قیمت بروز قطعات آسانسور در آسان سرویس

قیمت بروز قطعات آسانسور در آسان سرویس

پردیس فناوری کیش-گروه تخصصی آسانسور و پله برقی ؛

تاریخ شنبه ۰۳ | ۰۱ یکشنبه ۰۳ | ۰۲ دوشنبه ۰۳ | ۰۳ سه شنبه ۰۳ | ۰۴ چهارشنبه ۰۳ | ۰۵ پنچشنبه ۰۳ | ۰۶
نام کالا ریل آسانسور
۱ مونته فرو ایتالیا ۳,۰۵۰,۰۰۰ ۳,۰۵۰,۰۰۰ ۳,۰۵۰,۰۰۰ ۳,۰۵۰,۰۰۰
۲ مارازی ایتالیا ۲,۳۶۰,۰۰۰ ۲,۳۶۰,۰۰۰ ۲,۳۶۰,۰۰۰ ۲,۳۶۰,۰۰۰
۳ سوپرساورا چین ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰
۴ فالکون ترک ///////// ///////// ///////// /////////
۵ چیلیک ترک لیزری اصل ۱,۶۲۰,۰۰۰ ۱,۶۲۰,۰۰۰ ۱,۶۲۰,۰۰۰ ۱,۶۲۰,۰۰۰
۶ چین سرد T50 ۱,۸۱۰,۰۰۰ ۱,۸۱۰,۰۰۰ ۱,۸۱۰,۰۰۰ ۱,۷۶۰,۰۰۰
۷ ترک علی ۱,۶۲۰,۰۰۰ ۱,۶۲۰,۰۰۰ ۱,۶۲۰,۰۰۰ ۱,۶۲۰,۰۰۰
۸ ایرانی درجه یک با t5 چین ۱,۵۵۰,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰
۹ ایرانی درجه یک با t5 ترک ۱,۵۱۰,۰۰۰ ۱,۵۱۰,۰۰۰ ۱,۵۱۰,۰۰۰ ۱,۵۱۰,۰۰۰
۱۰ ایرانی بهروش با t5 ترک ۱,۴۹۰,۰۰۰ ۱,۴۹۰,۰۰۰ ۱,۴۹۰,۰۰۰ ۱,۴۹۰,۰۰۰
۱۱ t16 – t89 چین ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۸۹۰,۰۰۰
۱۲ t16 – t90 چین ۲,۱۲۰,۰۰۰ ۲,۱۲۰,۰۰۰ ۲,۱۲۰,۰۰۰ ۲,۱۲۰,۰۰۰
۱۳ t16 – t90 چیلیک ۲,۳۵۰,۰۰۰ ۲,۳۵۰,۰۰۰ ۲,۳۵۰,۰۰۰ ۲,۳۵۰,۰۰۰
۱۴ چین T127 ۲,۷۵۰,۰۰۰ ۲,۷۵۰,۰۰۰ ۲,۷۵۰,۰۰۰ ۲,۷۵۰,۰۰۰
نام کالا موتور ایرانی
۱ موتور یاران ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۸۰۰,۰۰۰
۲ الکو ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲۲,۳۰۰,۰۰۰
۳ الکو پلاس ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ ۲۱,۸۰۰,۰۰۰
۴ الکو پلاس ۷/۵ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۵ بهران ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰
۶ تک سرعته SR5 – 6/1 ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰
۷ دو سرعته SR5 – 6/1 ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰
۸ تک سرعته SR5 – 7/3 ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۹ سرعت ۱ متر SR5 – 9/2 ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ سرعت ۱/۵ متر SR5 – 9/2 ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ ۴۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۱ TR5 – 11 – 1متر – ۱/۶ متر ///////// ///////// ///////// /////////
۱۲ TR5 – 13 – 1متر – ۱/۶ متر ///////// ///////// ///////// /////////
۱۳ ساسی لئو ایتالیا ۵/۵ ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ ساسی لئو ایتالیا ۷/۳ ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ ساسی لئو ایتالیا ۹/۲ ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ ساسی لئو ایتالیا ۱۱ ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷ ساسی لئو ایتالیا ۱۱/۴ ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۸ جم ۶/۱ دو سرعته ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۹ موتور زیلابگ آلمان ///////// ///////// ///////// /////////
نام کالا تابلو آسانسور
۱ داتیس L100 7/5 kw ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ ۱۰,۴۰۰,۰۰۰
۲ داتیس L200 7/5 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ۱۳,۹۰۰,۰۰۰
۳ داتیس L200 11 ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ ۱۵,۹۰۰,۰۰۰
۴ ارافراز A Drive ۹,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۳۰۰,۰۰۰
۵ ارمان زیما ۹,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۳۰۰,۰۰۰
۶ السا با درایو الکو ام ۹,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۳۰۰,۰۰۰
