قیمت بروز قطعات آسانسور در آسان سرویس

قیمت بروز قطعات آسانسور در آسان سرویس

پردیس فناوری کیش-گروه تخصصی آسانسور و پله برقی ؛

تاریخ شنبه ۰۳ | ۰۱ یکشنبه ۰۳ | ۰۲ دوشنبه ۰۳ | ۰۳ سه شنبه ۰۳ | ۰۴ چهارشنبه ۰۳ | ۰۵ پنچشنبه ۰۳ | ۰۶
نام کالا ریل آسانسور
۱ مونته فرو ایتالیا ۳,۰۵۰,۰۰۰ ۳,۰۵۰,۰۰۰ ۳,۰۵۰,۰۰۰ ۳,۰۵۰,۰۰۰
۲ مارازی ایتالیا ۲,۳۶۰,۰۰۰ ۲,۳۶۰,۰۰۰ ۲,۳۶۰,۰۰۰ ۲,۳۶۰,۰۰۰
۳ سوپرساورا چین ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰
۴ فالکون ترک ///////// ///////// ///////// /////////
۵ چیلیک ترک لیزری اصل ۱,۶۲۰,۰۰۰ ۱,۶۲۰,۰۰۰ ۱,۶۲۰,۰۰۰ ۱,۶۲۰,۰۰۰
۶ چین سرد T50 ۱,۸۱۰,۰۰۰ ۱,۸۱۰,۰۰۰ ۱,۸۱۰,۰۰۰ ۱,۷۶۰,۰۰۰
۷ ترک علی ۱,۶۲۰,۰۰۰ ۱,۶۲۰,۰۰۰ ۱,۶۲۰,۰۰۰ ۱,۶۲۰,۰۰۰
۸ ایرانی درجه یک با t5 چین ۱,۵۵۰,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰
۹ ایرانی درجه یک با t5 ترک ۱,۵۱۰,۰۰۰ ۱,۵۱۰,۰۰۰ ۱,۵۱۰,۰۰۰ ۱,۵۱۰,۰۰۰
۱۰ ایرانی بهروش با t5 ترک ۱,۴۹۰,۰۰۰ ۱,۴۹۰,۰۰۰ ۱,۴۹۰,۰۰۰ ۱,۴۹۰,۰۰۰
۱۱ t16 – t89 چین ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۸۹۰,۰۰۰
۱۲ t16 – t90 چین ۲,۱۲۰,۰۰۰ ۲,۱۲۰,۰۰۰ ۲,۱۲۰,۰۰۰ ۲,۱۲۰,۰۰۰
۱۳ t16 – t90 چیلیک ۲,۳۵۰,۰۰۰ ۲,۳۵۰,۰۰۰ ۲,۳۵۰,۰۰۰ ۲,۳۵۰,۰۰۰
۱۴ چین T127 ۲,۷۵۰,۰۰۰ ۲,۷۵۰,۰۰۰ ۲,۷۵۰,۰۰۰ ۲,۷۵۰,۰۰۰
نام کالا موتور ایرانی
۱ موتور یاران ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۸۰۰,۰۰۰
۲ الکو ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲۲,۳۰۰,۰۰۰
۳ الکو پلاس ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ ۲۱,۸۰۰,۰۰۰
۴ الکو پلاس ۷/۵ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۵ بهران ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰
۶ تک سرعته SR5 – 6/1 ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰
۷ دو سرعته SR5 – 6/1 ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰
۸ تک سرعته SR5 – 7/3 ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۹ سرعت ۱ متر SR5 – 9/2 ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ سرعت ۱/۵ متر SR5 – 9/2 ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ ۴۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۱ TR5 – 11 – 1متر – ۱/۶ متر ///////// ///////// ///////// /////////
۱۲ TR5 – 13 – 1متر – ۱/۶ متر ///////// ///////// ///////// /////////
۱۳ ساسی لئو ایتالیا ۵/۵ ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ ساسی لئو ایتالیا ۷/۳ ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ ساسی لئو ایتالیا ۹/۲ ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ ساسی لئو ایتالیا ۱۱ ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷ ساسی لئو ایتالیا ۱۱/۴ ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۸ جم ۶/۱ دو سرعته ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۹ موتور زیلابگ آلمان ///////// ///////// ///////// /////////
نام کالا تابلو آسانسور
۱ داتیس L100 7/5 kw ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ ۱۰,۴۰۰,۰۰۰
۲ داتیس L200 7/5 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ۱۳,۹۰۰,۰۰۰
۳ داتیس L200 11 ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ ۱۵,۹۰۰,۰۰۰
۴ ارافراز A Drive ۹,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۳۰۰,۰۰۰
