سبک رازی

پردیس فناوری کیش _طرح مشاوران ومتخصصان مدریت گروه فنی و مهندسی

سبک رازی چیست؟

این شیوه در ري آغاز شد و در آن ویزگی هاي برجسته همه شیوه هاي گذشته
پدیدار شد.در این شیوه نغز کاري شیوه پارسی ، شکوه شیوه پارتی و ریزه
کاري شیوه خراسانی با هم پدیدار شد.

این شیوه از زمان آل زیار شروع شد و در
زمان هاي آل بویه ، سلجوقی ، اتابکان و
خوارزمشاهیان ادامه پیدا کرد.

شهر ري لقب عروس دنیا را داشت و بسیار
آباد بود و متاسفانه در عهد چنگیز غارت و
ویران شد.

خصوصیات معماري شیوه رازي

 1. ساخت ارامگاه هاي برجی و گنبد خانه اي
 2. تبدیل مسجد ستون دار اصفهان و اردستان به مسجد ایوان دار و گنبد خانه
 3. دار که بعد ها ایوان هاي دیگري به آن اضافه شد .
 4. ساخت مسجدهاي چهار ایوانی.
 5. ساخت میل ها و مناره ها در کنار درگاه مسجد یا در راه ها براي نشانه

خصوصیات سازه در شیوه رازي

 • در این دوران طاق و گنبد پیشرفت چشمگیري داشت. ساخت گونه هاي گنبد رك ، ترکین ، رگچین ،
 • کلمبو ، طاق چهار بخش.
 • جامع دشتی ، گنبدشان تا نیمه دو پوسته است و از آنجا به بعد بین دو پوسته خالی است . گنبد سازي دو پوسته:(نمونه :گنبد هاي برج هاي خرقان). مسجد جامع اردستان ،مسجد جامع کاج و مسجد
 • اجراي گوشه سازي پتکین ،پتکانه با شکنج طاق بندي .
 • نمونه گوشه سازي چوبی در این دوره : گوشه سازي گنبد زنگوله زنجان
 • نمونه گوشه سازي پتکین در این دوره : امامزاده جعفر دامغان
 • نمونه گوشه سازي پتکانه در این دوره :گنبد ترکین مسجد جامع اصفهان (خواجه نظام الملک ،گنبد خاگی
 • مسجد جامع برسیان . =ناري)- گنبدهاي مساجد جنوب شرق اصفهان مانند مسجد جامع کاج – مسجد جامع دشتی –
 • آجرکاري و سفت کاري با هم انجام می گیرد .
 • ساخت سفت کاري و نما با هم
 • پاي بست پایدار (ساختمان هاي این دوره بسیار محکم ساخته می شود .
 • هره گیري از طاق آهنگ در شبستان ها

ساختمایه:


۱ -خشت ۵ -سنگ لاشه
۲ -آجر ۶ -کاشی لعاب دار و بی لعاب
۳ -ساروج ۷ -گچ
۴ -آجر پیش بر وتراش دار ۸ -آجر دنبی

آرایه:


۱ -گره سازي در هم و ساده (در آجرکاري)
۲-بهره گیري از نگاره هاي با خطوط شکسته و نیز خمیده
۳-گچ بري هاي برهشته ،زبره ،برجسته ،شیرو شکري (این تقسیم بندي


بسته به عمق گچ از نظر پیرنیا به صورت زیر قابل تقسیم است :


الف)برهشته:عمق گچ بسیار زیادي دارد .نمونه ها :مسجد جامع ورامین،
گنبد مسجد علویان
ب)زبره:عمق گچ زیادي دارد ولی کمتر از قبلی
ج) برجسته:عمق گچ کمتر از قبلی است.
د)شیرو شکري :کمترین عمق را دارد

آرایه:


۴-نقاشی روي گچ:نمونه :۱۲ امام یزد
۵ -نخستین کاربندي ها . نمونه : در نایین و اردستان
۶ -آجرکاري پرکار :گل انداز (مسجد جامع ورامین )، حصیري (آرامگاه
امیر اسماعیل سامانی )
۷ -آغاز گره سازي با آجر و کاشی (معقلی)و چیدن کاشی نگین .
۸ -کوردرها .نمونه:گنبد امیر اسماعیل سامانی

آثار و بناهاي مهم شیوه رازي

 • مسجد جامع اصفهان
 • مسجد جامع قزوین
  مسجد جامع اردستان
 • گنبد سرخ
  مسجد جامع زواره
 • گنبد کبود
  -مسجد جامع بروجرد
 • -برج اسنوآن هاي در مراغه
  -گنبد قابوس
 • مجموعه با یزید بسطامی
 • برج لاجیم
 • رسکت
 • خرقان
 • رادکان
 • دوازده امام

مساجد شیوه رازي

مهم ترین ساختمان ها در شیوه رازي ، مساجد این دوره هستند . نخستین مساجد این دوره
با تغییر مساجد اولیه ساخته شده اند ، به این مفهوم که در نخستین مساجد این دوره ،
مسجدهاي ستون دار شبستانی به مساجد چهار ایوانی تبدیل شده اند که این مورد فقط دو
یا سه بار بیشتر رخ نداده است. ( در مسجد جامع اصفهان – در مسجد جامع اردستان ).

ارتباط با ما : 
تلفن : ۰۲۱۶۶۱۷۶۱۹۶       ۰۲۱۶۶۴۹۳۵۲۷      ۰۹۰۵۹۶۲۶۹۰۰
نشانی : بلوارکشاورز خیابان ۱۶ آذر انتشارات دانشگاه تهران پلاک ۵۴ طبقه۵ واحد ۹
ثبت نام از طریق سایت زیر 
www.portal.kishtech.ir

شبکه های اجتماعی پردیس فناوری کیش : 

سامانه آموزش مجازی رهیاران : www.rahyaranlms.ir 
کانال تلگرام kishtech@ 
 اینستاگرام   rkishtech.ir_             kishtech.i