیھوده در ساختمان سازی نکنند و از اسراف پرھیز
می کردند. این اصل ھم پیش از اسلام و ھم پس از آن مراعات می شده است.
در زیگورات چغازنبیل از ١٢۵٠ پیش از میلاد، می توان کاربرد کاشی را دید. در این ساختمان،
اِزاره دیوارھا را با کاشی آبی آمود کرده اند. چون ھنگام رفت و آمد مردم، برخورد به پای دیوار
بیشتر بوده است، و چون خشت در برابر باران آسیب می دیده، نمای ساختمان را با آجر
پوشانده اند.

ھمچنین از کاشی در آمود گنبدھا بھره گیری می کردند و آنرا پر از نقش و نگارمی کردند.
این تکه ھای رنگی کاشی، آسانتر تعمیر و بازسازی می شدند. کاشی عمر زیادی
ندارد و پس از زمانی از جا کنده شده و فرو می ریزد، به ویژه در جاھایی که برف و یخ
ھم باشد. اگر رویه ای یکرنگ باشد، بازسازی بخش کنده شده دشوار می شود و کار
دو زنگ در می آید؛ ولی ھنگامی که تکه تکه و چند رنگ باشد کار آسانتر است

نیارش


واژهٔ «نیارش» در معماری گذشتهٔ ایران بسیار به کار می رفته است. نیارش به دانش ایستایی،
فن ساختمان و ساختمایه (مصالح) شناسی گفته می شده است.
معماران گذشته به نیارش ساختمان بسیار توجه می کردند و آنرا از زیبایی جدا نمی دانستند.
«پیمون»، اندازه ھای خردو یکسانی بود که در ھرجا در خور نیازی که بدان بود به کار گرفته
می شد. پیروی از پیمون ھرگونه نگرانی معمار را دربارهٔ نا استواری یا نا زیبایی ساختمان از
میان می برده، چنانکه یک گِلکار نه چندان چیره دست در روستایی دور افتاده می توانست با به
کار بردن آن، پوشش گنبدی را به ھمان گونه انجام دھد که معمار کار آزموده

خودبسندگی


معماران ایرانی تلاش می کردند ساخت مایهٔ مورد نیاز خود را از نزدیک ترین جاھا به دست
می آ وردند و چنان ساختمان سازی می کردند که نیازمند به ساختمایه بجاھای دیگر
نباشد و «خودبسنده» باشند. بدین گونه کار ساخت با شتاب بیشتری انجام می شده و
ساختمان با طبیعت پیرامون خود «سازوارتر» در می آمده است و ھنگام نو سازی آن نیز
ھمیشه ساختمایهٔ آن در دسترس بوده است.
معماران ایرانی بر این باور بودند که ساختمایه باید “بوم آورد” یا “ایدری”(اینجایی) باشد.
به گفتهٔ دیگر فرآورده (محصول) ھمان جایی باشد که ساختمان ساخته می شود و تا آنجا
که شدنی است از امکانات محلی بھره گیری شود.

برای نمونه در ساخت تخت جمشید بھترین را از یک کان (معمدن) در نزدیکی دشت
مرغاب به دست می آوردند و با ارابه ھای چوبی به پارسه می رساندند. این سنگ را
بیشتر برای روکش دیوارھای ستبرخشتی به کار می بردند. فرآوردن خشت نیز کاری
بسیار ساده بوده است.
باز برای نمونه، در محلهٔ شارستان یزد، زمین تا ژرفای دو متری از جنس خاک رُس و
پایین تر از آن، جنسی به نام چلو یا کرشک است که لایه ای بسیار سخت است.
معماران خاک رُس را برداشته و روی لایهٔ سخت، با ھمان خاک ساختمان می ساختند.
بدین گونه شاید بتوان انگیزهٔ بنیادی بھره گیری از تاق و گنبد در معماری ایران را باور به
«خودبسندگی» در ساختمان سازی دانست.

درونگرایی


یکی از باورھای مردم ایران زندگی شخصی و حرمت آن بوده که این امر به گونه ای معماری
ایران را درون گرا ساخته است. معماران ایرانی با سامان دھی اندام ھای ساختمان در
گرداگرد یک یا چند میان سرا، ساختمان را از جھان بیرون جدا می کردند و تنھا یک ھشتی
این دو را به ھم پیوند می داد.
معماران ایرانی با ساماندھی اندامھای ساختمان در گرداگرد یک یا چند میانسرا، ساختمان را
ازجھان بیرون جدا می کردند و تنھا یک ھشتی این دو را به ھم پیوند می داد. خانه ھای
درونگرا در اقلیم گرم و خشک، ھمچون بھشتی در دل کویر ھستند، فضای درونگرا مانند
آغوش گرم بسته است واز ھر سو رو به درون دارد.