۵ ارمان زیما ۹,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۳۰۰,۰۰۰
۶ السا با درایو الکو ام ۹,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۳۰۰,۰۰۰
۷ السا با درایو الکو ام ۱۱ ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ۱۲,۹۰۰,۰۰۰
۸ السا با درایو ۱۱ Teta ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ ۱۵,۹۰۰,۰۰۰
۹ در صد تخفیف تابلو اریان ///////// ///////// ///////// /////////
۱۰ در صد تخفیف تابلو ارمان ///////// ///////// ///////// /////////
نام کالا تراول کابل آسانسور
۱ فروپا – ترکیه ۷۶,۵۰۰ ۷۶,۵۰۰ ۷۶,۵۰۰ ۷۶,۵۰۰
۲ اسپا تمام مس ۴۹,۷۰۰ ۴۹,۷۰۰ ۴۹,۷۰۰ ۴۹,۷۰۰
۳ تراول دت والار ۲۴ رشته مس ۴۹,۹۰۰ ۴۹,۹۰۰ ۴۹,۹۰۰ ۴۹,۹۰۰
۴ تمام مس دت وایلر درجه ۱ اصفهان ۵۶,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰
۵ تمام مس دت وایلر اصفهان ۴۷,۰۰۰ ۴۷,۰۰۰ ۴۷,۰۰۰ ۴۷,۰۰۰
۶ نیمه مس نمیه آلومینیوم ۳۶,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰
۷ بکسل دار دت وایلر – روکش مس ۲۶,۵۰۰ ۲۶,۵۰۰ ۲۶,۵۰۰ ۲۶,۵۰۰
نام کالا سیم بکسل
۱ سیم ۶ گالوانیزه ۳,۶۰۰ ۳,۶۰۰ ۳,۶۰۰ ۳,۶۰۰
۲ سیم ۶ خودرنگ ۳,۳۰۰ ۳,۳۰۰ ۳,۳۰۰ ۳,۳۰۰
۳ کنف چین ۸ ۱۱,۵۰۰ ۱۱,۵۰۰ ۱۱,۵۰۰ ۱۱,۵۰۰
۴ فولاد چین ۸ ۱۴,۵۰۰ ۱۴,۵۰۰ ۱۴,۵۰۰ ۱۴,۵۰۰
۵ سیم ۱۰ چین نواردار طلایی ۱۴,۵۰۰ ۱۴,۵۰۰ ۱۴,۵۰۰ ۱۴,۵۰۰
۶ سیم ۱۱ چین ۱۷,۵۰۰ ۱۷,۵۰۰ ۱۷,۵۰۰ ۱۷,۵۰۰
۷ سیم ۱۲ چین ۱۹,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰
۸ ۱۰ آلمان ۳۲,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰
۹ ۸ نیمه فولاد آلمان PS7 ۳۹,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰
۱۰ ۸ تمام فولاد آلمان PS7S ۴۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰
نام کالا زنجیر بکسل
۱ زنجیر جبران ۱/۴۵ ۹۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۲ زنجیر جبران ۱/۸۸ ۱۱۴,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰
۳ زنجیر جبران ۲/۲۴۰ ۱۲۵,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰
۴ زنجیر جبران ۲۹۸۰ ۱۶۴,۰۰۰ ۱۶۴,۰۰۰ ۱۶۴,۰۰۰ ۱۶۴,۰۰۰
نام کالا سایر
۱ دیکتاتور A لیفت ۱۱۱,۰۰۰ ۱۱۱,۰۰۰ ۱۱۱,۰۰۰ ۱۱۱,۰۰۰
۲ دیکتاتور جان لیفت ۱۷۴,۰۰۰ ۱۷۴,۰۰۰ ۱۷۴,۰۰۰ ۱۷۴,۰۰۰
۳ دیکتاتور I&T ۱۱۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰
۴ دیکتاتور سپاهان ۹۹,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰
۵ قفل آسان و ایستا ۱۳۹,۰۰۰ ۱۳۹,۰۰۰ ۱۳۹,۰۰۰ ۱۳۹,۰۰۰
۶ قفل تاپ لیفت ۱۳۲,۰۰۰ ۱۳۲,۰۰۰ ۱۳۲,۰۰۰ ۱۳۲,۰۰۰
۷ درب لولایی – نیمه سنگین ۲,۲۷۰,۰۰۰ ۲,۲۷۰,۰۰۰ ۲,۲۷۰,۰۰۰ ۲,۲۷۰,۰۰۰
۸ گاورنر پرشیا با حفاظ ۸۸۰,۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰
۹ سربکسل ۱۰ پرشیا ۶۳,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰
۱۰ کفشک تی ۹ پرشیا ۸۹,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰
۱۱ فلکه پرشیا ۴۰ * ۴ ۸۶۰,۰۰۰ ۸۶۰,۰۰۰ ۸۶۰,۰۰۰ ۸۶۰,۰۰۰
۱۲ فلکه الوند ۴۰ * ۴ ۷۶۰,۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰
۱۳ گاورنر آسان شایان ۸۹۰,۰۰۰ ۸۹۰,۰۰۰ ۸۹۰,۰۰۰ ۸۹۰,۰۰۰
۱۴ سنسور پیشرو پلاستکی ۱۱۲,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰
۱۵ سنسور پیشرو فلزی ۱۳۵,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰
۱۶ شالتر شهاب ۱۳۵,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰

