شما می توانید به راحتی پروژه دریافت کنید …!

  • شما می توانید در زمینه کار خود مشاوره بدهید و حق مشاوره را خیلی سریع دریافت کنید.
  •  شما می توانید در تخصص خود در کارگاه و یا به صورت خصوصی تدریس کنید و حق تدریس خود را بگیرید.
  • شما می توانید از فرصتهای شغلی معرفی شده استفاده کنید و استخدام شوید.
  • شما می توانید در تخصص خودتان پروژه بخش دولتی و یا خصوصی را جذب نمایید.
  • شما می توانید هم اکنون عضو شوید.

 

?فرم جذب متخصصین مشاور?
Kishindustry.com