بخش بیرونی، آذین ھای بیشتری نسبت به اندرونی داشت. معماران حتی در ساختمان ھای
برونگرا مانند کوشک میان باغ ھا، نیز درونگرایی را پاس می داشتند. کوشک ھا ساختمانھایی
برونگرا بودند که گرداگرد آنھا باز بود و از ھر سو به بیرون باز می شدند. بیشتر خانه ھای غربی
یا شرق آسیا چنین ھستند..
ویژگی معماری غیرقابل انکار آثار و ابنیه ای مانند خانه، مسجد، مدرسه، کاروانسرا، حمام و
غیره مربوط به خصوصیت درون گرایانه آن است که ریشه ای عمیق در مبانی و اصول اجتماعی
–فلسفی این سرزمین دارد

درون گرایی در جستجوی حفظ حریم محیطی است که در آن شرایط کالبدی با
پشتوانه تفکر، تعمق و عبادت به منظور رسیدن به اصل خویش و یافتن طمانینهٔ
خاطر و آرامش اصیل در درون، به نظمی موزون و متعالی رسیده است. به طور
اعم و بر اساس تفکر شرقی و در سرزمینھای اسلامی؛ جوھر فضا در باطن
است و حیاط درونی، به وجود آورنده اساس فضا است.

ارتباط با ما : 
تلفن : ۰۲۱۶۶۱۷۶۱۹۶       ۰۲۱۶۶۴۹۳۵۲۷      ۰۹۰۵۹۶۲۶۹۰۰
نشانی : بلوارکشاورز خیابان ۱۶ آذر انتشارات دانشگاه تهران پلاک ۵۴ طبقه۵ واحد ۹
ثبت نام از طریق سایت زیر 
www.portal.kishtech.ir

شبکه های اجتماعی پردیس فناوری کیش : 

سامانه آموزش مجازی رهیاران : www.rahyaranlms.ir 
کانال تلگرام kishtech@ 
 اینستاگرام    kishtech.ir_             kishtech.ir 

سبک خراسانیKhorasani Style

پردیس فناوری کیش _طرح مشاوران ومتخصصان مدریت گروه فنی و مهندسی

شیوه خراسانی


ازشش شیوه معماري ایران دوشیوه پارسی و پارتی پیش از اسلام و ۴


شیوه خراسانی ، رازي ، اذري و اصفهانی پس از اسلام هستند


شیوه خراسانی در سده نخست هجري پدیدآمد و تا سده چهارم ادامه یافت. در این زمان
دگرگونی هاي فرهنگی بیشتر در خراسانروي داد. این سرزمین زادگاه نخستین نمونه


هاي هنر و معماري اسلامی است.


پس از اسلام با الگو گرفتن از باورهاي اسلامی ساختمانها مردم وارتر شدند گرچه


در شیوه پارتی نیز مردم واري و پرهیز از بیهودگی رعایت می شد ولی بعد از اسلام


این ارزشها بیشتر رعایت شده است.

از دیدگاه نیارشی معماري شیوه خراسانی با شیوه پارتی تفاوت زیادي نکرد ساختمایه اي که به کار می رفت بوم آورد یا ایدري

بوده است.


یعنی آنرا از محل ساخت به دست می آوردند نه از جاهاي دیگر.

پس از شیوه خراسانی در شیوه هاي رازي و آذري دوباره ساختمانها را شکوهمند می ساختند و از مردم واري دور شدند.