ارتباط با ما : 

تلفن : ۰۲۱۶۶۱۷۶۱۹۶       ۰۲۱۶۶۴۹۳۵۲۷      ۰۹۰۵۹۶۲۶۹۰۰

نشانی : بلوارکشاورز خیابان ۱۶ آذر انتشارات دانشگاه تهران پلاک ۵۴ طبقه۵ واحد ۹

ثبت نام از طریق سایت زیر 

www.portal.kishtech.ir

شبکه های اجتماعی پردیس فناوری کیش : 

سامانه آموزش مجازی رهیاران : www.rahyaranlms.ir 

کانال تلگرام kishtech@ 

 اینستاگرام    kishtech.ir_             kishtech.ir          

لینکدین www.linkedin.com

آموزش آنلاین نرم افزار لیفت دیزاینر

کارگاه آموزشی آسانسور با نرم افزار نقشه کشی لیفت دیزاینر
 دانلود نرم افزار لیفت دیزاینر ۵.۲.۲۲ در ادامه
پردیس فناوری کیش با هدف ارتقای سطح مهارت های شغلی برگزار میکند:   
کارگاه  تکمیلی آسانسور با نرم افزار نقشه کشی لیفت دیزاینر ، با رويكرد كاملا علمي و عملي براي توانمند سازي دانشجويان رشته هاي فني آسانسور، كارآموزان و شاغلين بخش آسانسور و پله برقي  توسط اساتيد برجسته پرديس فناوري كيش برگزار مي گردد

تاریخ برگزاری: ۲۰ فروردین ماه

زمان برگزاری: ۹:۰۰ الی ۱۶:۳۰

با ارائه مدرک معتبر در صورت درخواست

شهریه کارگاه:۴۸۰/۰۰۰ هزارتومان (با ارائه مدرک)

سرفصل دوره تکمیلی کارگاه نقشه کشی آسانسور :

 • مرور بر نرم افزار Lift designer
 • نمای پلان
 • نمادهای عمودی مقطعی
 • پیکربندی و ذخیره نما
 • نمای سه بعدی داینامیک
 • فضای ((اتاق) ماشین و دستگاه)
 • دریچه دیواری
 • ترکیب بندی نقشه ها
 • طراحی آسانسورها |:۱ و |:۲   و |:۳
 • طراحی آسانسورهای گیرلس و روم لس
 • طراحی آسانسور های هیدرولیک
 • طراحی آسانسور در نرم افزار Lift designer و تغییرات آن در فرم های دیگر
 • طراحی چند آسانسور گروهی
 • طراحی کارآموز و رفع اشکال
طراحی آسانسور و محاسبه نقشه آسانسور با برنامه ی lift designer  ( لیفت دیزاینر )

سیستم مورد نیاز

LIFTdesigner System Requirements:

CPU:
Minimum Intel® Pentium® ۴ or AMD Athlon 64 Processor, 3GHz, comparable or faster

Intel® or AMD Dual Core Processor, 2,4GHz, comparable or faster
Recommended Intel® Xeon® E3 / Core i7 or AMD Opteron / Phenom 2 X4 or faster

RAM:
Minimum 2 GB RAM

Recommended 4 GB RAM or more

Hard disk:
Approx. 1 GB free disk space

Graphics card:
Minimum Microsoft® Direct3D® ۹ capable Graphics card

Recommended Microsoft® Direct3D® ۱۰ capable Graphics card or higher

Screen resolution:
۱۲۸۰ x 1024 Pixel or higher

Operating System:
Windows® ۸ / ۸.۱ (۳۲-/۶۴-bit)

Windows® ۷ (۳۲-/۶۴-bit)
Windows® Vista (32-/64-bit)
Windows® Server 2008 (32-/64-bit) (for Automation)
Windows® Server 2008 R2 (for Automation)
Windows® Server 2012 (32-/64-bit) (for Automation)
Windows® Server 2012 R2 (for Automation)

Software prerequisites (will be installed automatically):

Microsoft® .Net Framework 3.5 SP1
Microsoft® .Net Framework 4,0
Microsoft® SQL Server 2008 R2 Express SP2 for “DigiParaSQL” Instance
Microsoft® Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package (x86/x64)

Additional recommended software:
Autodesk® AutoCAD® ۲۰۰۰ – ۲۰۱۵ / Autodesk® AutoCAD® LT 2000 – ۲۰۱۵

Autodesk® Inventor® ۲۰۱۴ – ۲۰۱۵

Internet connection:
DigiPara® Liftdesigner must be activated via internet

For using the online help

تصاویر

LIFTdesigner screenshot

راهنمای نصب

پس از نصب فایل DLL موجود در پوشه‌ی Crack را در محل نصب برنامه (C:\Program Files (x86)\DigiPara\LD50\bin) کپی و جای‌گزین کنید.

    امکانات نرم افزار افزایش یافته و کار با آن راحت تر است.
قابلیتهای نرم افزار:
.
۱-طراحی ومحاسبه انواع آسانسور های کششی                   ۲-طراحی ومحاسبه انواع آسانسور های هیدرولیک
۳-قابلیت طراحی آسانسور های فاقد موتورخانه                    .۴-قابلیت نمایش نقشه در جهات مختلف
۵-قابلیت طراحی و محاسبه آسانسور با موتورهای گیرلس      ۶-امکان حذف  یا اضافه نمودن بعضی  اجزاء ترسیم نقشه
۷-طراحی موتورخانه آسانسور کششی در پایین چاهک          ۸-چند نمونه آسانسور از قبل طراحی شده
۹-نقشه کشی  خودکار با واردکردن حداقل اطلاعات              ۱۰-نمایش سه بعدی آسانسور در تمامی زوایا با امکان چاپ
و….
مباحثی از طراحی ابعاد آسانسور:
فضاهای مورد نیاز آسانسور ۳ دسته میباشد:
.
۱-عرض و عمق چاه     ۲-کف تا سقف چاه     ۳-فضای موتورخانه
.
برای تعیین ابعاد چاه آسانسور ، ۴ فضای تعیین کننده و  مورد نیاز جهت تجهیزات آسانسور وجود دارد:
کابین-وزنه تعادل-ریل راهنمای کابین-درب آسانسور
.
تمام این قابلیتها در نرم افزار موجود میباشد.
جدیدترین امکانات آسانسور در این نسخه موجود میباشد.
دارای محیطی زیبا و جذاب
دانلود نرم افزار لیفت دیزاینر ۵.۲.۲۲ نسخه فول

