آگهی فراخوان عمومی

بانک ایران زمین در نظر دارد خدمات مربوط به تعمیر و نگهداری تأسیسات مکانیکی و تاسیسات الکتریکی
ساختمان های ستادی تهران(یوسف آباد و میرداماد) خود را بر اساس اسناد مناقصه به شرکت های صلاحیت دار واجد شرایط از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید.
 
 
به همین منظور از کلیه شرکت های فعال در این حوزه دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشاراین آگهی با در دست داشتن معرفی نامه معتبر و اصل فیش واریز نقدی به مبلغ۲۰۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب ۱۹۸-۱۳-۱۲۲۵۵۹-۲ نزد بانک ایران زمین نسبت به خرید و دریافت اسناد مناقصه اقدام و فرم های مربوطه را تکمیل و مهرشده به همراه سایر مدارک و مستندات درخواستی حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳به اداره مهندسی و املاک این بانک تحویل نمایند.
نشانی محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه :تهران، بلوار میرداماد، نبش خیابان شمس تبریزی شمالی، ساختمان مرکزی بانک ایران زمین، طبقه اول، اداره مهندسی و املاک، تلفن: ۲۴۷۵۰۰۰۰ داخلی های ۱۲۷۰ و ۱۲۷۱