خصوصیات معماري شیوه خراسانی

 1. -معماري مردم وارتر از گذشته و از عظمت گرایی قبل خبري نیست .
 2. از دیدگاه نیارشی این سبک با سبک پارتی تفاوتی نکرد.
 3. استفاده از چفدهاي مازه دار و به کار گرفتن طاق چهار بخش یا کلنبو.
 4. به دلیل استفاده از مصالح بوم آورد در این دوران با افت ساختمان
 5. سازي مواجه ایم .
 6. بهره گیري از چوب در سازه ساختمان.
 7. دیوار چینه اي ،خشت و آجر

مساجد این دوران

 • مسجد مدینه
 • مسجد جامع فهرج یزد(قرن اول)
 • تاریخانه دامغان (قرن دوم)
 • مسجد جامع اولیه اصفهان
 • مسجد جامع اردستان
 • مسجد جامع نایین
 • مسجد جامع نیریز
 • مسجد جامع میبد
 • مسجد جامع شوشتر

مشخصه هاي معماري مساجد خراسانی

 • مساجد شبستانی ستوندار.
 • مساجد ایوانی
 • مردم واري
 • پرهیز از بیهودگی
 • استفاده از مصالح بوم آورد
معماري مسجد پیامبر


معماري مساجد نخستین برگرفته از تهرنگ مسجد مدینه بود.


مسجد النبی یا مسجد نَبوي یا مسجد پیغمبر، یکی از سه مسجد مهم مسلمانان است. همچنین

چون آرامگاه پیامبر اسلام در آن واقع شده است به حرم محمد یا حرم نبوي نیز مشهور است.


در ساختن بناى این مسجد شخص پیامبر (ص) شرکت داشتند. سقف قسمتى از مسجد را با شاخ و برگ


درخت خرما پوشانیدند و از تنه درخت خرما براى ستونهاى آن استفاده کردند.

ویژگی هاي مسجد پیامبر

 • دور تا دور آن دیوار است .
 • شامل دو بخش سرپوشیده و سرگشاده است .
 • ستون دار است (از تنه نخل هاي خشک شده ”پده“ و یا درختان بی بار براي تیرو ستون بهره گیري می شد
 • راستاي ساختمان رو به قبله است ”محورگرا نسبت به قبله“
 • محراب ندارد.
 • طبق نظر برخی ، این مسجد الگوي تمام مساجد عربی است.

مسجد تاریخانه دامغان


تاریخانه دامغان یکی از کهن ترین ساختمان ها در شیوه خراسانی است نقشه ساختمان بر پایه

شبستان ستوندار است(بعدها در آن تغییراتی داده اند براي نمونه دهانه میانی در شبستان جنوبی


بزرگتر و کشیده ترشده است)تاریخانه (به معناي خدایخانه، خانه خدا) از آثار باستانی دامغان است که
طبق تحقیقات اداره کل باستان شناسی، پیش از تسلط اعراببر ایران، آتشکده بوده و بعداً به


مسجد تبدیل شده است

ارتباط با ما : 
تلفن : ۰۲۱۶۶۱۷۶۱۹۶       ۰۲۱۶۶۴۹۳۵۲۷      ۰۹۰۵۹۶۲۶۹۰۰
نشانی : بلوارکشاورز خیابان ۱۶ آذر انتشارات دانشگاه تهران پلاک ۵۴ طبقه۵ واحد ۹
ثبت نام از طریق سایت زیر 
www.portal.kishtech.ir

شبکه های اجتماعی پردیس فناوری کیش : 

سامانه آموزش مجازی رهیاران : www.rahyaranlms.ir 
کانال تلگرام kishtech@ 
 اینستاگرام    kishtech.ir_             kishtech.ir 

کامپوزیت های ساختمانیBuilding composites

پردیس فناوری کیش _طرح مشاوران ومتخصصان مدریت گروه فنی و مهندسی

کامپوزیت چیست؟

کامپوزیت ها نسل جدیدی از متریال های ساخته دست انسان هستند که با توجه به مزایای فوق العاده شان می توانند جایگزین

مناسبی برای بسیاری از متریال های سابق باشند. محصولات کامپوزیتی در صنایع مختلفی کاربرد دارند.

از جمله این صنایع می توان به صنعت ساختمان سازی اشاره کرد.

کامپوزیت ها بسیاری از نقاط ضعف متریال های دیگر را ندارند

و این یکی از دلایلی است که کاربرد آن ها به عنوان یک جایگزین مناسب تثبیت شده است.

ورق کامپوزیت از جمله مصالح پیشرفته معماری مدرن است که بیش از پیش مورد توجه طراحان و مجریان ساختمان

قرارگرفته است.

استقبال فراوان از این محصول به عنوان یکی از مصالح مورد استفاده در نمای ساختمان‌ها بیانگر،

کیفیت مناسب و عدم وجود هرگونه محدودیت در طراحی و اجرای آن است.