ارتباط با ما : 
تلفن : ۰۲۱۶۶۱۷۶۱۹۶       ۰۲۱۶۶۴۹۳۵۲۷      ۰۹۰۵۹۶۲۶۹۰۰
نشانی : بلوارکشاورز خیابان ۱۶ آذر انتشارات دانشگاه تهران پلاک ۵۴ طبقه۵ واحد ۹
ثبت نام از طریق سایت زیر 
www.portal.kishtech.ir
شبکه های اجتماعی پردیس فناوری کیش : 

سامانه آموزش مجازی رهیاران : www.rahyaranlms.ir 

کانال تلگرام kishtech@ 

 اینستاگرام    kishtech.ir_             kishtech.ir          

کارگاه نقشه کشی آسانسور با نرم افزار لیفت دیزاینر

کارگاه  تکمیلی آسانسور با نرم افزار نقشه کشی لیفت دیزاینر

 
پردیس فناوری کیش با هدف ارتقای سطح مهارت های شغلی برگزار میکند:   

کارگاه  پیشرفته آسانسور با نرم افزار نقشه کشی لیفت دیزاینر ، با رويكرد كاملا علمي و عملي براي توانمند سازي دانشجويان رشته هاي فني آسانسور، كارآموزان و شاغلين بخش آسانسور و پله برقي  توسط اساتيد برجسته پرديس فناوري كيش برگزار مي گردد


تاریخ برگزاری: ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

زمان برگزاری: ۹:۰۰ الی ۱۶:۳۰

با ارائه مدرک معتبر

شهریه کارگاه:۳۳۰/۰۰۰ هزارتومان 

سرفصل دوره پیشرفته کارگاه پیشرفته نقشه کشی آسانسور :

 • مرور بر نرم افزار Lift designer
 • نمای پلان
 • نمادهای عمودی مقطعی
 • پیکربندی و ذخیره نما
 • نمای سه بعدی داینامیک
 • فضای ((اتاق) ماشین و دستگاه)
 • دریچه دیواری
 • ترکیب بندی نقشه ها
 • طراحی آسانسورها |:۱ و |:۲   و |:۳
 • طراحی آسانسورهای گیرلس و روم لس
 • طراحی آسانسور های هیدرولیک
 • طراحی آسانسور در نرم افزار Lift designer و تغییرات آن در فرم های دیگر
 • طراحی چند آسانسور گروهی
 • طراحی کارآموز و رفع اشکال

کارگاه نرم افزار تخصصی و طراحی و نقشه کشی آسانسور

کارگاه نرم افزار تخصصی و طراحی و نقشه کشی آسانسور

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه فنی و مهندسی :

کارگاه نرم افزار تخصصی و طراحی و نقشه کشی آسانسور ، با رويكرد كاملا علمي و عملي براي توانمند سازي دانشجويان و علاقه مندان ، توسط اساتيد برجسته پرديس فناوري كيش برگزار مي گردد.

ثبت نام : www.portal.kishtech.ir

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن لیفت-دیزاینر-1.jpg است

ثبت نام : www.portal.kishtech.ir

تاریخ برگزاری : ۱۳۹۸/۱۱/۱۰

زمان برگزاری : ۹:۰۰ الی ۱۶:۳۰

تماس : ۶۶۱۷۶۱۹۶-۰۲۱           ۶۶۴۹۳۵۲۷-۰۲۱          

نشانی : بلوار کشاورز خیابان ۱۶ آذر انتشارات دانشگاه تهران پلاک ۵۴ ط۵ واحد ۹

آسانسور و پله برقی و مزایا آن

آسانسور و پله برقی و مزایا آن

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه فنی و مهندسی :

آسانسور و پله برقی و مزایا آن :

آسانسور
به صورت امروزی در حدود ۵۰ سال پیش وارد کشور شده است و اولین نمایندگی فروش آسانسور در کشور مربوط به یک شرکت سوئیسی می باشد که توسط یک شرکت ایرانی وارد شد و بعد از آن نیز شرکت های خارجی دیگر در این زمینه فعالیت داشتند.

تعریف آسانسور

وسیله ای است متشکل از کابین و معمولا وزنه تعادل و اجزاء  دیگر که با روشهای مختلفی مسافر ( نفر ) بر یا باربر ویا هر دو را در مسیر بین طبقات ساختمان جابجا می کند.

