توافق همکاری مرکز علمی و کاربردی سیاحان و پردیس فناوری کیش

به گزارش گروه زبانهای خارجی پردیس فناوری کیش (کیش تک)

توافق همکاری بین مرکز آموزش علمی و کاربردی سیاحان (واحد ۳۷ تهران) و پردیس فناوری کیش (کیش تک) در زمینه آموزش علمی و عملی دانشجویان رشته های مترجمی زبان انگلیسی و مترجمی زبان فرانسه منعقد گردید، در این توافق نامه موضوع معرفی دانشجویان مذکور جهت انجام فعالیت های اجرایی و عملی و نیز کارورزی و کاربینی به پردیس فناوری کیش معرفی می شوند .، بهره گیری از توان و امکانات آموزشی و برنامه های توانمندسازی حوزه های ترجمه و تحقیق با رویکرد کاربردی از جمله موضوعات مورد تاکید دو طرف در این توافق نامه می باشد ، که از سوی آقای دکتر نیما ناظری به نمایندگی از مرکز آموزش علمی و کاربردی سیاحان واحد ۳۷ تهران و آقای دکتر داود رمضانی به نمایندگی از پردیس فناوری کیش به امضا رسیده است .

شایان ذکر است پردیس فناوری کیش یکی از اعضای فعال سامانه کارآموزی سازمان پژوهشهای صنعتی وزارت علوم تحقیقات و فناوری می باشد.