۷ السا با درایو الکو ام ۱۱ ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ۱۲,۹۰۰,۰۰۰
۸ السا با درایو ۱۱ Teta ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ ۱۵,۹۰۰,۰۰۰
۹ در صد تخفیف تابلو اریان ///////// ///////// ///////// /////////
۱۰ در صد تخفیف تابلو ارمان ///////// ///////// ///////// /////////
نام کالا تراول کابل آسانسور
۱ فروپا – ترکیه ۷۶,۵۰۰ ۷۶,۵۰۰ ۷۶,۵۰۰ ۷۶,۵۰۰
۲ اسپا تمام مس ۴۹,۷۰۰ ۴۹,۷۰۰ ۴۹,۷۰۰ ۴۹,۷۰۰
۳ تراول دت والار ۲۴ رشته مس ۴۹,۹۰۰ ۴۹,۹۰۰ ۴۹,۹۰۰ ۴۹,۹۰۰
۴ تمام مس دت وایلر درجه ۱ اصفهان ۵۶,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰
۵ تمام مس دت وایلر اصفهان ۴۷,۰۰۰ ۴۷,۰۰۰ ۴۷,۰۰۰ ۴۷,۰۰۰
۶ نیمه مس نمیه آلومینیوم ۳۶,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰
۷ بکسل دار دت وایلر – روکش مس ۲۶,۵۰۰ ۲۶,۵۰۰ ۲۶,۵۰۰ ۲۶,۵۰۰
نام کالا سیم بکسل
۱ سیم ۶ گالوانیزه ۳,۶۰۰ ۳,۶۰۰ ۳,۶۰۰ ۳,۶۰۰
۲ سیم ۶ خودرنگ ۳,۳۰۰ ۳,۳۰۰ ۳,۳۰۰ ۳,۳۰۰
۳ کنف چین ۸ ۱۱,۵۰۰ ۱۱,۵۰۰ ۱۱,۵۰۰ ۱۱,۵۰۰
۴ فولاد چین ۸ ۱۴,۵۰۰ ۱۴,۵۰۰ ۱۴,۵۰۰ ۱۴,۵۰۰
۵ سیم ۱۰ چین نواردار طلایی ۱۴,۵۰۰ ۱۴,۵۰۰ ۱۴,۵۰۰ ۱۴,۵۰۰
۶ سیم ۱۱ چین ۱۷,۵۰۰ ۱۷,۵۰۰ ۱۷,۵۰۰ ۱۷,۵۰۰
۷ سیم ۱۲ چین ۱۹,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰
۸ ۱۰ آلمان ۳۲,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰
۹ ۸ نیمه فولاد آلمان PS7 ۳۹,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰
۱۰ ۸ تمام فولاد آلمان PS7S ۴۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰
نام کالا زنجیر بکسل
۱ زنجیر جبران ۱/۴۵ ۹۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
۲ زنجیر جبران ۱/۸۸ ۱۱۴,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰
۳ زنجیر جبران ۲/۲۴۰ ۱۲۵,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰
۴ زنجیر جبران ۲۹۸۰ ۱۶۴,۰۰۰ ۱۶۴,۰۰۰ ۱۶۴,۰۰۰ ۱۶۴,۰۰۰
نام کالا سایر
۱ دیکتاتور A لیفت ۱۱۱,۰۰۰ ۱۱۱,۰۰۰ ۱۱۱,۰۰۰ ۱۱۱,۰۰۰
۲ دیکتاتور جان لیفت ۱۷۴,۰۰۰ ۱۷۴,۰۰۰ ۱۷۴,۰۰۰ ۱۷۴,۰۰۰
۳ دیکتاتور I&T ۱۱۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰
۴ دیکتاتور سپاهان ۹۹,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰
۵ قفل آسان و ایستا ۱۳۹,۰۰۰ ۱۳۹,۰۰۰ ۱۳۹,۰۰۰ ۱۳۹,۰۰۰
۶ قفل تاپ لیفت ۱۳۲,۰۰۰ ۱۳۲,۰۰۰ ۱۳۲,۰۰۰ ۱۳۲,۰۰۰
۷ درب لولایی – نیمه سنگین ۲,۲۷۰,۰۰۰ ۲,۲۷۰,۰۰۰ ۲,۲۷۰,۰۰۰ ۲,۲۷۰,۰۰۰
۸ گاورنر پرشیا با حفاظ ۸۸۰,۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰
۹ سربکسل ۱۰ پرشیا ۶۳,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰
۱۰ کفشک تی ۹ پرشیا ۸۹,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰
۱۱ فلکه پرشیا ۴۰ * ۴ ۸۶۰,۰۰۰ ۸۶۰,۰۰۰ ۸۶۰,۰۰۰ ۸۶۰,۰۰۰
۱۲ فلکه الوند ۴۰ * ۴ ۷۶۰,۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰
۱۳ گاورنر آسان شایان ۸۹۰,۰۰۰ ۸۹۰,۰۰۰ ۸۹۰,۰۰۰ ۸۹۰,۰۰۰
۱۴ سنسور پیشرو پلاستکی ۱۱۲,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰
۱۵ سنسور پیشرو فلزی ۱۳۵,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰
۱۶ شالتر شهاب ۱۳۵,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰

ارتباط با ما : 

تلفن : ۰۲۱۶۶۱۷۶۱۹۶       ۰۲۱۶۶۴۹۳۵۲۷      ۰۹۰۵۹۶۲۶۹۰۰

نشانی : بلوارکشاورز خیابان ۱۶ آذر انتشارات دانشگاه تهران پلاک ۵۴ طبقه۵ واحد ۹

ثبت نام از طریق سایت زیر 

www.portal.kishtech.ir

شبکه های اجتماعی پردیس فناوری کیش : 

سامانه آموزش مجازی رهیاران : www.rahyaranlms.ir 

کانال تلگرام kishtech@ 

 اینستاگرام    kishtech.ir_             kishtech.ir          

لینکدین www.linkedin.com