انواع آسانسور :

۱.آسانسور کششی:

آسانسور کششی آسانسوری است که حرکت آن براثر اصطکاک بین سیم بکسل  وشیار فلکه کشش. به هنگام چرخش آن  توسط سیستم محرکه انجام می شود.

اساس کار این نوع آسانسورها بر اساس نیروی اصطکاک بین سیم بکسلها و فلکه موتور است. در داخل فریم وزنه به اندازه وزن کابین به اضافه نصف ظرفیت کابین وزنه وجود دارد. مثلاً اگر ظرفیت کابین ۹۰۰ کیلوگرم باشد ( یعنی آسانسور نفربر ۱۲ نفره چون متوسط وزن هر نفر ۷۵ کیلو گرم است ) باندازه ۴۵۰ کیلوگرم باضافه وزن کابین در کادر وزنه، وزنه وجود دارد. با کمک این وزنه، نیروی کشش لازم برای حرکت کابین کاهش می یابد چرا که در صورت رعایت کردن ظرفیت کابین، اختلاف وزن بین کادر وزنه و کابین تحت هر شرایطی از نصف ظرفیت کابین (در مثال قبل ۴۵۰ کیلوگرم) بیشتر نخواهد شد و در حرکت به سمت بالا یا پایین سیستم کشش آسانسور حداکثر برای جابه جایی جرمی به اندازه نصف ظرفیت کابین توان مصرف خواهد کرد.

۲. آسانسور هیدرولیکی :

آسانسور در این نوععامل حرکت کابین  سیلندر وپیستون هیدرو لیکی است و ممکن است وزنه تعادل نیز داشته باشد و معمولا برای ارتفاع کم و سرعت کم کاربرد دارد.

از محاسن این نوع آسانسورها می‌توان به نرمی حرکت در استارت اولیه  : خرابی و استهلاک بسیار کم ؛ سهولت در عیب یابی و تعمیر ؛ ایجاد آسانسورهای زیبا و شیشه ای به دلیل حذف کادر وزنه و سیم بکسل ؛ احتیاج به سازه سبک ؛ عدم نیاز به موتورخانه در پشت بام ؛ ایجاد آسانسور های باربر و سنگین با تناژ بالا و زیبایی بام خانه و همچنین تراز شدن دقیق آن در طبقات اشاره نمود اما از محدودیتهای استفاده از این نوع آسانسور ها می‌توان به محدودیت در ارتفاع و کندی نسبی سرعت آنها و تنها قرارگیری در چاهک را اشاره کرد. ( البته امروزه با استفاده از درایو و سیستم خنک کننده می توان به سرعت ۱ متر به صورت معمول دست یافت. آسانسورهای هیدرولیک با پمپ فشار روغن و جک هیدرولیک   عدم نیاز به پیش بینی موتورخانه در بالای چاه و امکان قرار دادن آن در فضای دورتری از چاه نیز از مزیتهای این نوع می باشد. سیستم محرکه آسانسورهای هیدرولیک می تواند از نوع مستقیم یا غیرمستقیم باشد. در نوع مستقیم جک مستقیماً به یوک کابین متصل می گردد و  در نوع غیرمستقیم از طریق حرکت سیم بکسل متصل به یوک کابین موجب جابجایی آن می شود در صورتیکه سیستم از نوع مستقیم باشد جک باید دارای شیر اطمینان مخصوص باشد در صورتیکه از نوع غیرمستقیم باشد کابین باید مجهز به سیستم ترمز اضطراری ( پاراشوت ) و گاورنر باشد.

پانوراما ( شیشه ای ) :

کابین آسانسور عمدتا به دو نوع پانوراما (شیشه ای) و فلزی تقسیم بندی می شوند که در طراحی هر کدام می توان از تزئینات متنوعی نظیر فرمیکا، استیل و برنز استفاده نمود.

اجزاء آسانسور به شرح زیر میباشد :

۱.تابلوی کنترل آسانسور

۲. سیستم ترمزایمنی(پاراشوت)

آنی یا لحظه ا ی

آنی با ضربه ای

تدریجی

 ۳.چاه

۴.چاهک

 ۵.درب های طبقات

۶.ریل های راهنما

۷.سیم بکسل

۸.ضربه گیر

پله برقی :

پله برقی  اسانسور پلهبرقی .، راه پله متحرکی است که برای حمل و نقل مسافر به بالا و پائین در یک فاصله عمودی کوتاه به کار می رود.   پله برقیدر سراسر دنیا و در مکان استفاده از  به دلایل مختلف امکان پذیر نباشد.  نصب و مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده اصلی پله برقی در مراکز خرید، فرودگاه ها و مراکز حمل و نقل، مراکز تجاری، هتلها و ساختمانهای عمومی است.  پله برقی ها ظرفیت بالائی برای جابجائی افراد دارند و قابلیت نصب در همان فضای فیزیکی راه پله ها را دارند. همچنین از آنها می توان برای هدایت مردم به خروجی های اصلی  یا مکانهای خاص مورد نظر کارفرما استفاده کرد. انواع سرپوشیده آنها برای استفاده در فضای باز نیز در دسترس می باشد.  پله برقیو هم خانواده آن یعنی پیاده رو برقی نیروی محرک خود را از موتورهای جریان متناوبی که سرعت ثابتی را ایجاد می کنند تامین می نمایند. این سرعت عموما بین ۰٫۳ تا ۰٫۶ متر بر ثانیه است.  بیشینه زاویه نصب  برای ارتفاع ۱۸ متر برابر ۳۰ درجه  یا ۳۵ درجه نسبت به افق می باشد .