کامپوزیت


ورق‌های آلومینیومی کامپوزیتی، صفحات مسطحی هستند که از سه لایه شامل دو ورق بیرونی از جنس آلومینیوم و یک لایه

مرکزی غیر آلومینیومی، تشکیل شده‌اند.

لایه مرکزی می‌تواند از جنس پلی‌اتیلن، پلی یورتان و یا مواد معدنی باشد.

این سه لایه با استفاده از چسب پلیمری به هم متصل می‌شوند.

روی سطح ورق کامپوزیت با یک لایه فیلم محافظت می‌شود.


در اجرای نماهای مختلف ساختمانی یک لایه کامپوزیت محافظ روی سطح نما با قابلیت پذیرش رنگ‌ها و طرح‌های مختلف

استفاده می‌شود و با توجه به نوع کاربری نمای داخلی یا نمای خارجی رزین‌های متفاوتی را روی آن اجرا می‌کنند.

ورق‌های آلومینیوم کامپوزیت را می‌توان به شکل انواع سنگ و چوب نیز اجرا کرد.

ورق کامپوزیت ۹۰ درصد سبک‌تر از سیمان، ۷۰ درصد

سبک‌تر از شیشه و ۵۰ درصد سبک‌تر از ورق آلومینیوم معمولی است.

نمای کامپوزیت از جمله نماهایی است که در حال حاضر طرفداران بسیاری را به خود جلب نموده و از مزایای بی شماری

برخوردار می باشد. این نما در ساختمان های مختلف نظیر ساختمان های اداری، تجاری، تفریحی و منازل قابل استفاده است

و زیبایی منحصر بفردی به ساختمان و فضای شهر می بخشد.


اگر اجرای نما با پانل های آلومینیوم کامپوزیت به درستی انجام شود، دوام و استحکام آن بالا رفته، در نتیجه نما عمر طولانی

تری خواهد داشت. پانل های آلومینیوم کامپوزیت اولین بار در آلمان تولید و برای نمای ساختمان مورد استفاده قرار گرفتند.

اجزاء تشکیل دهنده نمای کامپوزیت:

 1. لایه رنگ پلی استر
 2. ورق آلومینیومی
 3. چسب
 4. لایه پلی اتیلن
 5. چسب
 6. ورق آلومینیومی
 7. رنگ نانو
 8. لایه چسب ضد خش
 9. پوشش محافظ

پروفیل ها با کامپوزیت GRP و FRP


پروفیل های کامپوزیتی دارای کاربرد وسیعی در صنعت ساختمان سازی و خصوصا در مناطق مرطوب یا خورنده هستند.

تکنولوژی مورد استفاده در ساخت این پروفیل ها علاوه بر رفع نیازهای صنعت ساختمان، برای صنایع دیگر نیز مفید واقع خواهد

شد.

کامپوزیت ها به خاطر داشتن مزیت های قابل توجه در میان خصوصیات خود جهت تولید گریتینگ های گوناگون مورد استفاده قرار

می گیرند.

کاربرد این گریتینگ ها بیش در پروژه های صنعتی می باشد.

میلگردها با  کامپوزیت GRP و FRP


میلگرد های کامپوزیتی از لحاظ شکل ظاهری مثل میلگردهای متداول هستند، اما در تولید آن ها به جای فولاد از الیاف شیشه با

مقاومت زیاد به همراه رزین پلیمری استفاده می شود. این میلگردها جایگزین مناسبی برای میلگردهای فولادی هستند.

خصوصیات کامپوزیت ها

 • وزن کم
 • مقاومت شیمیایی
 • استحکام زیاد
 • عایق بودن
 • نصب ساده
 • نگهداری اسان
 • هزینه کم
  • عدم لغزندگی
  • مقاومت حرارتی
  • عدم جرقه زنی
  • ضربه پذیر بودن


ارتباط با ما : 
تلفن : ۰۲۱۶۶۱۷۶۱۹۶       ۰۲۱۶۶۴۹۳۵۲۷      ۰۹۰۵۹۶۲۶۹۰۰
نشانی : بلوارکشاورز خیابان ۱۶ آذر انتشارات دانشگاه تهران پلاک ۵۴ طبقه۵ واحد ۹
ثبت نام از طریق سایت زیر 
www.portal.kishtech.ir

شبکه های اجتماعی پردیس فناوری کیش : 

سامانه آموزش مجازی رهیاران : www.rahyaranlms.ir 
کانال تلگرام kishtech@ 
 اینستاگرام    kishtech.ir_             kishtech.ir