سقف تیرچه بلوکBeam block roof

پردیس فناوری کیش _طرح مشاوران ومتخصصان مدریت گروه فنی و مهندسی

سقف تیرچه بلوک چیست؟

يكي از انواع متداول سقفهاي بتني، سقفهاي تيرچه و بلوك هستند. طرح و اجراي آسانتر و صرفهي اقتصادي، فلسفهي اصلي
رجوع به سقفهاي تيرچه و بلوك است.

انواع سقفهاي تيرچه و بلوك


سقفهاي تيرچه و بلوك به دو دستهي كلي سقفهاي با تيرچههاي بتني و سقفهاي با تيرچههاي فولادي با جان باز
تقسيمبندي ميشوند.

حال آنكه هر يك از اين نوع سقفها به لحاظ جزئيات اجرايي و نيز نوع بلوك مصرفي تنوع دارند.


مانند:(سقفهاي با بلوك بتني، بلوك سفالي، بلوك پلياستايرن و…..). لذا در اين دستورالعمل انواع سقفهاي تيرچه و بلوك براساس اين
تقسيمبندي بررسي ميشوند.

انواع سیستم اجراي سقف

 • سقفهاي تیرچه بلوك (تیرچه بتنی )
 • سقفهاي تیرچه یونولیت (تیرچه بتنی )
 • سقفهاي تیرجه بلوك کرمیت (تیرچه فلزي)

مزاياي استفاده از سقف تيرچه و بلوک


استفاده از سقفهاي تيرچه و بلوك در ساختمانهاي متعارف، بسيار مرسوم ميباشد. از مهمترين مزاياي سقفهاي تيرچه :

 1. سبکی سقف
 2. دوام خوب در مقابل آتش سوزی
 3. مقاومت خوب در برابر نیروهای افقی مانند باد و زلزله
 4. عایق صوتی خوب
 5. عایق حرارتی در برابر سرما وگرما
 6. عایق رطوبتی
 7. صاف و هموار بودن سطح زیر و روی سقف پس از اجرا

بلوك در مقايسه با ساير سقفها نظير سقف طاق ضربي و دال بتني مسلح يكپارچه، ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
 1. به علت استفاده از بلوكهاي توخالي و حذف بتن منطقه كششي، در مصرف بتن صرفهجويي قابل توجهي ميشود.
 2. به دليل كاهش فضاي بتني با استفاده از بلوكها در منطقهي كششي، از مصرف آرماتورهاي فولادي كاسته مي شود كه اين
 3. امر بهلحاظ اقتصادي بسيار مناسب است.
 4. به علت توليد صنعتي تيرچه و بلوك در كارخانه، كيفيت مناسبتري حاصل شده و نيروي انساني كمتري مورد نياز است.
 5. با توجه به وزن كم تيرچهها، حمل و نصب آنها توسط كارگران امكانپذير بوده و در ساختمانهاي با طبقات كم، نياز به
 6. استفاده از جرثقيل را منتفي مينمايد.
 7. به علت پيشساختهبودن تيرچه و بلوك، نصب سقف بسيار سريع و آسان بوده و به كارگران متخصص كه براي قالببندي و
 8. آرماتوربندي سقفهاي بتن آرمه استخدام ميشوند، نيازي نيست.
 9. قالببندي زير سقف، تنها به شمعبندي و نصب چهارتراش در فواصل معين، جهت تأمين تكيهگاههاي موقت تيرچهها،
 10. محدود ميشود.
 11. از نقطهنظر اجرايي، بهكارگيري سقفهاي تيرچه و بلوك سرعت عمل بيشتري را موجب خواهد شد و به كارهاي پرهزينه و
 12. وقتگير كارگاهي نيازي نيست.
 13. در سقفهاي تيرچه و بلوك، بتنريزي بهطور يكپارچه انجام ميشود و بتن كمتري نسبت به سقفهاي بتنآرمه متداول
 14. مورد نياز است. به عنوان مثال براي سقف بتني متداول با ضخامت ۱۴ سانتيمتر، ۱۴ ۰ /مترمكعب بتن در هر مترمربع مورد
 15. . / ۰ مترمكعب كاهش مييابد نياز است كه در سقف تيرچه و بلوك، اين مقدار به حدود متوسط ۰۶
 16. با توجه به امكان ايجاد يك ديافراگم صلب يا نيمهصلب در سقفهاي تيرچه و بلوك، با اعمال تمهيدات لازم، اين نوع
 17. سقفها نسبت به ساير سقفها از عملكرد لرزهاي بهتري نسبت به ساير سقفها برخوردار هستند.
 18. بلوكهاي مجوف در سقفهاي تيرچه و بلوك به عنوان عايق حرارتي عمل ميكنند.
 19. به دليل توليد تيرچهها در كارخانه و پيشساخته بودن آنها، كنترل دقيق بر مقدار بتن پوششي روي آرماتورهاي كششي
 20. انجام ميشود.
 21. به علت مسطح بودن زير سقف (در مقايسه با ساير سقفها نظير طاق ضربي)، ضخامت نازككاري به حداقل ميرسد و در
 22. نتيجه بار مرده سقف كاهش مييابد.
 23. به دليل يكنواختي سطح بالاي سقف، براي كفسازي به ملات كمتري نياز است.

اجزاي تشكيل دهنده سقف تيرچه و بلوك

سقفهاي تيرچه و بلوك، تلفيقي از دو روش پيشساختگي و بتنريزي در محل است كه در آن قالب تحتاني به كلي حذف
ميشود . در اين سقفها در نوع تيرچهي فولادي با جان باز، تيرچهي فولادي و در نوع تيرچهي بتني آن، آرماتورهاي كششي و برشي
(عرضي) و نيز پوشش بتن آرماتورهاي اصلي، به صورت تيرچههاي پيش ساخته، در كارخانه توليد ميشوند. در كارگاه، پس از

قراردادن تيرچهها در فواصل معين و شمعبندي زير تيرچهها، بلوكها را بين دو تيرچه مجاور قرار داده و سپس آرماتورهاي حرارتي را
جايگذاري نموده و بتنريزي را انجام ميدهند.

اجزاي سقف تيرچه و بلوك عبارتند از:

 1. تيرچه
 2. بلوك
 3. آرماتورهاي افت و حرارت (حرارت و جمعشدگي) و آرماتور منفي
 4. كلاف مياني
 5. بتن پوششي (درجا)

معایب سقف های تیرچه بلوک

 1. نیاز به زمان زیاد برای اجرا در مقایسه با انواع سقف های دیگر
 2. نیاز به نیروی ماهر و متخصص
 3. قابل استفاده نبودن در دهانه های بزرگ

ارتباط با ما : 
تلفن : ۰۲۱۶۶۱۷۶۱۹۶       ۰۲۱۶۶۴۹۳۵۲۷      ۰۹۰۵۹۶۲۶۹۰۰
نشانی : بلوارکشاورز خیابان ۱۶ آذر انتشارات دانشگاه تهران پلاک ۵۴ طبقه۵ واحد ۹
ثبت نام از طریق سایت زیر 
www.portal.kishtech.ir

شبکه های اجتماعی پردیس فناوری کیش : 

سامانه آموزش مجازی رهیاران : www.rahyaranlms.ir 
کانال تلگرام kishtech@ 
 اینستاگرام    kishtech.ir_             kishtech.ir