طبقـه بنـدی و مشخصـات پله­ برقی بر اساس کاربری:

مشخصات فنی و قیمت پله برقی‌ها بر حسب کاربری  در ساختمان متفاوت می‌باشد. انتخاب پله ‌برقی مناسب برای هر نوع مصرف در ساختمان، از اهمیت بالایی برخوردار است ، از آنجایی که پله‌برقی پس از نصب قابل تغییر یا جا به‌ جایی نیست این دقت چند برابر می‌شود. پله‌برقی‌ها بر اساس مکان مورد استفاده به چند دسته تقسیم می‌شوند :

۱- پله‌برقی‌هـای تجـاری :

امروزه در بسیاری از فروشگاه‌های بزرگ، مراکز تجاری و هتل‌هایی که بیش از یک طبقه لابی دارند، شاهد استفاده از پله برقی‌ها هستیم. اصولاً ساختمان‌هایی که ساعت کاری آنها کمتر از ۱۲ ساعت در روز است و ترافیک جمعیت در طول روز به صورت یکنواخت توزیع می‌شود باید از پله برقی‌های تجاری استفاده کنند.

۲-  پله برقی‌ های نیمه تجاری :

ساختمان‌ها یا کاربری‌هایی وجود دارند که از پله‌برقی در بیشتر اوقات شبانه روز توسط عموم استفاده می‌شود  و معمولاً در خارج از ساختمان با پوشش کامل قراردارند یا در مسیر استفاده عموم در داخل ساختمان‌هایی هستند که همواره مسیر رفت و آمد است. از جمله این کاربری‌ها می‌توان به پل‌های عابر پیاده، ایستگاه‌های دورافتاده و غیراصلی مترو، بخش‌هایی از ساختمان‌های عمومی که دسترسی بین دو سطح خیابان‌ها از طریق آنها انجام می‌گیرد، اشاره نمود.

۳- پله برقی‌های غیرتجاری :

اماکن و کاربری‌های غیرتجاری که معمولاً در تمام ساعات شبانه روز دارای ترافیک سنگین هستند و یا در ساعات خاصی هجوم جمعیت را تحمل ‌می‌کنند در این رده هستند. ایستگاه‌هـای مترو، ایستگاه‌هـای قطار، پایانه‌هـای بزرگ در این رده بندی قرار می‌گیرند. می‌توانید تصور کنید که با هر بار رسیدن مترو به ایستگاه‌های اصلی حجم عظیمی از جمیعت برای ورود و خروج از ایستگاه‌ها از پله برقی‌ها استفاده ‌می‌کنند. دویدن روی پله‌هـا ایستادن بیش از یک نفر روی هر پله (Step) در این اماکن امری بدیهی به شمار می‌رود. این نوع پله ها سنگین‌ترین و گران‌ترین نوع پله برقی‌ها هستند سیستم ایست – رو (Stop & Go) پیش‌بینی شود.

 حداقل عرض پله برقی  :

پله برقی  معمولاً با عرض ۸۰ سانتی متر  و  ۱۰۰ اسنتی متر ساخته می‌­شود اما پله رمپ و پیاده رو متحرک تا عرض ۱,۴۰نیز در دسترس می‌‌باشد. جنس پله ها آلومینیوم می‌باشد.  جنس و نحوه اتصال محوری که پله را به قرقره ها متصل ‌می‌کند نیز دارای اهمیت می‌باشد.

زنجیر پله برقی  :

زنجیر پله از مهم ترین قطعه پله‌برقی می‌باشد که معمولاً از جنس فولاد می‌باشد، اما مهمترین نکته در مورد زنجیر نحوه روغنکاری است. معمولاً زنجیرها به صورت دستی یا اتومات روغنکاری می‌باشد، در این صـورت توصیـه می‌شود از روغنکاری اتوماتیک استفاده شود، اما اخیراً زنجیرهایی نیز وارد صنعت شده­اند کـه در طـول عمر کارکرد مفیـدشان نیـازی به هیچ گونه روغن کاری ندارند.

واگذاری سهام اپلیکیشن آسان سرویس(ویژه سرویس آسانسور)

واگذاری سهام اپلیکیشن آسان سرویس(ویژه سرویس آسانسور)

 

پروژه فروش سهام اپ سرویس آسانسور کاملترین و جدید ترین اپلیکیشن خدمات آسانسور در کشور با عنوان آسان سرویس با مشارکت شرکتهای حقوقی فعال در حوزه خدمات آسانسور، قیمت گذاری پایه یازده میلیارد ریال و حداکثر مجاز خرید سهم ۲۵ درصد و کمترین میزان سهم ۵ درصد می باشد.

برگزاری جلسه توجیهی طرح در تاریخ ۹ آذر ۱۳۹۸ در محل پردیس فناوری کیش با ثبت نام قبلی و ارائه مدارک حقوقی و نماینده تام الاختیار شرکت برگزار می گردد.

 

حداکثر مهلت ثبت نام  شرکت در جلسه تا تاریخ ۲ آذر ۱۳۹۸ می باشد.

