سقف های کوبیاکس Cubiax ceilings

پردیس فناوری کیش _طرح مشاوران ومتخصصان مدریت گروه فنی و مهندسی

سقف کوبیاکس چیست؟

سقف‌های کوبیاکس (Cobiax ) جزء گروه سقف‌های مجوف هستندکه می‌توان سازه‌هایی تا دهانه‌های ۸ متر را به راحتی اجرا
کرد. این نوع سقف ها برای سازه‌های با دهانه‌های بیشتر از ۱۱ متر مطابق تأییدیه‌های مرکز تحقیقات ساختمان پیشنهاد
نمی‌شود.

باید دانست که سقف هاي بتن مسلح به دليل نياز به كنترل تغييرشكل ها و ترك ها، بسيار مورد توجه وگاه
محدود به دهانه هاي كوچك مي شوند . حال اگر بتوان مقطع سقف هاي بتن مسلح، به ویژه
دال ها را به نحوي بهبود بخشيد كه بتواند عالوه بر تامين ضوابط كنترلي، در مقایسه با دال
هاي مشابه از وزن كمتري برخودار باشند، مي توان به شيوه جدیدي در روش اجراي دال
هاي بتن مسلح دست یافت.

با توجه به آنكه در دال هاي بتني دو طرفه، معموالً از نظر تحمل نيروي برشي مشكلي وجود
ندارد، اصول طراحي این نوع سقف، بر مبناي حذف قسمتي از بتن مياني و ایفاي عملكرد
دال دو طرفه مي باشد به نحوي كه یك دال بتني حاوي حفره هاي ناشي از حضور گوي هاي
كروي توخالي فراهم مي شود.

در روند اجراي این سيستم سقف ، ابتدا پس از آرماتورگذاري الیه زیرین،قفسه هایي از گوي
هاي كروي شكل با فاصله كنار هم روي شبكه آرماتورزیرین قرار گرفته و پس از
آرماتوربندي الیه فوقاني، بتن روئي ریختهشكل با جان با ضخامت متغير درمي شود. در
نهایت مقطع دال به صورت I در مي آید.

همچنین این نوع سقف در زمينه هاي سازه، انرژي، حریق و آكوستيك در مركز تحقيقات ساختمان و
مسكن بررسي شده و كاربرد آن در حيطه الزامات تدوین شده مورد تایيد مي باشد و از هر
نظر مناسب برای اجرا ميباشد.

دلايل ورود تکنولوژي كوبیاكس به كشور

۱_ صنعتی سازی

۲_عدم نیاز به سرمایه گذاری زیاد برای احداث کارخانجات مواد اولیه

۳_ عدم نیاز به نیروی کار خیلی متخصص و امکان استفاده از نیروهای موجود

۴_امکان احداث کارخانجات تولیدی در اقصی نقاط کشور

۵_ سازگاری با مباحث و مقررات ملی ساختمانی کشور

۵-اقتصادی بودن تکنولوژی و امکان رقابت با سیستم های رایج

۶_انعطاف پذیری سیستم در ارتباط با مسآله معماری و سازه ای

۷_تکنولوژی دوستدار محیط زیست

مزایای معماری سیستم کوبیاکس شامل

۱_انعطاف پذیری در پالن معماری (کاهش عددی

ستون ها )

۲_قابليت پذیرش کاربری های گوناگون

۳_ سهولت تغيير کاربری افقی و عمودی

۴_امکان اجرای کنسول تا ۷ متر

۵_امکان ایجاد بازشو در هر شکل و اندازه

در سقف

۷_ افزایش فضای مفيد قابليت اجرای دهانه تا ۸۱ متر بدون اجرای ستون

۸_ باربری ۲ محوره بهينه سازی المان های عمودی

۹_بهينه سازی المان های سخت کننده


۱۰_کاهش ارتفاع کلی سازه (بهینه سازی ارتفاع سقف)

۱۱_باربری ۰ محوره و کاهش عددی ستون ها

Page

۹

۱۲_کنترل خيز بهتر

۱۳_نيروهای زلزله

۱۴_کاهش مصرف بتن

۱۵_ کاهش المان های سازه ای

۱۶_کاهش مصرف آرماتور

۱۷_کاهش زمان ساخت

 معایب سقف کوبیاکس

درصورتی که تمامی مزایایی که در بالا در مورد سقف‌های کوبیاکس گفته شد، این سقف‌ها به دلیل ساختاری که دارند با نقاط ضعف و معایبی نیز همراه هسند. ولی اینکه، برای پروژه‌های کوچک چندان مقرون به صرفه نیست؛ بنابراین، مالکین منفرد ساختمان‌هسند

نمی‌توانند از مزیت‌های بسیار این نوع سقف بهره‌مند شوند.

دوم اینکه، هنوز میزان مقاومت این سقف‌ها در برابر زلزله کاملاً روشن نیست. همچنین در هیچ یک از آئین‌نامه‌های مربوط به زلزله استاندارد مشخصی برای آن تعریف نشده است

اجزاي سیستم كوبیاكس

۱_مدول قفسه ای(گوی های پالستیکی به همراه خرپای فوالدی)

۲_دال بتن آرمه

جزئیات اجرائي سقفهاي كوبیاكس

این ساختار در نتیجه شکل هندسی دو مولفه مشخص سازه ای به ترتیب زیر به وجود می آید:

الف – توری مشبک تقویتی جوش شده

( در باال و پایین)

ب – توپ های پالستیکی مجوف( در وسط )

مراحل اجراي سقف كوبیاكس

روش معمول اجرای این سقف ها پس از حمل و نقل از کارخانه به شرح زیر است

۰ -نصب شمعهای موقت

۲ -مش بندی ردیف آرماتورهای زیرین

۹ -جاگذاری قطعات پیشساخته به وسیلهی جرثقیلها

۴ -قراردادهن اتصاالت بین قطعات و ستونها به طور موقت

۱ -بت نریزی ۰ -خارج کردن شمعهای موقت بسته به خواست سازنده و اتمام کار

مزایای سقف کوبیاکس در مقایسه با سقف های دیگر

در سيستم کوبياکس اعضای دال سقف شامل بتن، آرماتور، توپی های توخالی پالستيکی،
و قفسه مسلح می باشد. توپی های توخالی در هسته مرکزی قفسه مسلح قرار گرفته و یک قفسه
مدوالر مسلح ایجاد می کند. این کيج مسلح مابين ۲ الیه آرماتور زیرین و رویين دال قرار
گرفته و با حذف بتن غيرباربر از درون دال موجب سبک سازی آن می شود.
در این سازه سيستم مقاوم در برابر نيروهای جانبی سازه شامل ترکيب دال و ستون (تقریباً
قاب ساده) و دیوار برشی بتنی با شکل پذیری متوسط می باشد.

ارتباط با ما : 
تلفن : ۰۲۱۶۶۱۷۶۱۹۶       ۰۲۱۶۶۴۹۳۵۲۷      ۰۹۰۵۹۶۲۶۹۰۰
نشانی : بلوارکشاورز خیابان ۱۶ آذر انتشارات دانشگاه تهران پلاک ۵۴ طبقه۵ واحد ۹
ثبت نام از طریق سایت زیر 
www.portal.kishtech.ir

شبکه های اجتماعی پردیس فناوری کیش : 

سامانه آموزش مجازی رهیاران : www.rahyaranlms.ir 
کانال تلگرام kishtech@ 
 اینستاگرام    kishtech.ir_             kishtech.ir