سریع ترین آسانسور جهان

پردیس فناوری کیش_طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه فنی و مهندسی:

سریع ترین آسانسور جهان در برج تایپه ۱۰۱ قراردارد.این آسانسور قادر ارتفاع ۱۰۰۹ متری را در عرض یک دقیقه و فاصله زمین تا بام برج تایپه ۱۰۱ را تنها در عرض ۳۰ثانیه  طی کند.این برج ۵۰۹ متر ارتفاع، بلندترین ساختمان تایوان است.که تا سال ۲۰۱۰ ، بلندترین ساختمان جهان به شمار میرفت. برج تایپه ۱۱۰ در حال حاظر  هشتمین ساختمان بلند جهان می باشد.

به نقل از سایت :https://www.ajibtarin.com