شرایط و مدارک مورد نیاز برای ثبت نام اولیه:
۱ – تصویر اساسنامه شرکت فعال در حوزه آسانسور
۲ –  معرفی نامه نماینده تام الاختیار شرکت
۳- کپی کارت ملی نماینده
۴- رزومه شرکت و سوابق فعالیت

ارسال موارد فوق از طریق ایمیل  Info@kishtech.ir  
و یا از طریق فکس به شماره  ۰۲۱۸۹۷۷۶۱۲۹ می باشد جهت تماس و هماهنگی با شماره ۰۲۱۶۶۱۷۶۱۹۶ تماس حاصل نمایید.

نقشه کشی آسانسور با نرم افزار لیفت دیزاینر

پردیس فناوری کیش با هدف ارتقای سطح مهارت های شغلی برگزار میکند:

کارگاه  پیشرفته آسانسور با نرم افزار نقشه کشی لیفت دیزاینر ، با رويكرد كاملا علمي و عملي براي توانمند سازي دانشجويان رشته هاي فني آسانسور، كارآموزان و شاغلين بخش آسانسور و پله برقي  توسط اساتيد برجسته پرديس فناوري كيش برگزار مي گردد .

با ارائه مدرک بین المللی  

محل برگزاري : پردیس فناوری کیش

تاريخ برگزاري : ۲۹ شهریور ۹۸

شهريه كارگاه : ۳۳۰/۰۰۰ هزار تومان

 

ثبت نام هم اکنون در پرتال ثبت نام مركز

 برای مشاهده سرفصل_مقدماتی_و_پیشرفته_لیفت_دیزاینر بر روی لینک مذکور کلیک نمایید .

برای اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید .

www.kishindustry.com

تجهیز ایستگاه های مترو به آسانسور در نیمه دوم امسال/بومی سازی بخشی از تجهیزات مترو به دلیل تحریم ها

پردیس فناوری کیش_طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه فنی و مهندسی:

مدیر پروژه تجهیزات خط ۷ متروی تهران از بومی سازی برخی از تجهیزات ایستگاه‌های مترو اعم از آسانسور، پله برقی و سیستم تهویه هوا خبر داد.


تجهیز ایستگاه های مترو به آسانسور در نیمه دوم امسال/بومی سازی بخشی از تجهیزات مترو به دلیل تحریم ها

مژده شعاعی  در مورد تأمین و نصب تجهیزات ایستگاه‌های مترو، بیان کرد: درحال حاضر در ایستگاه‌های درحال بهره برداری، تجهیزات به طور کامل نصب شده‌اند و تأمین و نصب تجهیزات برای ایستگاه‌هایی که در آینده مورد بهره برداری قرار می‌گیرند متناسب با برنامه زمان بندی صورت می گیرد. 

وی در مورد وضعیت مناسب سازی ایستگاه‌ها برای افراد معلول و کم توان، اظهار داشت: نصب آسانسور، پله برقی و تنظیم ارتفاع واگن با سکوی ایستگاه از جمله اقداماتی است که بر عهده ما قرار دارد. در سال‌های گذشته آسانسور از کشورهای دیگر وارد می‌شد و شرکت مترو هزینه‌ی بسیاری در قبال این واردات پرداخت می‌کرد به همین علت این مورد در اولویت آخر برای تأمین تجهیزات قرار داشت. از این رو، برنامه ریزی شد تا به منظور تأمین این وسیله تجهیزاتی، تولید آن داخلی شود.

مدیر پروژه تجهیزات خط ۷ متروی تهران با اعلام اینکه در اقدامی جدید، با توجه به تحریم ها مدیریت شهری به منظور تأمین تجهیزات مترو به سمت تولید داخلی حرکت کرده است، گفت: در دو ماه گذشته کارگروه تخصصی ساخت داخل با حضور افراد صاحب نظر تشکیل شده است. از کارخانه‌هایی که ظرفیت تولید داشتند بازدید صورت گرفته تا براساس روندهای مشخص شده تولید تجهیزات را انجام دهند. بعد از فرآیند تأمین تجهیزات، نصب وسایل متناسب با برنامه زمان بندی شروع خواهد شد. اولین اقدام این کارگروه بررسی سطح تکنولوژی تجهیزات و اقتصادی بودن تجهیزات بود. برخی از قطعات می‌توانند ساخت داخل باشند، اما از لحاظ اقتصادی راه اندازی یک خط تولید جداگانه به صرفه نباشد. همچنین برخی از تجهیزات نیز در سطح تکنولوژی تولید داخل نیستند. بعد از این مرحله مشخص شد که در هر بسته تجهیزاتی چه تعداد کارخانه توانایی تولید داخل دارند.

وی در مورد روند تعیین شده برای تولید داخلی، بیان کرد: ابتدا یک نمونه داخلی ساخته  و به تدریج برنامه برون سپاری توسط کارخانه ارائه می‌شود. در کنار این فرآیند مشخص خواهد شد که تولید باید تحت لیسانس یا مهندسی معکوس باشد و همچنین چه درصدی از آن وسیله موردنظر امکان تولید داخلی دارد.

شعاعی با بیان اینکه اگر این روند ادامه دار باشد دیگر برای تأمین آسانسور مشکلی وجود نخواهد داشت، عنوان کرد: درحال حاضر ۲ ایستگاه از خط ۷ دارای آسانسور هستند. همچنین در فاز بعدی ضمن آغاز فرآیند تولید داخل، اتفاقات خوبی برای نصب آسانسور در ایستگاه‌های مترو در نیمه دوم سال رخ می‌دهد.

مدیر پروژه تجهیزات خط ۷ متروی تهران تصریح کرد: درحال حاضر گزارش فرآیند تولید از کارخانه‌ها دریافت شده و سه بسته‌ (آسانسور، پله برقی و سیستم تهویه هوا) ساخت داخل خواهند بود.

به گفته‌ی مشاور کارفرما در خط ۷ متروی تهران در هفته دوم مردادماه، مناقصه ساخت پله برقی و آسانسورها با کارخانه‌های داخل کشور برگزار شد.

تاریخچه پله برقی

kishindustry.com

پردیس فناوری کیش_طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه فنی و مهندسی

تاریخچه پله برقی و راهروهای متحرک -

یک راه‌ پله‌‌‌ی در حال حرکت را تصور کنید. همان زمان که الیشا اوتیس به فکر کشف ترمز ایمنی در پله برقی بود تا برای استفاده در اختیار مردم قرار دهد، یک عده دیگر با سرهم‌بندی راه‌ پله متحرک قصد داشتند آن‌ها را به آسانسورهای مدرن تبدیل کنند.
اولین ماشین پله برقی مانند در اواسط قرن ۱۹ دو سال بعد از اولین آسانسور مسافری ظاهر شد. درسال ۱۸۵۹ فردی به‌نام نانتان ایمز از ایالت میشیگان آمریکا ماشینی را به‌نام پله‌‌های گردان اختراع و ثبت آن را در آمریکا به نام خود اختصاص داد. اختراع او در کل به‌عنوان اولین پله برقی در دنیا شناخته شد.
اما از آن‌جایی‌ که ایمز یک سال بعد یعنی سال ۱۸۶۰ از دنیا رفت، نتوانست اختراع خود را به‌ مرحله‌ی عمل رسانده و تکمیل کند. پله برقی به شکل یک مثلث متساوی‌الاضلاع نصب شده بود که مسافرها در یک ضلع سوار و در ضلع دیگر پیاده می‌شدند.
اولین نمونه‌ی عملی پله برقی در سال ۱۸۹۲ توسط جسی رنو اختراع  و ثبت شد و عملا در سال ۱۸۹۶ درپارکی واقع در جزیره‌ی Coney نیویورک معرفی شد. در همان دهه جورج ویلر پله برقی با نرده‌ی متحرک و پله‌های مسطح را اختراع و ثبت کرد که مسافران از یک جهت سوار می‌شدند و از جهت دیگر پیاده می‌شدند.
چارلز سیبرگر در سال ۱۸۹۸ اختراع رنو را خریداری کرد و با همکاری شرکت اوتیس اولین راه‌پله‌ی پله مانند را ساخت. واژه پله برقی توسط سیبرگر اختراع شد. این واژه از ترکیب دو کلمه escala  در لاتین به‌معنای پله و کلمه elevator به‌معنای بالابر به وجود آمده که در آن زمان در آمریکا بسیاررایج بود. سیبرگر این نام را به‌عنوان نشان بازرگانی برای راه‌پله متحرک ثبت کرد.
 پله‌های برقی در سال ۱۸۹۳ درنمایشگاه‌های شیکاگو و سال ۱۹۰۰ درنمایشگاه پاریس به‌نمایش گذاشته‌ شدند.
رنو و اوتیس به‌عنوان دو نیروی محرکه هر دو در توسعه‌ی پله برقی نقش داشتند. در سال ۱۹۰۰ رنو با برطرف‌کردن نقاط ضعف چرخ شیب‌دار موفق شد در ایستگاه بالابر در شهر نیویورک پله برقی را نصب و راه‌اندازی کند. در همان سال شرکت اوتیس نوعی راه‌ پله‌ی متحرک پله مانند را در نمایشگاه پاریس به نمایش گذاشت و یک سال بعد همه را به آمریکا برگرداند و درفروشگاهی در فیلادلفیا نصب کرد.
درسال ۱۹۱۱ رنو وارد شرکت اوتیس شد و به تولید پله برقی پرداخت. این شرکت موفق شد هر دو نوع پله برقی را به فروش گذاشته و بین سال‌های ۱۹۰۰ تا۱۹۲۰ حدود ۳۵۰ پله برقی نصب و راه‌اندازی کرد که بیشتر آن‌ها در فروشگاه‌ها و موسسات حمل‌ و نقل عمومی یافت می‌شد.
در سال ۱۹۳۰ شرکت الکترونیکی میتسوبیشی وارد عرصه تجارت پله برقی شد و شروع به نصب پله برقی و سایر امکانات بزرگ در فروشگاه‌های ژاپن کرد. این شرکت در سال ۲۰۰۰ درنوآوری و طراحی پله برقی از رقبا پیشی گرفته و پله برقی مارپیچ درکاخ سزار و لاس‌ و گاس را نصب و راه‌اندازی کرده است.